Aké to je mať man­želku či pria­teľku, s kto­rou ži­jete?

Yehuda Adi De­vir je iz­ra­el­ský ume­lec, ktorý vy­tvára roz­košné ko­miksy o kaž­do­den­ných dob­ro­druž­stvách, ktoré za­žíva so svo­jou man­žel­kou Ma­you. Či už je to to, ako sa Maya zba­vuje švá­bov alebo ho po­u­žíva ako svoj osobný ra­diá­tor. Tý­mito ko­mik­sami chce uká­zať, aké môže byť man­žels­tvo krásne no zá­ro­veň nie je ni­kdy nudné.

„Happy feet“

jude_de­vir

Moja „hot“ man­želka

jude_de­vir

Každé ráno

jude_de­vir

Ikea

jude_de­vir

Jej ma­gické do­tyky

jude_de­vir

Moja kil­ler-ka

jude_de­vir

Kto umyje ten riad?!

jude_de­vir

Po­stava do pla­viek

jude_de­vir

Po­ze­rali sme Lo­gana

jude_de­vir

Vždy, keď máme ísť von

jude_de­vir 

Pre­chádzka v parku

jude_de­vir

Na­ozaj si pri­brala!

jude_de­vir

Keď sa roz­hodne pre „údržbu“

jude_de­vir

Za­snú­bili sme sa!

jude_de­vir

Va­len­tín

jude_de­vir

Zima je tu!

jude_de­vir

Sladké sny

jude_de­vir

Ces­tovný van­kú­šik

jude_de­vir

Dajme si sel­fie!

jude_de­vir 

Vy­ni­ka­júci film!

jude_de­vir

Keď sa na mne za­báva

jude_de­vir

Poďme na pláž!

jude_de­vir 

Vždy keď sa idem ho­liť

jude_de­vir

Štve ma…

jude_de­vir

Na­šli ste sa v nich aj vy?

Komentáre