Ďa­ku­jem ti za tie všetky krásne chvíle, ktoré som mohla tento rok za­žiť. Ďa­ku­jem ti za to, že som mala mož­nosť spoz­nať tak úžas­ných ľudí, pre­ces­to­vať ne­sku­točne veľa krás­nych a vý­ni­moč­ných miest. Ďa­ku­jem ti, že si bol lepší, ako ten pred­chá­dza­júciBol si:

Veľmi po­učný. Moje chyby ma učili. Za tento rok ich bolo viac než dosť. Na­učila som sa, že sa ne­vyp­láca ute­kať pred prob­lé­mami, ale rad­šej ich vy­rie­šiť. Na­učila som sa, že ne­treba ve­riť kaž­dému, kto sa na mňa pekne po­zrie. Na­učila som sa, že ak niečo chcem, mu­sím si ísť pevne za tým. Na­učila som sa sta­no­viť si ciele a tie do­dr­žia­vať. Preto dú­fam, že som as­poň o trošku viac múd­rej­šia, po­zor­nej­šia, sil­nej­šia a odol­nej­šia.new-years-eve-1283521_960_720

foto: pi­xa­bay.com

Veľmi ťažký. Ne­bol to ľahký rok. Boli tu ťažké chvíle, kedy mi všetci chý­bali.  Le­žala som v chodbe na zemi, pa­mä­tám si to do­te­raz. Vo­lala som s ma­mou a pla­kala som jej do te­le­fónu. Moje slzy ste­kali po tvári a mala som pre­mo­čené tričko. Na­priek tomu, aký bol tento rok zlý, od­púš­ťam mu. Od­púš­ťam mu, za všetky tie osa­melé noci, za bez­du­ché dni a dep­re­sie. Od­púš­ťam aj sebe, tento rok som svoje telo veľmi tý­rala. Te­raz viem, že to ne­bolo správne.

Veľmi je­di­nečný. Ale rok 2016 mi­lu­jem.  Dal mi tak veľa krás­neho. Ďa­ku­jem mu za všetky tie chvíle, kedy som ob­ja­vila sku­točné pria­teľ­stvo, lásku, šťas­tie, kedy som po­cho­pila, že ro­dina je na to, aby si po­má­hala. Mi­lu­jem ho aj za letné ve­čery, kedy sme se­dá­vali so smie­chom pri vatre a roz­prá­vali sme si his­torky z det­stva. Mi­lu­jem ho pre tie chvíle, kedy mi dal po­cit, že všetko zvlád­nem. Kedy som sa cí­tila voľná a šťastná.bonfire-1867275_960_720

Zdroj: pi­xa­bay.com

Bude mi chý­bať.

Ako každý rok, aj tento rok mi bude chý­bať. Keď sa ob­zriem ešte raz za seba, vi­dím, že som ho ne­pre­már­nila. Bol to rok roz­ho­do­vaní, ktoré ve­ľa­krát ne­boli jed­no­du­ché, ale na­priek tomu bol rok 2016 do­ko­nalý. Bude mi chý­bať.

 2017 – Som pri­pra­vená!

Ne­viem čo oča­ká­vať. Ve­rím, že to bude ďalší úspešný rok. Chcem toho veľa za­žiť, vi­dieť, vy­skú­šať. Chcem ísť na do­vo­lenku, chcem vi­dieť Mos­kvu, chcem si ostri­hať vlasy, pre­far­biť sa, chcem sa za­ľú­biť, chcem úspešne ukon­čiť tento roč­ník na škole. Chcem ro­biť ľudí okolo mňa šťast­nej­šími, chcem spoz­ná­vať no­vých ľudí, chcem za­ží­vať spon­tánne vý­lety a dob­ro­druž­stvá.

Som pri­pra­vená na to, aby som si na­pí­sala nový, čistý a krásny prí­beh môjho ži­vota v roku 2017. girl-842719_960_720

Zdroj: tum­blr.com

 

Komentáre