Ni­kto nemá osved­čený ná­vod na jed­no­du­chý a šťastný ži­vot. Od šťas­tia je tu čo­ko­láda, psy a ná­kupy. Sú však ur­čité ná­vyky, ktoré ak si osvo­jíš, tak sa ti bude ľah­šie dý­chať a spo­koj­nej­šie za­spá­vať.

1. Ne­chaj mi­nu­losť mi­nu­los­ťou

Čiaru za ne­ús­peš­ným dňom, za ne­vy­da­re­ným pro­jek­tom. Uro­biť čiaru za ma­li­cher­nou hád­kou, za ne­vy­da­re­ným vzťa­hom či za už “chce­la­byť­za­bud­nu­tou” mi­nu­los­ťou. Pre­tože, ako sa majú ďal­šie dvere ot­vo­riť, ak ty stále sto­jíš v prie­vane v tých pr­vých? Áno, všetko sa deje z ne­ja­kého dô­vodu. Nie­ktoré si­tu­ácie ťa majú niečo na­učiť, iné po­u­čiť a nie­ktoré sa stanú len preto, aby z nich po čase boli vtipné his­torky. Je dô­le­žité, v správ­nom čase si uve­do­miť, že ži­vot ide ďa­lej, uro­biť čiaru a jed­no­du­cho vy­kro­čiť vpred všet­kému, čo ťa ešte stále čaká.

2. Pres­nosť je vý­sada krá­ľo­vien

Sama dobre po­znáš si­tu­áciu, keď nie­kto mešká a teba to do ne­prí­čet­nosti vy­táča. Päť mi­nút, de­sať mi­nút, ne­daj­bože už 20 mi­nút ča­káš na ka­ma­rátku v ka­viarni a v hlave si pre­mie­taš ako ju pri­za­bi­ješ. Meš­kať na pra­covné stret­nu­tie, na prvé rande, na ro­dinnú oslavu či na stret­nu­tie s pria­teľmi je nie­len stre­su­júce a ne­zod­po­vedné, ale aj pre všet­kých na­okolo otravné. Zbav sa tohto zloz­vyku – ne­meš­kaj!

Môj trik je stia­hnutá appka HO­PIN-u v mo­bile. Je zdarma a v tomto prí­pade na­ozaj uľahčí tvoj spo­lo­čen­sko-so­ciálny ži­vot. Ap­li­ká­cia fun­guje jed­no­du­cho – na mapke ur­číš svoju po­lohu a zo­bra­zia sa ti do­stupné ta­xíky v okolí. Zvo­lený ta­xík ob­jed­náš a on­line mô­žeš sle­do­vať jeho trasu na mape. Na­ozaj bez­sta­rostné bez­te­le­fo­nické (to vy­uži­ješ najmä na párty, kde nič nie je po­čuť alebo v si­tu­áciách, keď sa ti nedá te­le­fo­no­vať) ob­jed­ná­va­nie ta­xí­kov.

young-woman-planning-in-HOPIN app

foto: ar­chív HO­PIN

3. Koľko ja­zy­kov vieš… všade bu­deš doma

Čo ur­čite ni­kdy ne­oľu­tu­ješ, je schop­nosť ho­vo­riť inými ja­zykmi. Uľahčí ti to štú­dium, po­núkne sa ti eras­mus/stáž, za­ručí lep­šiu prácu a letné ces­to­va­nie bude me­nej stre­su­júce. Ot­vorí sa ti ďal­ších x no­vých dverí a prí­le­ži­tostí. A ne­ho­vo­rím te­raz len o an­glič­tine, ktorá je už po­trebný zá­klad. Je jedno, či sa pri­hlá­siš na nový kurz v ja­zy­ko­vej škole, ob­jed­náš si na webe on­line lek­cie, za­čneš sle­do­vať svoj ob­ľú­bený se­riál v pô­vod­nom ja­zyku alebo či si stiah­neš do smart­fónu appku du­olingo. Naj­dô­le­ži­tej­šie je za­čať, ne­pres­tá­vať a vy­tvo­riť si ná­vyk. Na nový ko­ní­ček si na za­čia­tok po­kojne vy­hraď len 15 mi­nút z dňa.

90d9a19af741c83d5393dc24a185eb4b

zdroj: pin­te­rest.com

4. Nauč sa po­ve­dať nie 

To, že po­vieš “nie”, ne­zna­mená, že si zlý člo­vek. Pre­tože je úplne v po­riadku po­ve­dať nie na rande fe­šá­kovi, na ktoré sa ti jed­no­du­cho nechce. Po­ve­dať nie práci, ktorá ťa už ne­sku­točne vy­čer­páva. Po­ve­dať pia­tok ve­čer ka­ma­rát­kam nie, lebo máš pa­pu­čovú kul­túru. Po­ve­dať nie nie­komu, kto práve te­raz od teba po­tre­buje niečo ab­surdné a rov­nako po­ve­dať nie osobe, ktorá si spo­me­nie vý­hradne vtedy, len ak ona niečo po­tre­buje. Je ob­rov­ský roz­diel me­dzi po­mo­cou, zne­uží­va­ním a ce­ne­ním si vlast­ného času a ener­gie, hlavne ak máš svo­jich vlast­ných po­vin­ností nad hlavu.

c06a7d53b011cc667480d8a7b56a391f

zdroj: pin­te­rest.com

5. Nauč sa po­ve­dať aj to os­tatné

Ko­mu­ni­kuj. Na­priek tomu, že to nie je vždy ľahké. Na­priek tomu, že to nie je vždy prí­jemné. Koľko prob­lé­mov by sa vy­rie­šilo, keby sa ľu­dia roz­prá­vali na­vzá­jom na­miesto toho, že roz­prá­vajú o sebe. Na­učiť sa po­ve­dať veci, ktoré ťa trá­pia a nad kto­rými si možno len ne­zmy­selne lá­meš hlavu. Po­ve­dať veci, ktoré ti pre­ká­žajú, s kto­rými sa ne­sto­tož­ňu­ješ, po­ve­dať si svoj ná­zor, po­treby či emó­cie. Vy­rie­šiť si­tu­áciu, ktorá možno len na prvý po­hľad vy­zerá kom­pli­ko­vane – do­spelo, na­ro­vinu, slovne a hlavne s úsme­vom na tvári. Pre­tože väč­ši­nou si ro­bíme vrásky na­ozaj zby­točne.

1eef23991e5f890bdef352307394629a

zdroj: pin­te­rest.com

No a ak ti to zo za­čiatku ne­pôjde, ne­zú­faj. Nie každý deň je ide­álny a pro­duk­tívny. Telo po­tre­buje aj od­dych a v pr­vom rade dobrú kávu s ka­ma­rát­kou.

Komentáre