Skú­sila si už mnoho dru­hov cvi­če­nia, ale v žiad­nom si sa do­te­raz ne­našla? Za­čala si mať po­cit, že cvi­če­nie nie je pre teba? Možno zme­níš ná­zor, keď vy­skú­šaš TRX.

TRX (z angl. to­tal-body re­sis­tance exer­cise) pred­sta­vuje tré­ning s vlast­nou vá­hou po­mo­cou zá­ves­ného sys­tému. Vďaka to­muto fit­ness ná­ra­diu mô­žeš ľahko pre­cvi­čiť celé svoje telo. Ak si o TRX ešte ni­kdy ne­po­čula, mô­žem ťa ubez­pe­čiť že je rov­nako vhodné pre za­čia­toč­ní­kov ako aj pre po­kro­či­lých.

Foto: 123RF.com

Sku­pi­nový alebo in­di­vi­du­álny tré­ning ?

Mnoho ľudí si na za­čiatku volí formu sku­pi­no­vého cvi­če­nia. Pod ve­de­ním skú­se­ného in­štruk­tora si rých­lej­šie osvo­jíš zá­kladné tech­niky. V sú­čas­nosti je u nás do­stup­ných mnoho kur­zov, na ktoré sa mô­žeš pri­hlá­siť vo svo­jom meste. Ak sa ne­rada ob­me­dzu­ješ pres­nými ter­mínmi, vy­skú­šaj si TRX sama! Ob­rov­skou vý­ho­dou je najmä to, že ho mô­žeš prak­ti­zo­vať aj v po­hodlí do­mova. Ak ti viac vy­ho­vuje in­di­vi­du­álne cvi­če­nie, stačí si už len za­ob­sta­rať ná­ra­die, ktoré je ľahko do­stupné na in­ter­nete alebo v špor­to­vých pre­daj­niach.

Foto: po­gop­hy­sio.com

Je TRX ná­ročné ?

Zá­ťaž si upra­vu­ješ na­sta­ve­ním po­lohy tela a keďže po­čas tohto cvi­če­nia po­u­ží­vaš vlastnú te­lesnú hmot­nosť, mô­žeš oča­ká­vať veľmi po­zi­tívne vý­sledky. TRX učí efek­tívne a správne pra­co­vať s te­lom, ako aj ko­or­di­no­vať po­hyb pri kaž­do­den­ných čin­nos­tiach.

6 dô­vo­dov, pre ktoré by si mala vy­skú­šať TRX

  1. TRX zvy­šuje sva­lovú vy­trva­losť.
  2. Je vhodný na udr­žia­va­nie rov­no­váhy.
  3. Roz­víja kon­dičné schop­nosti.
  4. Po­sil­ňuje stred tela.
  5. Pred­chá­dza ťaž­kos­tiam s po­hy­bo­vým apa­rá­tom.
  6. Zlep­šuje cel­kovú kon­dí­ciu.

Aké ďal­šie vý­hody pri­náša ?

TRX pris­pieva k dob­rej ná­lade a po­máha so správ­nym dr­ža­ním tela. Vzpria­mený člo­vek pô­sobí au­to­ma­ticky se­ba­ve­domo. Toto cvi­če­nie pris­pieva k zdra­vému ži­vot­nému štýlu a do­dáva ener­giu. Ok­rem iného si vďaka nemu ľahko vy­bu­du­ješ ná­vyky a ako každé iné cvi­če­nie zni­žuje ri­ziko zdra­vot­ných prob­lé­mov. Ak sa roz­hod­neš pre tento typ tré­ningu, ur­čite ne­oľu­tu­ješ!

Komentáre