Ten, kto v ži­vote do­stal veľa fa­ciek sa zľakne aj po­hla­de­nia. Zo­pár ľudí ťa skla­malo. Možno hrali s te­bou hry, vy­užili ťa a po­tom od­kopli. Možno ten, o kom si si mys­lela, že je ten pravý člo­vek v tvo­jom ži­vote, s te­bou za­čal za­me­tať všet­kými smermi. Ten, o kom si bola pre­sved­čená, že s ním chceš zo­star­núť. Ten, komu dnes už ne­vieš po­ve­dať ani ahoj.

Si zra­nená, skla­maná a bo­jíš sa. Bo­jíš sa toho, že sa to stane znova. Že nie­kto ub­líži tvo­jim ci­tom, že ti znova zláme srdce na ma­linké kúsky a už ho ne­bu­deš ve­dieť dať opäť do­kopy. Možno si ho­vo­ríš, že si už pre ten­to­krát dáš po­zor, že sa ne­dáš len tak ľahko, že sa ne­na­mo­táš na prvú osobu, ktorá ti da­ruje tro­chu po­zor­nosti.

Už sa ne­za­mi­lu­ješ… Ale takto predsa láska ne­fun­guje.

Zdroj:pe­xels.com 

No a po­tom príde nie­kto, komu predsa dáš šancu. Dáš mu mož­nosť opäť zlo­miť tvoje srdce s dô­ve­rou, že to ni­kdy ne­urobí. Ne­pre­hliadni kvôli mi­nu­losti nie­koho, komu na tebe  sku­točne zá­leží len preto, že pred­tým bol nie­kto, kto ti ne­do­ká­zal dať všetko to, čo si dá­vala ty jemu.

Pri­raď si bo­lesť k jed­nej osobe, nie ku všet­kým. Ne­vy­be­ráš si, kedy láska príde, prosto vznikne v ma­lom oka­mihu a ob­javí sa, keď to naj­me­nej ča­káme. Pre­tože presne taká je. Hlavne si ne­na­ho­vá­raj, že sú všetci rov­nakí a ten­to­krát ťa opäť nie­kto sklame ako ten pred­tým.

Za­ris­kuj a ris­kuj do­vtedy, kým si ne­bu­deš na 100% istá, že tá osoba po tvo­jom boku je tá správna. Raz príde nie­kto a už ostane. A ty bu­deš vďačná, že to pred­tým s tými os­tat­nými ne­vyšlo. Takže sa kvôli fac­kám z mi­nu­losti nez­ľakni po­hla­de­nia.

Komentáre