Pro­te­íny sú naj­dô­le­ži­tej­šou sku­pi­nou spo­me­dzi ži­vín pri bu­do­vaní sva­lov. Preto je dô­le­žité mať ich ob­sia­hnuté v kaž­dom jedle, ktoré prí­ji­maš. Dnes Ti chcem uká­zať, že pro­te­íny ne­mu­síš do­okola zís­ka­vať len z va­jí­čok a mäsa, ktoré rýchlo omr­zia. 

1                                        foto: pin­te­rest

Pr­vým ti­pom sú ara­šidy. Veľa ľudí si síce myslí, že pat­ria do sku­piny ore­chov, na­koľko ob­sa­hujú dosť zdra­vých tu­kov, ale pô­vodne je to stru­ko­vina. Sú skve­lým rast­lin­ným zdro­jom biel­ko­vín, ozvlášt­nia každý ša­lát či ov­senú kašu – stačí ich troška na­su­cho opra­žiť na pan­vici. Tak­tiež sa dajú po­u­žiť do ko­lá­čov a ja ich naj­viac zbož­ňu­jem vo forme ara­ši­do­vého masla, ktoré by som naj­rad­šej po­u­žila všade 🙂

sp                                                     foto: pin­te­rest

Ďal­šou su­per po­tra­vi­nou je špe­nát. Hoci sa môže zdať iba ako oby­čajná ze­le­nina, už je­den hrn­ček špe­nátu ti do­káže dať 5 gra­mov pro­te­ínov. Naj­lep­šie je ho chvíľu po­du­siť a po­tom si z neho mô­žeš pri­pra­viť špe­ná­tové placky, pesto alebo pri­dať do ces­to­vín. Keďže je te­raz jeho hlavná se­zóna, ur­čite ním ho pri­daj do svojho je­dál­nička.

g

foto: mom­my­ish

Po­kiaľ máš rada mliečne vý­robky, ur­čite Ti za­chutí aj grécky jo­gurt. Oproti oby­čaj­ném jo­gurtu ob­sa­huje viac biel­ko­vín a me­nej sa­cha­ri­dov. Ob­sa­huje veľa pro­bi­otík, čo ocení tvoje trá­ve­nie a vý­borne za­sýti. Ser­ví­ro­vať ho mô­žeš s me­dom a ovo­cím alebo si z neho pri­pra­viť by­lin­kový dre­sing k mäsu či ze­le­nine.

b

foto: my­fo­od­diary

A na­ko­niec po­sled­nou po­tra­vi­nou s vy­so­kým ob­sa­hom biel­ko­vín sú stru­ko­viny. Je ich veľké množ­stvo, či už si podľa chuti zvo­líš rôzne druhy fa­zu­liek, šo­šo­vicu alebo hrá­šok, každý druh Ťa do­káže za­sý­tiť  a po­chu­tíš si. Z jed­nej šálky stru­ko­vín do­ká­žeš zís­kať až 15 gra­mov pro­te­ínov a veľa vlák­niny a an­ti­oxi­dan­tov. Mo­jím fa­vo­ri­tom je mungo fa­zuľka, z kto­rej sa dá pri­pra­viť po­lievka alebo je dobrá iba tak na zo­bka­nie.

Ve­rím, že sa tý­mito po­tra­vi­nami in­špi­ru­ješ a obo­ha­tíš svoj je­dál­ni­ček, za čo Ti bude telo vďačné.

ti­tulná foto: pin­te­rest

Komentáre