Pri vý­bere týchto 15 pro­duk­tov by si mala sku­točne dbať na ich zlo­že­nie a dá­tum spot­reby…

Bron­zer

Áno, je možno zdrav­šie si na pleť na­niesť bron­zer, ako cho­diť do so­lárka kvôli ume­lému opá­le­niu, no ani tento skráš­ľo­vací pro­dukt nie je bez viny. Ob­sa­huje to­tiž vy­soké množ­stvo pa­ra­bé­nov, Tie síce za­bra­ňujú vzniku plesní, húb a bak­té­rií, no sú zod­po­vedné za umelé pre­dl­žo­va­nie ži­vot­nosti koz­me­tiky. Možno sa ti to na prvý po­hľad zdá ako ne­uve­ri­teľne skvelá vec, ale maj na pa­mäti, že môžu spô­so­bo­vať ra­ko­vinu pr­s­níka a kože! Preto si rad­šej ku­puj koz­me­tiku bez týchto zby­toč­ných ume­lín.

Pú­der

Žiadna z nás nechce, aby sa jej pleť leskla po dvoch ho­di­nách. Vďaka Bohu za vy­náj­de­nie púdra! Ve­dela si však o tom, že množ­stvo zná­mych zna­čiek pri­dáva do púdra ok­rem škod­li­vých pa­ra­bé­nov aj che­mickú zlú­če­ninu Re­ti­ny­la­ce­tát, ktorý spô­so­buje ra­ko­vinu či je prí­liš to­xický pre tvoje telo?

Vý­robky na obo­čie

Najš­kod­li­vej­ším pro­duk­tom z tejto ka­te­gó­rie je najmä  Ul­ti­mate Brow Kit od značky Wet N’ Wild. Ob­sa­huje to­tiž ne­bez­pečné che­mi­ká­lie, ako sú  izo­bu­tyl­pa­ra­bén, etyl­pa­ra­bén, me­tyl­pa­ra­bén a re­ti­nyl­pal­mi­tát. Spô­so­bujú ra­ko­vinu kože, najmä keď sú tieto che­mi­ká­lie vy­sta­vené ak­tív­nemu sl­neč­nému žia­re­niu.

CC krém

Viem, že pre ženy, ktoré sú fa­nú­šič­kami pri­ro­dze­ného lo­oku, je tento pro­dukt svä­tým grá­lom. Od­strá­nime nim za­čer­ve­na­nie či tmavé kruhy pod očami. Nie­ktoré značky sú však oveľa škod­li­vej­šie, ako by si si mys­lela. Najmä tie z dro­gé­rie. Je možné v nich nájsť škod­li­vinu ak­ry­la­mid, ktorý tiež môže spô­so­biť ra­ko­vinu. Značky, ktoré ob­sa­hujú SPF sa ti možno zdajú pri­ja­teľ­nej­šie pre tvoju pleť, no nie je to tak. V sku­toč­nosti to­tiž ob­sa­hujú oxy­ben­zón, che­mickú látku, ktorá môže vy­vo­lať aler­gickú re­ak­ciu, spô­so­buje vznik vy­rá­žok.

zdroj: unsp­lash.com

Ko­rek­tor

Je na­šou zá­chra­nou, ak sa nám do rána spraví na brade vy­rážka. No je omnoho škod­li­vejší, než by si si po­mys­lela. Môže to­tiž ob­sa­ho­vať  pa­ra­bény a re­ti­nyl ace­tát či je až prí­liš par­fu­mo­vaný. Vôňa na prvý po­hľad ne­musí tvo­riť prob­lém pre tvoju po­kožku, no ak je cit­li­vej­šia, tak tým prob­lé­mom ur­čite je. Spô­so­buje na­prí­klad der­ma­ti­tídu či za­čer­ve­na­nie kože.

Lí­cenka

Tento pro­dukt uvoľ­ňuje  for­mal­de­hyd, ktorý môže spô­so­biť aler­gie či ne­bez­pečné kožné re­ak­cie – naj­čas­tej­šie ato­pický ek­zém. Z tohto dô­vodu by si mala jej po­u­ží­va­nie trošku ob­me­dziť a rad­šej stav na pri­ro­dzenú farbu tvo­jich líc.

Ce­ruzka na pery

Kto z nás ju ne­mi­luje. Vďaka nej máme pl­n­šie pery, ako stvo­rené na sla­dučký bozk. Po­zrime sa však, čo za po­tvorku to no­síme na pe­rách. Nie­ktoré ce­ruzky ob­sa­hujú pri­veľa par­fu­má­cie, pa­ra­bé­nov či re­ti­ny­la­ce­tát, ktorý je v ur­či­tej forme pros­pešný pre naše telo, no roz­hodne nie ako sú­časť tohto pro­duktu.

