Pri­znám sa, ne­mám rada Sil­ves­ter a pred­sav­za­tia, ktoré aj tak ni­kto ne­do­dr­žiava (no dobre, možno prvý týž­deň áno). Rada však spo­mí­nam na veci, ktoré som stihla za uply­nulý rok, koľko no­vých ľudí som spoz­nala, aké miesta som nav­ští­vila, kam som sa po­su­nula, hoci stále mám tro­chu obavy pred ďal­ším ro­kom, či ne­bude predsa len horší. Keďže som opti­mis­tka, ne­ga­tívne myš­lienky rýchlo zme­tiem pod stôl a te­ším sa na nové dob­ro­druž­stvá a vý­zvy, ktoré ma ča­kajú v no­vom roku. Nie­kedy však treba ur­čité veci ne­chať v tom sta­rom roku, aby mohli prísť ešte lep­šie veci. Tu je zo­pár rád, kto­rých vecí by si sa mala ko­nečne vzdať, aby bol tvoj ži­vot oveľa lepší.

pocket-watch-1637396_960_720

foto: pi­xa­bay.com

Pre­staň sa sta­rať o pria­te­ľov, ktorí oča­ká­vajú, že tu bu­deš stále pre nich, ale keď ich  po­tre­bu­ješ ty, tak sa na teba vy­kašlú.

Pre­staň sa stre­tá­vať s ľuďmi, pri kto­rých sa ne­cí­tiš byť sama se­bou, alebo pri kom mu­síš zme­niť veľkú časť toho kým si, pre­tože im to tak vy­ho­vuje.

Pre­staň od­kla­dať náj­de­nie si no­vej práce kvôli svojmu po­hod­liu, veď tú prácu aj tak ne­máš rada.

Pre­staň žiť svoj po­hodlný ži­vot sle­do­va­ním pria­te­ľov ako si pl­nia sny, za­tiaľ čo ty ostá­vaš na jedno mieste, pre­tože sa bo­jíš po­hnúť ďa­lej.

Ne­zo­tr­vá­vaj v práci, na kto­rej ti ne­zá­leží, alebo kde je tvoj ná­zor ig­no­ro­vaný a po­va­žo­vaný za ne­pod­statný.

Pre­staň byť len prie­merná. Pre­staň si ho­vo­riť, že všetko, čo po­tre­bu­ješ je od­ro­biť si prácu a keď od­bije zá­ve­rečná mi­núta ideš do­mov a si hrdá, že si to zvládla. Ak nie si spo­kojná vo svo­jom sú­čas­nom za­mest­naní, ako­koľ­vek sa sna­žíš, nájdi si nové.

Pre­staň žiť ži­vot, v kto­rom ne­ho­vo­ríš o svo­jich úz­kos­tiach, prob­lé­moch. Pre­staň si ho­vo­riť, že to ne­mô­žeš ni­komu po­ve­dať, lebo sa han­bíš a tým po­tlá­čaš to, že tieto prob­lémy ne­exis­tujú, pre­tože vždy je tu nie­kto, kto sa ti bude sna­žiť ich vy­rie­šiť a po­môcť ti.

pexels-photo-196667

foto: pe­xels.com

Pre­staň byť spo­kojná so svo­jím te­lom, ak sa v ňom ne­cí­tiš dobre. Ak sa ne­cí­tiš vo svo­jej koži, zmeň to. Jedz me­nej pizzu, ne­mu­síš ju hneď vy­ra­diť z je­dál­nička, len si jej daj me­nej, na­hraď ju ze­le­ni­nou. Na­miesto vý­ťahu, choď po scho­doch, pre­chá­dzaj sa čo naj­viac, ak mô­žeš a roz­hýb sa viac.

Do­praj si viac času na spá­nok. Ak každý ve­čer strá­cať čas pred spa­ním, tým, že si po­ze­ráš v mo­bile, čo je nové na so­ciál­nych sie­ťach, tak ho ne­chaj ďa­leko od po­stele, napr. na skrini.

Pre­staň si udr­žia­vať to­xické pria­teľ­stvá. Ak si po­zvaná na ve­čeru s ľuďmi, ktorí sú na tvoj vkus prí­liš uke­caní, alebo ti „ne­se­dia“ zdvo­rilo od­mietni. Ak sú to pria­te­lia tvo­jej po­lo­vičky, tak choď von na ho­dinku a po­tom odíď do­mov. Ni­kdy ne­dá­vaj zo seba viac ener­gie, po­kiaľ to ne­padá na úrodnú pôdu.

