Ur­čite sa ti ve­ľa­krát stalo, že si prišla do po­sil­ňovne ako za­čia­toč­níčka a vi­dela si všet­kých na­vô­kol ako ma­kajú na stro­joch a dví­hajú ťažké činky. Chcela si ta­kisto cvi­čiť, ale ne­ve­dela si ako na to. Prvá mož­nosť bol osobný tré­ner. Keď už si mala prvú ho­dinu s tré­ne­rom, ne­chá­pala si, prečo ťa ne­dal ani na je­den stroj. Bola si skla­maná.

Tak te­raz ti po­viem, že si si vy­brala dob­rého tré­nera. Ja som tré­nerka a je to osobná skú­se­nosť, ktorá sa stáva často aj iným tré­ne­rom. Pri­ori­tou je mať silu. Nie len veľké svaly. Nauč sa najprv cvi­čiť s vlast­nou vá­hou.
Cvi­če­nie s vlast­nou vá­hou ne­vy­ža­duje žiadne ťažké činky. Ne­za­budni, že s týmto cvi­če­ním pra­cu­ješ s ce­lým te­lom, zlep­šu­ješ silu, fle­xi­bi­litu, sta­bi­litu tela a hlavne za­pá­jaš svaly, ktoré pri stro­joch ne­za­pá­jaš. Je to efek­tívne spa­ľo­va­nie tu­kov. Skôr či ne­skôr sa člo­vek do­stane do bodu, kedy mu cvi­če­nie s vlast­nou vá­hou príde jed­no­du­ché, vtedy je na čase pri­dať rôzne po­môcky. Na­prí­klad gym­nas­tické kruhy, expan­dery alebo zá­va­žie.

Niž­šie som pri­pra­vila pár účin­ných cvi­kov s vlast­nou vá­hou:

Cvik s vlast­nou vá­hou: Chr­bát (zhyb)

f08df472afcd0b796695f6ba9a3b915f_watermarked

foto: wo­mens­he­alth.com

Cvik s vlast­nou vá­hou: Bru­cho (plank)

plank

foto: qu­otes­gram.com

Cvik s vlast­nou vá­hou: spodná časť tela (vý­pad)

c10216b64556920acc8b0558c880b3e89eec12f6

foto: qu­otes­gram.comVý­hody
: sila, fle­xi­bi­lita, sta­bi­lita, efek­tívne spa­ľo­va­nie tu­kov, bru­cho je za­po­jené pri kaž­dom cviku

Ne­vý­hody: ná­ročné pre za­čia­toč­ní­kov, po čase je po­trebné pri­dá­vať zá­ťaž

Komentáre