Milé ženy, pý­tal sa vás nie­kedy Váš par­tner či môže pre­pnúť Váš prog­ram na fut­bal? Alebo či môže ísť „na jedno“? Ak áno, tak možno na za­čiatku vzťahu, je to tak?

Oni ne­rie­šia, nás to hnevá

To, čo muži chcú ro­biť, to aj ro­bia. Ne­pý­tajú sa nás, či im to do­vo­líme, alebo či vô­bec sú­hla­síme. A čo za­tiaľ ro­bíme my? Na­hne­vane se­díme v hru­bých po­nož­kách a tep­lá­koch, lis­tu­jeme v ča­so­pise bez toho, aby sme ve­deli čo sa v ňom píše a vy­je­dáme jednu kocku čo­ko­lády za dru­hou.

A čo tak, zme­niť to? Máme dve mož­nosti. Mô­žeme spra­viť na­ozaj kva­litnú scénu. Kri­čať tak, aby to po­čuli nie len všetci su­se­dia, ale aj ná­hodní oko­lo­idúci a to i v prí­pade ak bý­vame na pia­tom po­schodí. Ak do toho pri­dáme aj slzy, či už úp­rimné, alebo hrané, máme vy­hraté, no nie?

elitedaily-sudio-firma-woman-running-bridge1-800x400foto: eli­te­daily

Prečo by sme mali byť iné?

Ne­poz­dáva sa vám táto mož­nosť milé dámy? A čo tak nájsť si svoje vlastné ko­níčky. Niečo také, čo bude ba­viť nás a nášho chlapa nie? Skú­šali ste si nie­kedy vy­vet­rať hlavu pri be­haní? Je to prak­ticky za­darmo a be­hať mô­žete ho­cikde. Alebo čo tak zájsť si do fitka. Prí­dete prí­jemne una­vené, vy­zú­rené a o pek­nej po­stave ako o skve­lom bo­nuse snáď ani ne­mu­sím ho­vo­riť. Mô­žete tiež spo­jiť prí­jemné s uži­toč­ným a ísť na túru spo­jenú so zbe­rom od­pad­kov. Verte, že v na­šich le­soch je ho viac ako dosť. Máte radi zvie­ratá? Prečo teda ne­skú­siť ro­biť dob­ro­voľnú po­moc v útulku. Že to nie je pre vás? Skúste si spra­viť vlastnú záh­radku. Kvietky si mô­žete na­sa­diť aj pri pa­ne­láku. Lu­ko­streľba, plá­va­nie, fo­to­gra­fo­va­nie, ma­ľo­va­nie, joga… mohla by som po­kra­čo­vať do­ne­ko­nečna. Mož­ností je mi­lión.

Dajme mu do hlavy „chro­báka“

Keď vám ten „váš“ oznámi, že ide na ho­kej, vy v po­koji od­po­viete len- dobre zlatko, som rada že niečo máš, lebo ja som sa práve chys­tala na kurz va­re­nia. Verte mi, že každý chlap spo­zor­nie. S kým tam ideš? Cho­dia tam aj muži? Ako často to má­vaš? A vy nie len, že bu­dete spo­kojná s tým že zmys­lu­plne vy­uží­vate svoj čas, ale ani ne­viete ako a zís­kate ďal­šiu tému na roz­ho­vor, ktorá ur­čite obo­hatí váš vzťah. Možno sa do­konca bude chcieť pri­dať k vám.

elitedaily-bonnin-studio-dating-800x400foto: eli­te­daily

Ne­mu­síme ni­komu vy­svet­ľo­vať, že dnešné vzťahy sú jemne po­ve­dané- krehké. Ak by váš vzťah ne­daj­bože aj ná­ho­dou ne­vy­šiel, váš ko­ní­ček vás ne­opustí ako chlap. Ne­bu­dete smutná, pre­tože práve on sa môže stať v ta­kýchto chví­ľach va­šim naj­lep­ším ka­ma­rá­tom.

Takže hurá do hľa­da­nia zá­ľub. Ne­do­voľte aby váš zá­ujmy slú­žili na úkor vášmu vzťahu. Ne­ne­cháme sa predsa obrať o to, čo máme radi. Ani o ko­ní­ček, ani o chlapa.

Komentáre