Pre­staň byť „to je v po­hode“ ka­ma­rátka. Ak tvoja ka­ma­rátka alebo ka­ma­rát pre­chá­dza zlým roz­cho­dom, do­nes ko­láče a víno a ne­odíď od nej, do­kým ťa sama ne­vy­hodí. Ak ťa ka­moš urazí, alebo ne­prá­vom ob­viní z nie­čoho, čo si ne­uro­bila, po­vedz mu, že s ním ne­pre­ho­vo­ríš, do­kým sa ti ne­o­spra­vedlní. Ne­za­budni, že ak nie­komu na tebe zá­leží, bude sa to sna­žiť na­pra­viť  čím skôr.

Zmeň ne­ga­tívny prí­stup k ve­ciam vo svo­jom ži­vote na po­zi­tívny. Ak je k tebe čaš­ník v re­štau­rá­cii od­porný, aj on je len člo­vek, možno má ťažký deň, po­vznes sa nad tým. Prší? Ne­za­bú­daj, že dnes spíš v su­chu a máš stre­chu nad hla­vou. Do­prava je zlá? As­poň máš čas pre­mýš­ľať nad inými ve­cami. Nič nie je také čierne, ako sa na prvý po­hľad zdá.

Pre­staň mr­hať ča­som, keď máš voľno. Áno, každý si rád raz za čas po­le­ňoší v po­steli, ale strá­viť každú so­botu a ne­deľu sle­do­va­ním telky ťa asi de­sať­krát šťast­nou ne­spraví. Za­me­raj sa na to, čo ťa baví, na čo ne­máš čas a uvi­díš, že bu­deš omnoho šťast­nej­šia.

hourglass-1703330_960_720

foto: pi­xa­bay.com

Pre­staň si mys­lieť, že strach je niečo, čomu sa treba vy­hý­bať. Strach je spô­sob, ako do­siah­nuť niečo, po čom tajne tú­žiš. Ak tvoje srdce za­čne bú­šiť, keď odoš­leš žia­dosť do za­mest­na­nia, v kto­rom by si chcela pra­co­vať, alebo po­dáš pri­hlášku na školu, do kto­rej si stále chcela cho­diť, zis­tíš, že strach je vlastne tvoj pria­teľ. Ne­boj sa stra­chu.

Oslo­boď sa od pre­bytku. Ne­ho­vo­rím, že si máš odo­prieť ma­sáž, alebo tie šaty, na ktoré si sa cho­dila dí­vať me­siac. Vra­vím len, aby si zby­točne ne­ku­po­vala ob­le­če­nie, ktoré si na seba vez­meš len raz a ostane le­žať ďal­šie 3 roky v skrini bez po­všim­nu­tia, alebo ku­po­vala zby­točne veľa po­tra­vín, ktoré sa ti rýchlo po­ka­zia a ty sa cí­tiš hrozne, keď ich mu­síš vy­ho­diť. Skús žiť tento rok jed­no­duch­šie a uvi­díš, že to bude mať po­zi­tívny vplyv nie­len na teba, ži­votné pro­stre­die, ale aj tvoju pe­ňa­ženku.

Za­čni žiť ži­vot bez „au­to­pi­lota“. Do­chá­dzaš do práce ako zom­bie, hra­ješ sa na te­le­fóne, miesto toho, aby si si uží­vala ve­čer s pria­teľmi, pre­mýš­ľaš o tom, čo po­vieš, keď sa s nie­kym roz­prá­vaš? Pre­staň sa za­mýš­ľať nad rôz­nymi ve­cami a za­čni si uží­vať prí­tomnú chvíľu a re­la­xuj.

Ne­us­po­koj sa s pred­sta­vou, že šťas­tie je míľ­ni­kom k do­sia­hnu­tiu po­koj­ného stavu by­tia. Štú­die uká­zali, že ako­náhle do­siah­neš ur­čitú úro­veň platu, slávy, ne­zvýši to tvoje šťas­tie. Uve­dom si, že po­kiaľ sa za nie­čím na­há­ňaš, bude exis­to­vať stále niečo iné, čo bu­deš chcieť, no ak sa za­me­riaš na ra­dosť zo ži­vota, bu­deš mať oveľa väč­šiu šancu nájsť šťas­tie.

Dú­fam, že as­poň zo­pár z týchto rád ti po­môžu k tomu, aby ďalší rok bol oveľa lepší.

co­ver foto: pe­xels.com

 

Komentáre