Nie každý deň je ide­álny, pre­tože nie vždy ťa po zo­bu­dení tam vonku čaká slnko, prí­jemné správy, usmiati ľu­dia, dobrá káva a jed­no­rožce. Ob­čas prídu aj také tie dni, pri kto­rých si po­kla­dáš otázku, prečo si vô­bec vy­liezla z po­stele? Možno ťa vy­to­čil nie­kto v rade na tú dobrú kávu, a možno si si ňou ob­liala novú bielu blúzku. Možno je tvoja šéfka ne­zne­si­teľne ner­vózna, pre­tože dlho ne­mala rande, a možno to tvoje rande po pek­nej ve­čeri sa za­budlo oz­vať. Alebo ak­tu­álny pria­teľ nehrá svoju rolu podľa tvo­jich pred­stáv? Kaž­do­pádne, nie­kto, niečo, všetko, všetci, možno celý svet  ti po­ka­zili dne­šok. Ale ako taký deň za­chrá­niť?

1. Keď ne­vieš kam s emó­ciami, choď ich vy­be­hať

zdroj: pin­te­rest.com

Pre­tlak ne­ga­tív­nych emó­cií sa naj­lep­šie uvoľ­ňuje ne­ja­kou špor­to­vou ak­ti­vi­tou. Ak ne­vieš, čo so se­bou, je z teba iba uzlík ner­vov a ty máš je­dinú chuť – chuť ho­diť sa o zem – choď si rad­šej za­be­hať. Alebo sa uvoľni na ho­dine jógy, znič sa vo fitku alebo si za­plá­vaj. Po­hyb za­hr­nie telo ne­sku­toč­ným množ­stvom en­dor­fí­nov a ty bu­deš o niečo po­koj­nej­šia a spo­koj­nej­šia. Na dru­hej strane, ta­káto ener­gia ťa sti­mu­luje k lep­ším vý­ko­nom. Čo tak upra­viť svoj osobný re­kord v od­be­hnu­tých ki­lo­met­roch?

2. Kto dobre vy­zerá, ten sa dobre cíti

Takto si pred­sta­vu­jem so­botu! S kým sa vi­dím vo vani? 😍😍🛁😘

A post sha­red by Sc­rub MARK (@sc­rub_mark) on

Hm, re­lax v po­dobe be­auty chvíle? As­poň pár mi­nút v tom ne­kon­čia­com sa zhone, ktoré si vy­hra­díš iba pre seba. Na chvíľu vy­pnúť od všet­kého – iba ty a MARK. Pre­tože tam, kde iní muži skla­mali, pri­chá­dza na rad on – MARK – ká­vový pí­ling. Náj­deš ho tu! Sama si vy­ber či ti uča­ruje viac ko­kos, čo­ko­láda, cit­rus, pep­per­mint, ori­gi­nál alebo MARK, ktorý je špe­ciálne vy­tvo­rený pre tvoju tvár. Je čisto prí­rodný, ne­ob­sa­huje far­bivá, kon­zer­vanty a nie je tes­to­vaný na zvie­ra­tách. (Za čo mu ďa­ku­jeme!) Hyd­ra­tuje, chráni, roz­maz­náva, stará sa. Svo­jou vô­ňou ťa opantá a po­stará sa nie­len o po­kožku, ale aj o tvoju my­seľ. Mô­žem ti sľú­biť, že po tejto an­tis­tre­so­vej kúre bude ži­vot opäť v rov­no­váhe.

A keď sme už pri tom, ve­dela si o no­vinke, ktorú pre teba pri­chys­tal v po­dobe MARK Coffe Lips? Set Bal­zamu a sc­rubu, vhodný na su­ché a pop­ras­kané pery. Aby opäť vy­ze­rali zvodne a vy­ni­kol tvoj ob­ľú­bený rúž. Pre­tože raz darmo, kto dobre vy­zerá, ten sa dobre cíti.

3. ART te­ra­pia?

zdroj: pin­te­rest.com

Ak ťa niečo trápi, pre­meň to v niečo hod­notné a pekné. V malé ume­lecké dielo. Ne­chaj sa in­špi­ro­vať nie práve opti­mis­tic­kou ná­la­dou. Vy­jadri sa for­mou slov. Na­píš si den­ník, bá­seň, prí­beh. Na­ma­ľuj ob­raz, na­kresli ko­mix. Ne­prí­jemní ľu­dia, si­tu­ácie a skú­se­nosti na­ko­pá­vajú múzu a kre­a­ti­vitu.

4.  Fil­mový ma­ra­tón

zdroj: pin­te­rest.com

Každá máme ten je­den film (alebo aj viac fil­mov), ktoré keď si pus­tíme tak za­bud­neme na re­a­litu. Uve­ríme v pekné za­čiatky, v dobrý svet, vo večnú lásku, v šťas­tie, v spra­vod­li­vosť a v ne­po­sled­nom rade, v ná­dej. V ná­dej, že všetko bude zaj­tra zase OK. Urob si pu­kance, sprav si po­hod­lie a vy­ber film/roz­právku/prí­beh (možno “tú” knihu) a nájdi zmy­sel v inom vy­tvo­re­nom svete, ak práve tomu svetu vonku zmy­sel chýba.

5. SOS, volá sa psy­cho­lo­gická po­radňa

zdroj: pin­te­rest.com

Pres­nej­šie, volá sa jedna je­diná od­bor­níčka na tvoju my­seľ a zra­nenú dušu. Pre­tože, ak zly­hali všetky po­kusy o zá­chranu zlého dňa alebo dní, zod­po­ved­nosť au­to­ma­ticky (chcene – nech­cene) pre­berá ona – od­bor­níčka – naj­lep­šia ka­ma­rátka. Ne­exis­tuje nič lep­šie, ako te­ra­pia pri ob­rov­skej šálke kávy s ňou, kedy ona hrá úlohu bút­ľa­vej vŕby a ty jej mô­žeš fňu­kať na ra­mene. (Sa­moz­rejme, tieto úlohy si mu­síte pra­vi­delne me­niť.)

PS: Môj osobný tip – ak sa te­ra­pia ne­vy­víja správ­nym sme­rom, vy­meňte kávu za dobré biele víno!

Komentáre