Ur­čite viete, že stre­sové si­tu­ácie ovplyv­ňujú aj váš me­ta­bo­liz­mus. Stres ne­roz­há­dže iba vaše trá­ve­nie a hor­móny, pri­čom máte chuť sa pre­je­dať, alebo ne­jesť vô­bec, ale na­štrbí aj váš imu­nitný sys­tém a cho­roby sa na vás budú len tak le­piť.

Vy­rov­naný hor­mo­nálny sys­tém nám na­po­máha pri zba­vo­vaní sa nad­by­toč­ných kíl, ako aj pri bu­do­vaní sva­lo­vej hmoty. Preto je dô­le­žité pri svo­jich fit­ness cie­ľoch byť aj čo naj­viac v psy­chic­kej po­hode. K tomu vám do­po­môže:

1) Spá­nok

Spá­nok je kľú­čo­vým fak­to­rom pre vy­ťa­že­nie ma­xima z vášho cvi­če­nia a zdra­vého ži­vot­ného štýlu. Ne­dos­ta­tok spánku do­káže roz­há­dzať váš hor­mo­nálny sys­tém a pri­dať na strese. Do­sta­tok spánku na­opak zlep­šuje ako re­ge­ne­rá­ciu va­šich sva­lov, tak aj upo­ko­juje psy­chiku a ve­die k správ­nemu me­ta­bo­lizmu. Prí­liš málo spánku = viac stresu / po­mal­šia re­ge­ne­rá­cia / po­malší rast svals­tva / po­mal­šie chud­nu­tie / zhor­šené trá­ve­nie… Bez kva­lit­ného spánku to jed­no­du­cho nejde…

fre­e­pik.com

2) Me­di­tá­cia

Stačí aj pár mi­nút denne a pri pra­vi­del­nom me­di­to­vaní sa zba­víte stresu, dep­re­sie, či bo­lesti, ale mô­žete si sta­bi­li­zo­vať aj krvný tlak, zlep­šiť kva­litu kože, alebo zre­du­ko­vať bo­lesti kĺbov. Kaž­do­pádne me­di­tá­cia vám sta­bi­li­zuje hor­móny a zníži prí­tom­nosť stre­so­vých hor­mó­nov, ktoré majú za ná­sle­dok nech­cené pri­be­ra­nie a prob­lémy s trá­ve­ním. Ur­čite to stojí as­poň za skúšku – dajte tomu me­siac a as­poň 5 mi­nút denne, na­stavte ča­so­vač a po­čas tejto doby sa sú­streďte na svoje dý­cha­nie, prí­padne na ne­jakú po­zi­tívnu myš­lienku.

pe­xels.com

3) Smiech

Smiech po­máha tak­tiež sta­bi­li­zo­vať hor­móny, zni­žo­vať stres, ale zlep­šuje aj vaše vzťahy, na­po­máha psy­chic­kej odol­nosti a bu­dete podľa vý­sku­mov vďaka nemu múd­rejší, či bys­trejší. So smie­chom bu­dete cel­kovo šťast­nejší, nad­by­točné kilá pôjdu dole ľah­šie a vý­sledky z cvi­če­nia budú rých­lej­šie, na­koľko vám v krvi ne­budú prú­diť stre­sové hor­móny.

Komentáre