Ak pat­ríš me­dzi ženy, ktoré sa sta­rajú až prí­liš alebo ťa všetko prí­liš zau­jíma, pre­čí­taj si tieto rady 🙂 

 1. Vždy sa najprv opý­taj sama seba: „Ovplyv­ňuje ma to priamo?“
 2. Čo­koľ­vek, čo ne­mô­žeš kon­tro­lo­vať, ne­stojí za to, aby si preto strá­cala tvoj dra­ho­cenný čas.
 3. Ob­klop sa ľuďmi, ktorí ti roz­umejú a majú po­dobné ná­zory ako ty.
 4. Nie­kedy sa opý­taj sama seba, či to bu­deš rie­šiť aj po 6 me­sia­coch, ak nie, ne­chaj to ísť.
 5. Ži. Tak na­plno ako len mô­žeš. Bu­deš šťastná.
 6. Vy­hni sa tomu, aby si sa sú­stre­dila len na cieľ. Oveľa lep­šie uro­bíš, ak sa bu­deš za­me­ria­vať na cestu. 
 7. Ob­čas je dobré zme­niť svoje ži­votné motto alebo fi­lo­zo­fiu.
 8. Pri kaž­dej prí­le­ži­tosti, ktorá ťa roz­ruší sa opý­taj, či sa ti to oplatí. Či sa ti na­ozaj oplatí hne­vať na nie­koho, kto to ne­be­rie až tak vážne. Nie, na­ozaj. Po­kiaľ nejde o ži­vot, nejde o nič.
 9. Mu­síš zis­tiť na čom sku­točne zá­leží. 
 10. Pre­čí­taj si mo­ti­vačnú knižku a skús na­pl­niť svoju hlavu inými myš­lien­kami.
 11. Neži svoj ži­vot pre nie­koho iného. Je to tvoj ži­vot. Ži ho pre seba.
 12. Uve­dom si, že väč­šina ľudí sa za­me­riava len na to zlé. Ty sa za­me­raj na to dobré.
 13. Uve­dom si, že sa mu­síš sta­rať o ná­zory ľudí, ktorí sú tebe bliž­šie a ne­rie­šiť to, čo si o tebe myslí tá tetka z ob­chodu.
 14. Mu­síš sa mať rada. Nauč sa to. Po­stupne, po­maly, ale isto. 
 15. Nájdi si bri­gádu a rob niečo, čo ťa obo­hatí. Či už o skú­se­nosti, fi­nan­cie, ra­dosť alebo dobrý po­cit.
 16. Buď úp­rimná. Vždy a v kaž­dej si­tu­ácii.
 17. Cez ví­kend pre­mýš­ľaj, aké zá­bavné veci by si mohla ro­biť.
 18. Stačí si uve­do­miť, že nič nie je dô­le­žité, ok­rem lásky. Tá tu vždy bola a aj bude. Mi­luj. 
 19. Ľu­dia, ktorí chcú byť v tvo­jom ži­vote tam budú vždy. Tí, ktorí nechcú, od­ídu a ne­budú za to stáť.
 20. Nemá zmy­sel plyt­vať ener­giu na veci, ktoré ne­do­ká­žeš zme­niť. Pa­mä­taj na to. 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre