Pi­tie vody je pre člo­veka ne­vy­hnutné. Po­čas dňa by sme podľa od­bor­ní­kov mali vy­piť okolo dvoch lit­rov vody. No exis­tujú prí­nosy pi­tia tep­lej a ho­rú­cej vody, o kto­rých ste možno ani ne­tu­šili a ktoré pi­tím stu­de­nej vody ne­zís­kate.

1. Chud­nu­tie

Ho­rúca voda je vý­bor­ným pros­tried­kom na udr­žia­va­nie správ­neho me­ta­bo­lizmu po­treb­ného na stratu pre­by­toč­ných kíl. Naj­lep­ším spô­so­bom ako na­štar­to­vať me­ta­bo­liz­mus hneď ráno je po­hár ho­rú­cej vody s cit­ró­nom.

2. Po­máha pri no­so­vých a krč­ných ťaž­kos­tiach

Pi­tie ho­rú­cej vody je skve­lým prí­rod­ným lie­kom na nád­chu, ka­šeľ a bo­lesť hrdla. Uvoľ­ňuje hlieny a na­po­máha ich vy­lu­čo­va­niu z dý­cha­cích ciest. Pri­náša úľavu pri bo­les­tiach hrdla a pre­kr­vuje no­sovú sliz­nicu.

3. Men­štru­ačné kŕče

Ho­rúca voda do­káže zmier­niť bo­lesti po­čas men­štru­ácie, pre­tože teplo z vody upo­ko­juje brušné svaly, čo na­ko­niec môže po­môcť zmier­niť kŕče.

4. De­to­xi­ká­cia tela

Ho­rúca voda je fan­tas­tic­kým po­moc­ní­kom pri de­to­xi­ká­cii tela. Keď ju pi­jete, tep­lota vášho tela za­čne po­maly stú­pať a za­čnete sa po­tiť. A to je to, čo chcete. Pot po­máha vy­lu­čo­vať to­xíny z tela. Pre opti­málne vý­sledky pri­dajte do vody cit­rón.
detox-shutterstock_67313941foto: bo­dy­ber­ries.com

5. Za­bra­ňuje pred­čas­nému star­nu­tiu

Exis­tuje dô­vod prečo sa ľu­dia sna­žia zba­viť to­xí­nov – chcú spo­ma­liť star­nu­tie. Ho­rúca voda na­po­máha ob­nove kož­ných bu­niek a tak pris­pieva k väč­šej elas­ti­cite kože.

6. Za­bra­ňuje vy­tvá­ra­niu akné

Be­ne­fity pre vašu po­kožku sú vďaka ho­rú­cej vode ne­spo­čí­ta­teľné. Po­máha ju pre­čis­ťo­vať do hĺbky a od­stra­ňuje zá­kladné prí­činy vzniku akné.

7. Vi­ta­lita a zdra­vie vla­sov

Pi­tie ho­rú­cej vody je dobré na udr­ža­nie jem­ných a žia­ri­vých vla­sov. Udr­žiava ner­vové za­kon­če­nia a vla­sové ko­rienky ak­tívne. Vďaka tomu vlasy zís­kajú späť svoju pri­ro­dzenú vi­ta­litu a zdra­vie.

8. Pod­po­ruje rast vla­sov

Ak­tívne vla­sové ko­rienky so se­bou pri­ná­šajú ďal­šiu vý­hodu – rast!
Getting-slim-and-purify-your-body-with-detox-tea-1900x700_cfoto: we­alth­for­my­he­alth.com

9. Po­máha pred­chá­dzať tvo­re­niu lu­pín

Ho­rúca voda udr­žiava po­kožku hlavy hyd­ra­to­vanú a po­máha proti lu­pi­nám.

10. Zlep­šuje krvný obeh a pod­po­ruje zdravý ner­vový sys­tém

Ďal­ším dô­le­ži­tým be­ne­fi­tom pi­tia ho­rú­cej vody je zlep­šo­va­nie krv­ného obehu, čo je dô­le­žité pre správne fun­go­va­nie sva­lov a ner­vo­vého sys­tému.

11. Trá­ve­nie

Štú­die do­ká­zali, že pi­tie stu­de­nej vody po­čas a po jedle môže spô­so­biť stu­hnu­tie tuku prí­tom­ného v jedle. To spô­so­buje vy­tvá­ra­nie tu­ko­vých zá­sob na vnú­tor­ných ste­nách čriev, čo môže viesť k ra­ko­vine. Ak na­hra­díte stu­denú vodu tep­lou, mô­žete sa to­muto prob­lému vy­hnúť. Ho­rúca voda je osožná aj pri trá­vení a to je to, čo po jedle po­tre­bu­jete.
body-detoxfoto: the­dol­ce­diet.com

12. Ťaž­kosti so sto­li­cou

Keďže ho­rúca voda po­máha pri trá­vení, je sa­moz­rejme, že má po­diel aj na zdra­vom a bez­bo­lest­nom vy­lu­čo­vaní. Od­po­rúča sa vy­piť po­hár tep­lej alebo ho­rú­cej vody hneď ráno na­lačno. Po­môže roz­lo­žiť všetky zvyšné po­tra­viny v ža­lúdku a po­môže správ­nemu po­hybu v čre­vách.


foto: blog.doc­to­roz.com
zdroj: ve­de­lis­teze.sk

Komentáre