Ľu­dia ro­bia chyby, to je fakt. A schop­nosť od­púš­ťať patrí jed­no­značne me­dzi tie tie dobré. No kedy je od­púš­ťa­nie na mieste a kedy už nie? Ak sa v tvo­jom vzťahu stalo niečo zlé, a ty ešte roz­mýš­ľaš, či ostať s ním alebo ho ne­chať tak, možno ti po­môže tento člá­nok. My ti v ňom pre­zra­díme, vďaka kto­rým ve­ciam, sa ti zaň ešte oplatí bo­jo­vať.

1. Po­há­dali ste sa. No a čo?

Há­dajú sa vo vzťahu há­dam všetci. A síce to nie je prí­jemná zá­le­ži­tosť, je ne­vy­hnutná. A to hlavne k tomu, aby ste si po­ve­dali, čo máte na srdci, vy­jas­nili svoje po­stoje a vy­jad­rili to, kým ste. A síce sme všetci po hádke skla­maní a ne­ga­tívne na­la­dení, prejde pár mi­nút – možno ho­dín, a cí­time, že nám náš par­tner chýba a chceli by sme sa udob­riť. A toto je presne ten po­cit, ktorý ti na­po­vedá, že tvoj vzťah za to stojí. Keď sa po hádke sna­žíš nájsť rie­še­nie, a nie dô­vody, pre ktoré ho opus­tiť.

2. Sú me­dzi vami roz­diely, no aj tak váš vzťah za to stojí

Pro­ti­klady sa pri­ťa­hujú, no mu­sia sa to­le­ro­vať. Ak on mi­luje ex­trémne športy a tu­ris­tiku, za­tiaľ čo ty máš rada teplo do­mova a ro­man­tické ka­viarne, no stále do­ká­žete uro­biť kom­pro­mis, je to v po­riadku. Ne­mu­síš há­dzať flintu do žita za to, že ne­bol zvyk­nutý (a ani nechce) ro­biť VŠETKY veci, ktoré ty tak mi­lu­ješ. Skúste sa rad­šej do­hod­núť. že keď ty sa zú­čast­níš nie­čoho, čo má rád on, no ty až tak ne­mu­síš, po­tom si vy­me­níte roly a to isté urobí aj on pre teba. Kom­pro­mis dievča!

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: ins­ta­gram.com/couple/

3. Nie všetko je jeho chyba. Po­znaj tie svoje

Možno svojho par­tnera vi­níš za veľa vecí, za ktoré si mô­žeš ty sama. Možno si sa po­stupne pre­stala stre­tá­vať s ka­ma­rát­kami, pre­stala si cvi­čiť, či si sa vzdala mož­ností, ktoré si mala. NO mu­síš si uve­do­miť, že k tomu ťa ur­čite tvoj pria­teľ ne­do­nú­til. Bola to tvoja voľba a je­dine ty to mô­žeš na­pra­viť. Ne­za­ha­dzuj hneď svoj vzťah, keď sa ti na ňom niečo ne­poz­dáva. Po­zri sa najprv na to, ako by si to mohla na­pra­viť.

4. Kde je re­špekt, tam je ná­dej

Re­špekt je ne­ro­man­tický spô­sob vy­jad­re­nia lásky. Ako­náhle sa do­sta­nete za hra­nicu re­špektu, už nie je cesty späť. Na to, aby vzťah fun­go­val, v ňom musí byť ob­rov­ská dávka re­špektu. Len tak mô­žete vzá­jomne rie­šiť prob­lémy.

5. Ne­páči sa ti jeho štýl, no na tom ne­zá­leží

Mi­lu­ješ na­ku­po­va­nie, sle­du­ješ trendy a rada sa lí­čiš. Všade kam prí­deš na seba pú­taš po­zor­nosť, za­tiaľ čo tvoj par­tner, má „dajme tomu“ svoj štýl, ktorý ty ne­zná­šaš. No za­ľú­bila si sa do neho kvôli nie­čomu úplne inému, tak na to ne­za­bú­daj.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: ins­ta­gram.com/couple/

6. Ob­čas vie byť otravný, no to do­ká­žeme všetci

Ty ne­ná­vi­díš to, že všade za se­bou ne­cháva po­nožky a on zas to, že tvoje po­pa­dané vlasy má do­slova všade. Ni­kto nie je do­ko­nalý a aj vo vzťahu na­stanú si­tu­ácie (a bude ich na­ozaj veľa), kedy by si mu naj­rad­šej tu po­nožku zo­brala a nie­kam na­pchala. No to ešte nie je dô­vod na roz­chod. Ot­vo­rená ko­mu­ni­ká­cia o tom, čo nám vadí, je zá­kla­dom toho, aby sa zloz­vyk od­strá­nil, alebo as­poň eli­mi­no­val.

7. Ak sa obaja sna­žíte, tak to stojí za to

Mô­žete mať ťažké ob­do­bie plné há­dok. Možno sa vám práve ne­darí a ne­ro­zu­miete si tak, ako by ste chceli. Aj toto ob­do­bie príde, tomu ver. No to, čo sa zaň oplatí bo­jo­vať zis­tíš tak, že si bu­deš vší­mať, či aj on vy­na­kladá úsi­lie o to, aby sa vzťah me­dzi vami na­pra­vil a zlep­šil. Ak o teba bo­juje, ur­čite stojí za zá­chranu.

8. Vaša viera je od­lišná, no kde by sme boli bez to­le­ran­cie?!

Ty si bola vy­cho­vá­vaná ako ka­to­líčka, za­tiaľčo on verí na re­in­kar­ná­ciu a karmu. Každý ste je­di­nečný a to, že ste vo vzťahu ešte ne­zna­mená, že sa máte pre­orien­to­vať. Ak sa mi­lu­jete, roz­dielne ná­bo­žen­stvo ne­môže byť pre­káž­kou, ne­ži­jeme predsa v stre­do­veku.

9. S jeho ma­mou sa ne­mu­síte, no s ňou predsa žiť ne­bu­deš

Ja viem, ur­čite ti to skom­pli­kuje ži­vot, no ne­stojí to za to, žeby si prišla o muža svojho ži­vota. Ro­dina tvojo pria­teľa bude tvo­jou sú­čas­ťou mi­ni­málne do­vtedy, kým bu­deš s ním. No všetko sa dá ne­jak zvlád­nuť! Na­vyše, ak sa jeho alebo tvoja ro­dina bude sna­žiť roz­de­liť vás, v ko­neč­nom dô­sledku to môže váš vzťah ešte po­sil­niť. A to je dobré nie?

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: ins­ta­gram.com/couple/

10. Ostaň, ak cí­tiš lásku

Ľú­biš ho a vieš, že aj on ľúbi teba? V tom prí­pade nie je žia­den prob­lém ne­vy­rie­ši­teľný. Ani diaľka, ani pe­niaze, ani ro­dinné po­mery, ani vzde­la­nie či ko­níčky. Ak máme nie­koho radi, mys­lím tak na­ozaj, že si uve­do­mu­jeme všetky jeho chyby a už dávno sme zlo­žili ru­žové oku­liare, no stále ho ľú­bime, tak by sme mali zaň bo­jo­vať. Sa­moz­rejme vtedy, ak o ten boj stojí aj on.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre