Jo­seph Brot­sky po­ve­dal, že hor­šie ako pá­liť knihy, je ne­čí­tať ich. My mi­lu­jeme knihy a ob­čas viac ako ľudí, s kto­rými sme každý deň. Preto sme pre teba spí­sali dô­vody, prečo sú knihy lep­šie ako ľu­dia. 🙂

Knihy ťa ro­bia múd­rej­šou. Čí­ta­nie kníh pod­po­ruje tak­mer všetky ob­lasti mys­le­nia. Ľu­dia, ktorí čí­tajú, majú vyš­šiu in­te­li­gen­ciu a vše­obecné ve­do­mosti než tí, ktorí ne­čí­tajú. Tak­tiež ťa učia väč­šej kre­a­ti­vite, máš lep­šiu pa­mäť a máš tak­tiež oveľa lep­šiu pred­sta­vi­vosť a fan­tá­ziu.

Knihy ti dajú veľa mož­ností. Mô­žeš si pre­čí­tať ži­vo­to­pisy, drámy, kri­mi­nálky, ro­man­tické či ho­ro­rové knihy. Je len na tebe, aký štýl mo­men­tálne chceš čí­tať.

Knihy ťa ni­kdy ne­od­sú­dia. Je jedno, či si v py­žame, vo vlaku alebo si si knihu zo­brala po­tajme do klubu. Kniha ťa ni­kdy ne­od­súdi za to, akú máš ná­ladu a ako vy­ze­ráš.

Knihy ťa budú mi­lo­vať bez­pod­mie­nečne. Kniha je par­tner na celý ži­vot a bude ťa mi­lo­vať bez pod­mie­nok. Je jedno, či stojí 2 eurá alebo 15 eur. Je jedno, či ju máš z bl­šáku alebo novú, vo­ňavú. Za kaž­dých okol­ností bude s te­bou.

Knihy sú ti­chí spo­loč­níci. Kniha ne­pro­tes­tuje, ak ju čí­taš o tre­tej ráno. Ne­vadí jej, že na ňu vy­le­ješ čaj a do­konca jej ne­vadí ani zima. Ni­kdy skrátka ne­pro­tes­tuje a je tvoj naj­lepší spo­loč­ník.

Knihy sú skvelá spo­loč­nosť. Ak máš ná­ladu, pre­čí­taš si knihu. Ak ne­máš ná­ladu, pre­čí­taš si knihu. Pre­tože na knihu nie je ni­kdy ne­správny čas.

Knihy ťa ni­kdy ne­zra­dia. Kniha bude pri tebe vždy, keď to bu­deš po­tre­bo­vať a ni­kdy sa ne­zmení. Ni­kdy ťa ne­prek­vapí v zlom.

Komentáre