Ži­vot kni­ho­moľa nie je len o náv­šte­vách kníh­ku­pec­tiev, o opoj­nej vôni kníh a kávy, či o roz­siah­lej do­má­cej kniž­nici. Aj ľu­dia, ktorí mi­lujú knihy mu­sia denne rie­šiť prob­lémy, kto­rým však roz­umejú len oni. Ak ste jed­ným z nich, ur­čite sa v týchto ne­ľah­kých ži­vot­ných si­tu­áciách náj­dete.

#1: Práve roz­čí­tanú knihu chcete, ale zá­ro­veň aj nech­cete do­čí­tať

Keď sa blí­žite ku koncu roz­čí­ta­nej knihy, ktorú po­va­žu­jete za na­ozaj skvelú, máte zmie­šané po­city. Na jed­nej strane by ste zo­stá­va­jú­cich zo­pár strán naj­rad­šej pre­sko­čili a už hneď ve­deli, ako sa celý prí­beh skončí. Na dru­hej strane však viete, že do­čí­ta­nie po­sled­nej strany bude zna­me­nať roz­lúčku s ce­lou kni­hou a s po­sta­vami, na ktoré ste si už nie­len zvykli – vy ste sa s nimi do­konca už aj sto­tož­nili, či spria­te­lili. Po do­čí­taní sa teda zväčša ne­vyh­nete zmie­ša­ným po­ci­tom ra­dosti a smútku zá­ro­veň.

#2: Sú­hla­sili ste, že si vy­j­dete von, no ste na po­sled­nej ka­pi­tole

Keď ste si v pon­de­lok do­ha­do­vali plány na piat­kový ve­čer, ne­tu­šili ste, že do­čí­ta­nie tej skve­lej knihy už bu­dete mať na do­sah. Sta­čil by je­den voľný ve­čer a celý prí­beh by sa vám roz­uz­lil pred očami. Knihu si však so se­bou vziať ne­mô­žete a tak pre­mýš­ľate, čo upred­nost­niť…

unsplash.com

unsp­lash.com

#3: Zmeš­kali ste niečo dô­le­žité, pre­tože ste sa pri­veľmi za­čí­tali

Či to už bol vlak, au­to­bus, pred­náška alebo ne­jaké dô­le­žité stret­nu­tie – jed­no­du­cho vám to ušlo, pre­tože ste sa opäť raz až pri­veľmi za­hĺbili do knihy. Veľmi ob­dob­ným prí­pa­dom je aj časté ig­no­ro­va­nie ran­ného bu­díčka, ktoré je spô­so­bené ne­dos­tat­kom spánku. Čo tam po tom, že ste si išli ľa­hnúť už o de­sia­tej, keď ste sa za­čí­tali a za­spali až o tre­tej…

#4: V kníh­ku­pec­tve ste sa za­ľú­bili do ďal­šej knihy, no doma máte de­siatky ne­pre­čí­ta­ných

Áno, vo­nia sku­točne krásne. A aj obal má skvelý. A vy ju jed­no­du­cho mu­síte mať, bez ohľadu na to, že doma máte de­siatky ďal­ších, ku kto­rým ste sa ešte ne­dos­tali. Vy­be­riete sa preto k po­kladni, no ces­tou spra­vidla na­tra­fíte na ne­jakú ďal­šiu…

#5: Nie­kto vás pri čí­taní ne­us­tále vy­ru­šuje

Sa­moz­rejme, že svo­jich pria­te­ľov a ro­dinu máte radi, no nie­kedy by jed­no­du­cho mohli byť tro­cha ohľa­du­pl­nejší (resp. me­nej otravní). Ak by mali ne­jaký sku­točný prob­lém, ne­vá­hali by ste knihu od­lo­žiť a po­môcť im, no pri snahe o ne­zá­väzný small talk o po­časí vás nie­kedy ná­lada na čí­ta­nie na­ozaj prejde.

102

Zdroj: (Hen­rieta Ba­láz­sová), le­ar­ning-mind

Komentáre