Sprá­vať sa do­spelo je na­ozaj ťažké. Najmä vtedy, ak ste – po­dobne ako táto au­torka, vo vnútri stále malé dieťa.

Ma­lo­res de Vries je ho­land­ská ilus­trá­torka, ktorá robí ná­črty si­tu­ácií, ktoré sa jej stá­vajú v bež­nom ži­vote. Jed­nou z jej na­job­ľú­be­nej­ších tém je do­spie­va­nie. Veď si to pri­znajme: z času na čas sa kaž­dému do­spe­lému člo­veku stane, že si v ur­či­tých si­tu­áciách stále pri­padá, tiež sa aj správa, ako malé dieťa. Preto je na mieste otázka – v koľ­kých z týchto ná­čr­tov si do­ko­nale viete pred­sta­viť sami seba?

marloesdevries.com

mar­lo­es­dev­ries.com

trefne-ilustracie-holandskej-ilustratorky009

mar­lo­es­dev­ries.com

marloesdevries.com

mar­lo­es­dev­ries.com

marloesdevries.com

mar­lo­es­dev­ries.com

marloesdevries.com

mar­lo­es­dev­ries.com

marloesdevries.com

mar­lo­es­dev­ries.com

marloesdevries.com

mar­lo­es­dev­ries.com

marloesdevries.com

mar­lo­es­dev­ries.com

marloesdevries.com

mar­lo­es­dev­ries.com

marloesdevries.com

mar­lo­es­dev­ries.com

marloesdevries.com

mar­lo­es­dev­ries.com

marloesdevries.com

mar­lo­es­dev­ries.com

marloesdevries.com

mar­lo­es­dev­ries.com

4 dlhybanner

Komentáre