Veľa z nás sa za kre­a­tív­neho člo­veka ne­po­va­žuje. Ale prečo?
Mys­líme si, že kre­a­ti­vita je niečo, čo majú len vy­braní ľu­dia a my to mô­žeme ob­di­vo­vať len z diaľky.

V mno­hých ohľa­doch je tak­mer v kaž­dom z nás kú­sok kre­a­ti­vity, keďže môže byť mno­ho­stranná.
Tvoja vlastná tvo­ri­vosť môže vy­chá­dzať aj z tvo­jich vlast­ných ži­vot­ných skú­se­ností, vďaka kto­rým od­ha­líš nový ná­pad. Všetko mô­žeš vy­pro­du­ko­vať rôz­nymi spô­sobmi.

Fot­kami, slo­vami, ob­le­če­ním a inými bež­nými vý­tvormi, ktoré vedú aj k umel­com, ktorí tu boli veľmi dávno pred nami a do­dnes ich väč­šina ľudí ob­di­vuje.

Roz­mýš­ľal si už nie­kedy o tom, či ro­bia kre­a­tívni ľu­dia niečo inak?

Každý tvorca predsa roz­mýšľa inak, no všetci máme is­tým spô­so­bom ne­jaké spo­ločné znaky.

80bbc0098241a384d740efc0b511da65photo: pin­te­rest

1. Stále sa učia.

Kre­a­tívni ľu­dia sa stále učia.
Nie, nie je to to nudné uče­nia sa, ktoré si možno na za­čiatku po­cho­pil.
Majú po­trebu stále ob­ja­vo­vať nové veci, pri­blí­žiť si aj iné sféry ok­rem tej, v kto­rej sa po­hy­bujú. Na­učiť sa nové ume­lecké tech­niky, alebo len jed­no­du­cho – priu­čiť sa no­vým fak­tom

2. Každý pád je pre nich kro­kom bliž­šie k úspe­chu.

Tieto veci si ur­čite ve­ľa­krát po­čul, no stále sa osved­čuje, že je to pravda. Kre­a­tívna práca si jed­no­du­cho ne­po­da­rené veci vy­ža­duje. Ak by som sa mala za­mýš­ľať nad tým, koľ­ko­krát mi niečo ne­vyšlo a vždy by som s tou ak­ti­vi­tou pre­stala, tak by som sa mo­men­tálne ne­vi­dela ni­kde.

Ako pre­ží­vaš vlastný ne­ús­pech? Ho­vo­ríš si po tom, že to už ni­kdy viac ne­skú­siš?

Skú­šaj to stále znova a ne­po­ze­raj sa na svoj ne­ús­pech ako ka­ta­strofu.

3. Sní­vajú aj cez deň.

Často kvôli tomu, bo­hu­žiaľ, pri­chá­dzajú aj o dô­le­žité in­for­má­cie a po­znatky.
Ale chápu silu mysle, keď blúdi. V da­nom mo­mente ne­rie­šia žiadne prob­lémy ani sa ich ne­sna­žia vy­rie­šiť. Ak sa zba­víš všet­kých sta­rostí, pre­mýš­ľa­ním sa do­ká­žeš do­stať na­ozaj ďa­leko.

Tvoja my­seľ má ot­vo­renú cestu k pred­sta­vo­va­niu si, vy­tvá­ra­niu a sní­va­niu. No ne­za­budni, že tie sny mu­síš dať aj do re­ál­nej po­doby.bgdscphoto: @lle­e­aag

4. Sú veľmi zve­daví.

Kre­a­tívni ľu­dia sa vždy veľmi zau­jí­majú o to, čo sa deje okolo nich. Fas­ci­nuje ich aj tá naj­väč­šia drob­nosť – ako fun­guje a prečo.

Zve­da­vosť by ťa zvy­čajne mohla na­bá­dať k hľa­da­niu no­vých ná­pa­dov a in­špi­rá­cií.

5. Spá­jajú veci do­hro­mady.

V sku­toč­nosti tak­mer každý z nás tvorí niečo, čo sa od­nie­kiaľ na­učil.
Je to o ne­sú­lad­ných myš­lien­kach a snahe s nimi niečo vy­tvo­riť.
Kre­a­tívni ľu­dia to dobre ve­dia a sna­žia sa po­spá­jať si aj tie naj­men­šie kúsky a vy­tvo­riť z nich to naj­lep­šie, čo sa dá.

6. Rozumejú sile spo­lu­práce

…a ne­boja sa jej. Ľu­dia si často ne­chá­vajú vzácne ve­do­mosti je­dine pre seba.

Ak by si na­zrel viac do his­tó­rie, tak by si zis­til, že tie na­ju­ži­toč­nej­šie alebo naj­zau­jí­ma­vej­šie veci na svete boli vy­tvo­rené dvomi alebo via­ce­rými ľuďmi.

7. Ne­majú prob­lém ho­vo­riť NIE.

Vplyv ľudí na teba, má často ne­ga­tívne účinky. Máš strach po­ve­dať nie­komu nie, pri­čom po tom veľmi tú­žiš.

Ak si kre­a­tívny, ho­vo­riť NIE by malo byť tvo­jím naj­men­ším prob­lé­mom. Chá­pať, že nie každá prí­le­ži­tosť je správna a ne­máš čas ro­biť ab­so­lútne všetko a pre kaž­dého.

Ob­čas si na pr­vom mieste predsa aj ty sám.

hngf-dphoto: @lle­e­aag

8. Dajú si pauzu ke­dy­koľ­vek, keď to po­tre­bujú.

Po­znať roz­diel me­dzi zdra­vým pra­co­va­ním a pra­co­va­ním, keď to už pre­há­ňaš je na­ozaj dô­le­žité. Dať si ob­čas pauzu ťa vy­čistí od zle vplý­va­jú­cich myš­lie­nok a po­tom, keď sa na to už bu­deš cí­tiť, tvoja my­seľ bude schopná do­ká­zať toho oveľa viac.

9. Majú ot­vo­rené dvere no­vým skú­se­nos­tiam.

Sú ne­us­tále pri­pra­vení vi­dieť a ro­biť nové veci, pre­tože ve­dia, že bez toho na nich žiadna nová in­špi­rá­cia ne­čaká.
Tak ak ešte stále se­díš len doma a do ni­čoho sa ne­za­pá­jaš, mal by si to zvá­žiť.

10. Sú vždy ot­vo­rení no­vým spô­so­bom se­ba­vy­jad­re­nia.

Najt­vo­ri­vejší ľu­dia sa ne­sú­stre­dia len na jednu vec. Tým, že sú stále ot­vo­rení no­vým ve­ciam, sa stále do­kážu na­chá­dzať v roz­nych sme­roch. To, že vieš kres­liť, te­raz ne­zna­mená že ne­do­ká­žeš aj kopu iných vecí.

Jed­ným z naj­lep­ších prí­kla­dov je asi da Vincima­liar, so­chár, ma­te­ma­tik, vy­ná­lezca, ar­chi­tekt a hu­dob­ník.

11. Na­sle­dujú svoje vlastné ciele.

Asi naj­dô­le­ži­tej­šie zo všet­kého je mať aj svoje vlastné kre­a­tívne zmýš­ľa­nie. Púš­ťať sa do vecí, ktoré mi­lu­ješ a ne­ro­bíš ich len preto, lebo sa chceš na nie­koho po­do­bať. Kre­a­tívni ľu­dia chápu sile ro­biť niečo, v čo bez­výh­radne ve­ria a ve­dia, že im to na­ozaj ide. Ne­boja sa púš­ťať do svo­jich sku­toč­ných snov.

Ozaj­stná vá­šen pre niečo je jed­ným z naj­zá­klad­nej­ších sta­veb­ných ka­me­ňov kre­a­tív­nych ľudí. Do­konca aj keď ide do tu­hého, tí najt­vo­ri­vejší ľu­dia sa dr­žia toho, čo mi­lujú, pre­tože to je to, čo ich po­háňa.

kjhphoto: @be­er­kus

Komentáre