Ni­kto nie je ab­so­lútny in­tro­vert alebo ab­so­lútny ex­tro­vert. Väč­šina ľudí v zá­vis­losti od si­tu­ácie ko­líše me­dzi tý­mito dvoma spek­trami. Oba konce tohto spek­tra majú svoje vý­hody aj ne­vý­hody. Z ne­ja­kého dô­vodu však in­tro­verti ľudí zau­jí­majú a pri­ťa­hujú.

V na­šej spo­loč­nosti sú vy­tvo­rené isté ste­re­otypy, ako by mal člo­vek vy­ze­rať a ako by sa mal sprá­vať. Na­priek tomu, že väč­šina in­tro­ver­tov do ta­kýchto ko­ló­niek ne­za­padá a často sú po­va­žo­vaní za zvlášt­nych, je v nich niečo špe­ciálne, čo ľudí pri­ťa­huje. Už aj v škôlke na pies­ko­visku si všim­nete dieťa, ktoré je in­tro­vertné, lebo nie­čím spo­me­dzi os­tat­ných vy­niká.

Čo to vlastne je, čo je na in­tro­ver­toch také at­rak­tívne?

800x400-girl-looking-at-camera-sunset

foto: eli­te­daily.com

Bolo vy­ko­na­ných nie­koľko vý­sku­mov aj men­ších pries­ku­mov, ktoré zis­ťo­vali, prečo sú in­tro­verti ne­odo­la­teľní a na­priek tomu, že rad­šej by boli často ne­vi­di­teľní, pú­tajú po­zor­nosť. Vý­sled­kom je nie­koľko na­sle­du­jú­cich vlast­ností, kto­rými naj­čas­tej­šie dis­po­nujú:

Sú to pri­ro­dzene dobrí po­slu­cháči

Každý ob­čas po­tre­buje, aby boli jeho po­city, ná­zory a myš­lienky vy­po­čuté a is­tým spô­so­bom schvá­lené. Preto je uni­ver­zálne plat­ným pra­vid­lom, že ľu­dia, ktorí do­kážu po­čú­vať, sú pre iných mag­ne­tom. Mnoho ľudí má sklony viac roz­prá­vať ako po­čú­vať, aj keby to mali byť prázdne reči. A na vy­bu­do­va­nie na­čú­va­cích schop­ností je treba mnoho tvr­dej práce. In­tro­verti s týmto prob­lém ne­majú. In­tro­vert nie len že bude po­čú­vať po­kojne aj ho­dinu vkuse, ale nad tým čo mu ho­vo­ríte sa aj za­myslí. Po­kiaľ o to po­žia­date, radi po­skytnú aj radu. Iro­nicky, ich ne­ochota byť stre­do­bo­dom po­zor­nosti im po­máha zlep­šo­vať jednu z naj­viac oce­ňo­va­ných so­ciál­nych schop­ností.

800x400-stocksy_txp408f4473ane000_small_548711

foto: eli­te­daily.com

Sú zá­hadní a pred­sta­vujú istú vý­zvu

Keďže in­tro­verti me­nej často vy­hľa­dá­vajú so­ciálne in­te­rak­cie a ne­pot­re­bujú ne­jaké „po­bú­cha­nie po pleci“, ne­budú sa ni­komu vtie­rať do priazne. Tak­tiež, je málo prav­de­po­dobné že pred vami od­ha­lia niečo zo seba, ne­jaký kú­sok svo­jej osob­nosti. A z ne­ja­kého dô­vodu ľudí zau­jíma to, čo ne­môžu mať. To, čo je po­trebné si vy­bo­jo­vať, je ne­odo­la­teľné. Aku­rát, in­tro­ver­tom nejde práve o to. Na nič sa neh­rajú. Keďže sú si ve­domí svo­jich hod­nôt a schop­ností, po­kojne vás ne­chajú, aby ste sa po­trá­pili, kým si ich zís­kate. Tých ne­tr­pez­li­vých to môže pri­vá­dzať do šia­len­stva, pre iných je to však jed­no­du­cho ne­odo­la­teľné po­ku­še­nie.

Sú em­pa­tickí

V is­tej štú­dii zva­nej Le­mon Ju­ice Study bolo zis­tené, že in­tro­verti sú často oveľa sen­zi­tív­nejší, ako ex­tro­verti. Pod­sta­tou Le­mon Ju­ice Study bolo, že in­tro­ver­tom aj ex­tro­ver­tom kvapli vý­skum­níci na ja­zyk cit­ró­novú šťavu a sle­do­vali, ktorá sku­pina bude ná­sledne vy­lu­čo­vať viac slín. In­tro­verti sli­nili viac. Za tento efekt je zod­po­vedná tzv. re­ti­ku­lárna for­má­cia v mozgu. Tá zod­po­vedá aj za re­ak­cie na so­ciálne pod­nety. In­tro­verti sú teda cit­li­vejší k po­ci­tom iných ľudí. Táto cit­li­vosť v kom­bi­ná­cii s po­zo­ro­va­cími schop­nos­ťami a so schop­nos­ťou na­čú­vať ľu­ďom činí in­tro­ver­tov zau­jí­ma­vými.

photo-1467174673527-597b4e6e3902

foto: thought­ca­ta­log.com

Sú schopní od­lo­žiť okam­žité uspo­ko­je­nie

In­tro­ver­tom vadí od­lo­žiť okam­žité uspo­ko­je­nie oveľa me­nej ako ex­tro­ver­tom. Preto im ne­vadí po­čkať si chvíľku, kým vás ne­chajú zís­kať si ich po­zor­nosť a nák­lon­nosť. Ako už bolo spo­me­nuté, v is­tom zmysle sú zá­ha­dou a sú skvelí v „hraní“ sa na ne­do­stup­ných. Bez toho, aby sa o to vô­bec mu­seli sna­žiť. Me­nej vzru­šu­jú­cou, av­šak stále ne­sporne skve­lou vý­ho­dou tejto schop­nosti je, že tí ktorí sú schopní od­lo­žiť okam­žité uspo­ko­je­nie, sú po usa­dení sa lep­šími man­želmi, ot­cami a aj lep­šími za­bez­pe­čo­va­teľmi ro­diny než tí, ktorí nie sú schopní od­lo­žiť uspo­ko­je­nie.

Na­priek tomu, že in­tro­verti ob­čas môžu pô­so­biť ako zvláštna od­nož po­pu­lá­cie, to čo sa v nich ukrýva je cenné. O to viac, že sa ne­roz­dajú kaž­dému, ale len tomu, kto si to podľa ich ná­zoru za­slúži. Ak teda máte v okruhu svo­jich pria­te­ľov ne­ja­kého in­tro­verta, zrejme ste zau­jí­mavý člo­vek, ktorý za to stojí.

102

Komentáre