Moje srdce nie je hra, ktorú mô­žeš hrať. Nie je to hra­cia kocka alebo číslo na sta­ve­nie. Nie je hračka a nie je to ani vtip, na kto­rom sa mô­žeš smiať. Nie je na žon­glo­va­nie a na ba­lan­so­va­nie me­dzi te­bou a šťas­tím.

Moje srdce je len moje. Nie je tvoje. Ne­patrí do tvo­jich rúk a nie je tvoj ma­je­tok. Takže sa ne­sprá­vaj tak, ako by ti pat­rilo. Ne­pou­ží­vaj ho, akoby bolo tvoje. Nie je to niečo, čo mô­žeš vlast­niť.

Možno som ti na chvíľu dala jeho kúsky. Po­ve­dala som ti o mo­jom ži­vote a ty si mi zase po­ve­dal o svo­jom ži­vote. Ale ni­kdy som ti ne­dala všetko. Ni­kdy som ti ne­dala po­vo­le­nie na to, aby bolo zne­užité a okla­mané. Ne­dala som ti po­vo­le­nie na tvoje špi­navé hry a zlé skutky.

pin­te­rest.com

Nie. Toto pre mňa nie je hra.

Láska nie je pre mňa hra.

Moje srdce nie je zdrap pa­piera, ktorý mô­žeš po­kr­čiť. Nie je to ko­leso, ktoré sa dá do­ne­ko­nečna otá­čať. Nie je to auto, ktoré mô­žeš viesť kam chceš. Nie je to niečo, čo mô­žeš len tak uto­piť.

Pre­tože ty to ne­vi­díš? Skoro si ma ne­chal uto­piť sa. Skoro si ma ne­chal ísť. Skoro si ma zni­čil.

A ja som ti skoro ne­chala moje srdce.

Te­raz je to už smiešne. Spô­sob, akým malo moje srdce schop­nosť dô­ve­ro­vať tebe. Spô­sob, akým moje srdce bilo rých­lej­šie, keď som ťa vi­dela. Ako si ma po­boz­kal a ja som sa cí­tila úplne nová. Spô­sob, akým som sa pyšne tvá­rila, keď som bola vedľa teba.

tum­blr.com

Mys­lím si, že sme ni­kdy ne­boli tými, kto­rými sme sa tvá­rili, že sme.

Ale vi­díš, moje srdce je silné. Je schopné veľ­kej a úp­rim­nej lásky.

Pre­tože ve­rím. Cí­tim. Ži­jem. Pa­dám.

Ale ni­kdy sa ne­pres­ta­nem po­kú­šať vstať a ísť ďa­lej. Ni­kdy sa ne­vzdá­vam.

A ty? Tvoje srdce je men­šie ako moje. Te­raz to už viem. A ty si len zba­be­lec, ktorý ušiel pri pr­vom prob­léme, ktorý sa vy­sky­tol. Si zba­be­lec, keď si ne­pra­ješ mňa ako sku­točnú osobu. Ne­pra­ješ si spoz­nať moju dušu. Si zba­belý na hra­nie sa na re­a­litu a preto hráš len plytké hry.

tum­blr.com

Časť mňa je na­štvaná, že som ti ve­rila. Do­konca, aj keď mi všetci na­okolo vra­veli, že nie je si ten pravý, ja som ti slepo dô­ve­ro­vala.

Mys­lím si, že to celé bol len je­den vtip. A ty si tú svoju vtipnú hru hral dobre, zlatko. Bola som pre teba len hlúpa hračka, len pre­chod­ník, len nie­kto, kto vy­plní tvoj voľný čas.

Ale ja už tvoja nie som.

Nie som na to, aby si sa so mnou hral. A ni­kdy som na to ne­bola.

Komentáre