Stret­nu­tie s jeho ro­di­nou sa po­va­žuje za veľký po­krok vo vzťahu. Zna­mená to, že mu na tebe sku­točne zá­leží a chce, aby aj jeho matka či otec spoz­nali ženu jeho ži­vota. Nie­kedy je to však na­ozaj stre­su­júce a chceš na nich uro­biť dobrý do­jem. Tu je zo­pár ti­pov, ako by si sa mala v ich blíz­kosti sprá­vať.

Buď sama se­bou

Táto fráza je to­tál­nym klišé, no ukrýva sa v nej ne­sku­točne veľa pravdy. Len si spo­meň na to, prečo sa tvoj par­tner do teba za­ľú­bil. Ak si na­sa­díš masku po­čas stret­nu­tia s jeho ro­di­nou, ne­musí to do­pad­núť nad tvoje oča­ká­va­nia. Ne­spoz­najú to­tiž osobu, ktorú ich syn tak ne­sku­točne mi­luje. Preto sa ne­boj pred jeho ro­dičmi od­ha­liť svoje pravé ja.

Zís­kaj o nich ne­jaký pre­hľad ešte pred náv­šte­vou

Jasné, ne­mys­lím to tak, aby si vy­tvo­rila ich ro­dok­meň a pri­niesla ho so se­bou, no po­kús sa so svo­jím pria­te­ľom po­roz­prá­vať o jeho ro­dine, aby si mala as­poň ako taký pre­hľad o tom, kto je kto.

zdroj: unsp­lash.com

Snaž sa vy­ze­rať čo naj­lep­šie

Ne­mu­síš si ob­liecť rovno šaty zo stuž­ko­vej, no po­kús sa vy­ze­rať tak, aby si ich ohú­rila. Ob­leč si najk­raj­šie sako, tú najd­rah­šiu sukňu či nové to­pánky. Re­pre­zen­tu­ješ predsa aj svojho pria­teľa, nie­len seba.

Buď zdvo­rilá

Zdvo­ri­losť patrí asi me­dzi tie naj­zá­klad­nej­šie pra­vidlá pri stret­nutí s jeho ro­dičmi. Ta­kýmto spô­so­bom na nich za­pô­so­bíš a po­ve­dzme si na ro­vinu – ktorý ro­dič by už len chcel, aby jeho syn mal drzú pria­teľku …

Ne­boj sa im uká­zať svoju zve­da­vosť

Ak si sa už do­stala vo vzťahu so svo­jím par­tne­rom do štá­dia, kedy spoz­náš jeho ro­dinu, mala by si sa o ňu as­poň tro­chu zau­jí­mať. Preto sa ne­boj pý­tať na ich zá­ujmy, čo ich robí šťast­nými prí­padne aké jedlo ob­ľu­bujú. Roz­hodne im ale ne­skáč do reči a ne­pre­ru­šuj ich.

Buď lás­kavá

Ak má nie­kto z jeho ro­diny svia­tok, pre­ukáž im svoju lás­ka­vosť tým, že kú­piš ne­jaký špe­ciálny dar­ček. Sa­moz­rejme sa ne­boj opý­tať svojho pria­teľa, aby si ne­kú­pila niečo ne­vhodné.

zdroj: unsp­lash.com

Za­pá­jaj sa do kon­ver­zá­cie

Na náv­števe jeho ro­di­čov od­hoď všetky svoje zá­brany a hanb­li­vosť, jed­no­du­cho sa s nimi roz­prá­vaj. Nech­ceš predsa po celý čas len ti­cho se­dieť v kúte a pri­hlúplo sa usmie­vať, no nie?

Ukáž im, že sa vieš po­sta­rať o dom

Jeho ro­di­čia to oce­nia a do­konca budú veľmi radi, ak u nich ešte nie­koľko dní osta­neš. Po­kús sa uro­biť všetko preto, aby si re­špek­to­vala ich pra­vidlá v dome a snaž sa im po­môcť so všet­kým, s čím sa dá. Sa­moz­rejme ne­za­bú­daj na po­ria­dok v tvo­jej izbe, alebo si uprac kú­peľňu okam­žite ako ju po­u­ži­ješ.

Buď chá­pavá

Pa­mä­taj na to, že keď ťa tvoj pria­teľ pred­sta­vuje svo­jej ro­dine, mali by si ťa is­tým spô­so­bom ob­ľú­biť. Naj­lep­šie v nich vy­vo­láš zá­u­jem práve vtedy, ak sa po­sna­žíš byť chá­pavá a vy­po­ču­ješ si všetky ich prob­lémy. Ta­kýmto spô­so­bom ťa budú na­ozaj mi­lo­vať!

Zdroj: the­odys­se­y­on­line.com

Komentáre