Urob si dnes pauzu. Pauzu od re­a­lity, stresu a vzťa­hov. Tvoj dnešný ve­čer bude kre­a­tívny! Pri­pra­vili sme pre teba 5 vi­deí, pri kto­rých mô­žeš pus­tiť uzdu svo­jej fan­tá­zií a vy­ro­biť si nové módne do­pl­nky, zme­niť si izbu či vy­ro­biť si kryty na mo­bil.

„Ume­nie je naj­vyš­šia ra­dosť, ktorú člo­vek dáva sám sebe.“

 

Komentáre