My ženy sme také. Celý ži­vot skú­šame rôzne koz­me­tické pro­dukty a mí­ňame pe­niaze za veci, ktoré v sku­toč­nosti vô­bec ne­pot­re­bu­jeme. Ne­pot­re­bu­jeme de­sať rôz­nych pro­duk­tov na každú časť tela, na každú prí­le­ži­tosť a každé ročné ob­do­bie. Nie­kedy stačí je­den, ale sku­točne kva­litný.

Možno si te­raz ne­ve­riacky zdvihla obo­čie a po­mys­lela na tie všetky svoje drahé nočné a denné krémy v krás­nych oba­loch, pod­kla­dové bázy a te­lové mlieka s nad­po­zem­skou vô­ňou. Na­ozaj ich všetky po­tre­bu­jeme alebo je to len már­ni­vosť?

Aj ja som ke­dysi ro­bie­vala ná­jazdy na dro­gé­riu a každý me­siac si do­mov pri­niesla nový pro­dukt, ktorý mi mal “za­ru­čene zme­niť ži­vot”. No vieš čo? Ži­vot mi zme­nil až krém Ni­vea Care, vďaka kto­rému som si uve­do­mila, že me­nej je nie­kedy viac. Prečo na neho ne­dám do­pus­tiť?

Foto: fa­ce­book.com/Ni­vea

  • Je na všetko

Jed­nou z jeho naj­väč­ších pred­ností je uni­ver­za­lita. Či už ním na­hra­díš svoj pod­kla­dový krém pod make-up, nočný krém, kto­rým sa na­tie­raš pred spa­ním alebo ho po­u­ži­ješ v práci na ruky, vždy ti per­fektne vy­ho­vie.

Foto: be­au­ty­he­a­ven.com.au

Zlo­že­nie krému je ľahké, no zá­ro­veň vý­živné a pris­pô­sobí sa po­kožke na kaž­dej časti tela. Jemne sa tak stará o po­kožku tvo­jej tváre, tela či rúk. Ne­mu­sím ti však ani ho­vo­riť, koľko pe­ňazí vďaka tomu ušet­ríš.

  • Mi­ni­ma­liz­mus

So vše­stran­nos­ťou sú­visí aj téma mi­ni­ma­lis­tic­kého štýlu ži­vota, ktorá je dnes opod­stat­nene po­pu­lárna. Štý­lová už nie je tá, ktorá by si doma v kú­peľni mohla ot­vo­riť dro­gé­riu, ale tá, kto­rej stačí zo­pár dobre vy­bra­ných kva­lit­ných pro­duk­tov, ktoré vy­z­dvihnú jej pri­ro­dzenú krásu.

Foto: tum­blr.com

Len si pred­stav, koľko rôz­nych tég­li­kov, túb a fliaš ti stojí na po­ličke. Je na­ozaj zby­točné po­u­ží­vať na všetko toľko príp­rav­kov, keď hyd­ra­tá­ciu tvo­jej po­kožky bo­hato vy­rieši je­den. Plu­som je dobrý po­cit, že šet­ríš ži­votné pro­stre­die.

  • Kom­pakt­nosť

Keď ho­vo­ríme o mi­ni­ma­lizme, pred­stav si, koľko miesta ti ušetrí, keď prej­deš na po­u­ží­va­nie len jed­ného vše­stran­ného krému. Tvoja skrinka v kú­peľni sa ne­musí pre­hý­bať pod ko­pou príp­rav­kov, na ktoré len sadá prach. Ver mi, že to ocení aj tvoj pria­teľ či mama.

Foto: tra­vel­re­pub­lic.co.uk

Ok­rem toho ti Ni­vea ušetrí aj kopu miesta v ka­belke. Pri­chá­dza to­tiž vo via­ce­rých veľ­kos­tiach a tú strednú či naj­men­šiu po­kojne ho­díš aj do prí­ruč­nej ba­to­žiny. Je teda skvelá na ces­to­va­nie a ty už ni­kdy viac ne­bu­deš mu­sieť tr­pieť su­chými ru­kami a v s.o.s. si­tu­ácii za­chrá­niš aj ka­mošku.

  • Jem­nosť

V mori na­staj­lo­va­ných kré­mov s lu­xus­ným oba­lom je Ni­vea dô­ka­zom, že ne­pot­re­buje po­zlátko, ale bo­duje svo­jím ob­sa­hom. Veď všetky vieme, že to, čo je na po­vr­chu, v sku­toč­nosti nie je až tak dô­le­žité. Mi­ni­ma­lis­tický di­zajn značky sa stal iko­nic­kým, no zá­ro­veň ide s do­bou, pre­tože vy­vi­nula nový kó­nický tvar dózy.

Foto: Linda Pre­breza

Tento krém je vhodný na tak­mer všetky typy po­kožky a do­konca aj mne s mo­jou cit­li­vou vy­ho­vuje a ne­mu­sím sa báť po­dráž­de­nia. Je par­fu­mo­vaný jem­nou zvod­nou vô­ňou, ktorá ula­hodí kaž­dej žene. Ak ti na sta­rom kréme Ni­vea va­dila mast­nota, ten nový ti per­fektne sadne, pre­tože je sku­točne ľahký.

  • Cena

Na­ko­niec som si ne­chala fi­nančné hľa­disko, ktoré síce nie je to naj­dô­le­ži­tej­šie, podľa čoho sa roz­ho­du­jeme, no oplatí sa spo­me­núť. Dnes už vieme, že in­ves­to­vať do seba sa oplatí, no mí­ňať stovky eur do vzdu­chu je niečo úplne iné.

Foto: la­gom­ma­keup.com

Mnohé značky nás často pre­svied­čajú o tom, že ich krém síce je drahý, ale zbaví ťa pr­vých vrá­sok, iný de­fi­ni­tívne vy­lieči tvoje vy­rážky a ďalší je zas z dia­man­tov a zmení ži­vot. Ni­vea hrá čistú hru. Ne­chváli sa nie­čím, čím nie je, ale po­núka rokmi ove­renú kva­litu za pri­ja­teľnú cenu. Čo viac si priať?


Komentáre