Očná linka

Možno si už po­čula o straš­ných in­fek­ciách, ktoré spô­so­buje linka na oči. Aj na­priek tomu ju však stále po­u­ží­vaš, prak­ticky si ne­vieš bez nej pred­sta­viť svoj kaž­do­denný look. Skús to ešte pre­hod­no­tiť, pre­tože v oč­nej linke boli náj­dené ne­bez­pečné che­mické látky, ktoré sa pri­dá­vajú aj do pra­cích pros­tried­kov. Ak máš su­chú po­kožku či aler­gie, mala by si ju pre­stať po­u­ží­vať. Očné linky ob­sa­hujú tiež arómu, ktorá ti do­káže po­ško­diť pe­čeň.

zdroj: unsp­lash.com

BB krém

Mnohé lacné značky najmä v dro­gé­riách, pri­dá­vajú do BB kré­mov škod­livé látky ako oxy­ben­zón či me­ty­li­zo­tia­zo­li­nón, ktoré spô­so­bujú aler­gické re­ak­cie či po­dráž­de­nie po­kožky a očí. Tak vi­díš – tuba tohto zá­zraku je plná škod­li­vých to­xí­nov. Možno na­po­kon pre­hod­no­tíš jeho po­u­ží­va­nie.

Mej­kap s SPF

Mys­líš si, že tvoju pleť chráni pred ne­bez­peč­ným UV žia­re­ním. No ne­musí to byť cel­kom tak. Aby sme to­tiž ochrá­nili pred ním našu pleť, mu­seli by sme si na pleť ap­li­ko­vať oveľa viac mej­kapu s touto lát­kou. A dá­vať si na pleť tony mej­kapu nie je práve tým naj­zdrav­ším rie­še­ním.

Lak na nechty

Ak si si už nie­kedy pri­vo­ňala k laku na nechty, možno si prišla na to, že je plný che­mi­ká­lií. Ob­sa­huje látky, ktoré nám dráž­dia oči a dý­cha­nie vý­pa­rov z laku na nechty do­konca škodí na­šim dý­cha­cím ces­tám či ner­vo­vému sys­tému. Môžu spô­so­biť sla­bosť, dep­re­siu, bo­lesť hlavy či do­konca po­ško­de­nie slu­chu.

Lesk na pery

Mnohé z nich ob­sa­hujú úžasné vôňe či la­hodne chu­tia. No vy­su­šujú ti pery a spô­so­bujú po­dráž­de­nie po­kožky. Môže spô­so­biť aler­gickú re­ak­ciu kože, škodí na­šim očiam či do­konca pľú­cam. Aj na­priek tomu ho však mi­lu­jeme.

zdroj: unsp­lash.com

Ria­senka

Ok­rem pa­ra­bé­nov a re­ti­nyl ace­tátu sú v nej prí­tomné aj škod­livé bak­té­rie, ktoré v tube s týmto vlh­kým pro­duk­tom majú sku­točne raj na zemi. Mno­žia sa v nej najmä  sta­fy­lo­koky a strep­to­koky a aj na­priek tomu, že mnohé ria­senky ob­sa­hujú kon­zer­vačné látky, ktoré za­bra­ňujú ich pre­mno­žo­va­niu, stále v nej môžu byť.

Mej­kap

Ob­sa­huje veľké množ­stvo che­mi­ká­lií, za­hŕňa­júc me­tyl­pa­ra­bén, pro­pyl­pa­ra­bén či pro­py­lén­gly­kol. Tieto látky na­ru­šujú en­dok­rinný sys­tém a sú hlav­nou hroz­bou pre plod­nosť a ži­votné pro­stre­die. Ne­vinné nie sú do­konca ani tie mi­ne­rálne mej­kapy, ktoré by mali byť pre tvoju pleť pros­pešné. Nie je však tak. Mnohé z nich to­tiž ob­sa­hujú sľudy, ktoré sa po­u­ží­vajú na vý­robu ce­mentu. Dl­ho­dobé dý­cha­nie vý­pa­rov z mej­kapu spô­so­buje po­ško­de­nie pľúc či ka­šeľ.

Par­fum

Po­u­žíva sa už po celé stá­ro­čia, no pre naše telo je ob­rov­ským stra­šia­kom. Ob­sa­huje to­tiž tak­mer všetky to­xické látky, ktoré som do­te­raz spo­me­nula. Lac­nej­šie ver­zie par­fu­mov sú plné oxy­ben­zónu, che­mic­kej zlú­če­niny s náz­vom cit­ral, syn­te­tic­kej látky ben­zyl sa­li­cy­lát, ku­ma­rín či BHT … Všetko toto môže spô­so­biť ra­ko­vinu, po­ško­de­nie or­gá­nov či na­ru­še­nie en­dok­rin­ného sys­tému. Sa­moz­rejme, že jeho sú­čas­ťou sú ne­bez­pečné far­bivá, o kto­rých ani pí­sať ne­mu­sím. Preto si dá­vaj po­zor na to, koľko stre­kov par­fumu na seba dáš.

Zdroj: the­talko.com

Komentáre