ČO­KO­LÁ­DOVÁ PENA

1 šálka grécky jo­gurt

1/2 avo­káda

2-3 ly­žice ka­kaa

1 ly­žica medu, alebo ja­vo­ro­vého si­rupu

troška vody podľa po­treby na zrie­de­nie

Po­stup: Všetky su­ro­viny spolu roz­mi­xu­jeme a dáme na cca ho­dinku do chlad­ničky. Mô­žeme do­zdo­biť strú­ha­nými pis­tá­ciami.

TIP: DE­ZERT PO CVI­ČENÍ

cokoladova pena

/foto: lets­talk­fit­ness.com/

 

PE­PER­MIN­TOVÉ GU­LIČKY

10 ďatlí

1/2 šálky ja­bĺč­ko­vého džúsu

1/4 šálky mand­ľo­vého mlieka

1/2 ly­žičky pe­per­min­to­vého ex­traktu

1/2 šálky ko­ko­so­vej múčky

2 ly­žice ka­kaa

Po­stup: Naj­skôr roz­mi­xu­jeme ďatle, ja­bĺč­kový džús, mand­ľové mlieko a pe­per­mint – mi­xu­jeme na kašu. Ná­sledne pri­dáme ko­ko­sovú múčku a ka­kao a mi­xu­jeme do tu­hej hmoty. Po­mo­cou veľ­kej ly­žice na­be­ráme a for­mu­jeme gu­ličky. Skla­du­jeme v chlad­ničke.

TIP: DE­ZERT PRED CVI­ČE­NÍM

pepermintove gulky

/foto: hum­mu­sa­pien.com/

 

JA­HO­DOVÝ CHIA PU­DING

1 šálka mand­ľo­vého mlieka (môže byť va­nil­ková prí­chuť)

1 šálka gréc­keho jo­gurtu

4 ly­žice ja­vo­ro­vého si­rupu

1 ly­žička va­nil­ko­vého ex­traktu

1/4 šálky chia

1 šálka ja­hôd

1/4 šálky strú­ha­ných mandlí

Po­stup: Naj­skôr dobre vy­mie­šame mlieko, jo­gurt, 2 ly­žice ja­vo­ro­vého si­rupu a va­nil­kový ex­trakt. Ná­sledne pri­mie­šame chia se­mienka, dáme do po­hára, ktorý pri­kry­jeme alo­ba­lom a ne­cháme od­stáť cez noc v chlad­ničke. Ráno roz­mi­xu­jeme ja­hody s 2 ly­ži­cami ja­vo­ro­vého si­rupu (alebo iba roz­tla­číme a pre­mie­šame) a zmes dáme na pu­ding. Do­zdo­bíme man­d­ľami. 

TIP: DE­ZERT NA RÁNO

jahodovy chia puding

/foto: fo­od­net­work.com/
/hlavný ob­rá­zok: pi­xa­bay.com/

 

 

 

 

 

Komentáre