Muži sú zá­sadne od­lišní ako ženy. A aj na­priek tomu štú­die do­ká­zali, že muži a ženy po­ve­dia v prie­mere rov­naký po­čet slov za deň. Takže ste­re­otyp, že muži sú tí tichší, za­tiaľ čo ženy veľa roz­prá­vajú, je na­ozaj len ste­re­otyp. Obe po­hla­via majú ten­den­ciu pri­stu­po­vať k prob­lé­mom od­lišne. Ženy sú emo­ci­onálne by­tosti, za­tiaľ čo muži nie sú vždy po­há­ňaní emó­ciami, a tak­tiež po­tre­bujú v ko­mu­ni­ká­cii za­čia­tok, stred a ko­niec. Ča­sto­krát po­čú­vajú a sú pri­pra­vení od­po­ve­dať na to, čo treba no v sku­toč­nosti vô­bec ne­ro­zu­mejú, čo roz­prá­vate. Tu je nie­koľko dô­vo­dov prečo vás v kon­ver­zá­cii ne­po­čú­vajú.

Alexis-Ren-and-Jay-Alvarrez-alexis-ren-39318691-500-334

foto: unsp­lash.com

Muži ne­ro­zu­mejú tomu, čo ženy chcú

Ženy vo vše­obec­nosti ho­vo­ria s emó­ciami, čo muži ob­čas ne­do­kážu roz­lúš­tiť, pre­tože majú ten­den­ciu byť priamy, ak niečo chcú alebo po­tre­bujú, a všetko okolo toho je pre nich teda ne­pod­statné. Ženy sa jed­no­du­cho rady vy­ží­vajú v opi­so­vaní po­ci­tov a vkla­dajú sa do at­mo­sféry, za­tiaľ čo muži sa chcú len čo naj­rých­lej­šie do­stať k po­inte uda­losti.

Prí­liš veľa emó­cii

Ume­nie kon­ver­zá­cie ne­spo­číva len v tom, že iných po­čú­vame ale aj v tom, že chá­peme čo nie­kto ho­vorí. Muži majú nie­kedy po­cit, že ženy na nich ukla­dajú celú emočnú zá­ťaž. A preto sa za­čnú cí­tiť do­slova za­hl­tení všet­kými emó­ciami a frus­tro­vaní, pre­tože majú po­cit, že tie prob­lémy ne­do­kážu vy­rie­šiť. Nie je to však tak, že by úplne ne­po­čú­vali čo sa im sna­žíte po­ve­dať. Je to len že ne­do­kážu prísť rýchlo s ne­ja­kým rie­še­ním a preto sa cí­tia byť na­pad­nutí. Muži ne­spra­cú­vajú svoje emó­cie až tak dobre a preto to ne­zna­mená, že ne­po­čú­vajú, ale v pod­state sa len chrá­nia pred citmi, ktoré ne­do­kážu vy­jad­riť rov­na­kým spô­so­bom ako ženy.

b39def3aefa97612d25a4d34e7961bdc

foto: pin­te­rest.com

Ne­radi ro­zo­be­rajú deň

Väč­šina žien sa do­slova za­oberá mi­li­ónmi otá­zok po­čas ce­lého dňa. Ženy sú matky, dcéry, man­želky, za­mest­nan­kyne, ma­ji­teľky pod­ni­kov a veľa ďal­ších po­zí­cii. Nie­kedy to, čo chcú, je len byť uzná­vané za to, čo ro­bia. Chcú mať po­cit, že to čo ro­bia, ro­bia naj­lep­šie, a že muž ich ne­be­rie ako sa­moz­rej­mosť. Muži majú zase po­trebu za­bud­núť na všetko, čo sa cez deň stalo, a preto sa nie­kedy môže zdať, že vás pri ve­čer­nej kon­ver­zá­cii ne­po­čú­vajú, prí­padne s vami ne­sú­hla­sia.

Mu­sia dá­vať veci do po­riadku

Muži proste radi dá­vajú veci do po­riadku. Keď žena po­vie svojmu mu­žovi ne­jaký prob­lém, muž sa na neho okam­žite vrhne a chce ho dať do po­riadku, chce všetko na­pra­viť. Muži nie sú však schopní ana­ly­zo­vať prob­lémy a zis­ťo­vať všetky mož­nosti, ako to vy­rie­šiť, všetko čo chcú je, aby bola žena šťastná. A preto vo chvíli, keď žena po­vie mu­žovi, že nechce aby ju na­prá­val, muž okam­žite pre­stane po­čú­vať a svoju po­zor­nosť opäť za­me­ria na niečo, čo môže byť ním sku­točne opra­vené.

pexels-photo-102734

foto: pe­xels.com

Uva­žujú o nie­čom inom

Muži môžu ti­cho se­dieť za vo­lan­tom svojho auta a sú hl­boko za­mys­lení nad nie­čím, čo je pre nich dô­le­žité. Na­roz­diel od než­ného po­hla­via, muži ne­z­vlá­dajú nie­koľko úloh na­raz. Majú ten­den­ciu sú­stre­diť sa po­riadne na jednu vec, ktorú ro­bia. Takže všetko, čo ne­za­hŕňa “ro­be­nie tej veci” jed­no­du­cho od­sú­vajú bo­kom. Ne­ig­no­rujú svet, len sú jed­no­du­cho vo svo­jej hlave a pre­mýš­ľajú o nie­čom ab­so­lútne inom, než sa im sna­žíte po­ve­dať.

Emo­ci­onálne re­ak­cie

Muži majú ten­den­ciu cí­tiť sa za­hl­tene, ak sa jedná o pes­to­va­nie lásky. Ci­tovo sa za­čí­najú uzat­vá­rať, čo však je len ty­pický pud se­ba­zá­chovy. Je to na žene, aby ve­no­vala čas svojmu mu­žovi a jeho po­tre­bám. Ak sa cíti žena ne­vy­po­čutá, tak aj svojmu par­tne­rovi musí uká­zať rov­nakú úctu a re­špekt, ktorú ona oča­káva od neho. Muži proste ne­zná­šajú pod­pi­cho­va­nie, vtedy okam­žite pre­stanú dá­vať po­zor.

bench-sea-sunny-man

foto: pe­xels.com

Ne­zná­šajú byť pre­ru­šení

Pri­znajme si, mnoho žien jed­no­du­cho roz­práva veľmi veľa. A práve keď sú v strede nie­čoho a opý­tajú sa na ná­zor, no muži im ne­do­káže od­po­ve­dať až v ta­kej miere, ako by si to možno pred­sta­vo­vali, za­čnú si v kon­ver­zá­cii ro­zhŕ­ňať cestu. To sa sa­moz­rejme mu­žom ne­páči, keď ich nie­kto pre­ruší alebo do­konca úplne vy­hodí z kon­ver­zá­cie.

Od­lišné miest­nosti

Ženy sú v ne­us­tá­lom po­hybe. Môžu vy­be­rať riad, va­riť ve­čeru, kŕ­miť dieťa a ho­vo­riť o všet­kom, čo sa im cez deň stalo. Muž môže byť v tom čase však v inej miest­nosti, a aj keď žena ho­vorí na­hlas, ne­po­čuje všetko. Po­čuje, že niečo žena ho­vorí, no ne­ro­zozná veľmi čo a preto sa po chvíli ani ne­na­máha po­čú­vať. Preto, ak chcete mať pl­no­hod­notný roz­ho­vor, rad­šej by ste mali byť v blíz­kosti.

pexels-photo-246805

foto: pe­xels.com

Mu­žov ne­zau­jí­majú kle­bety

Mu­žom je úplne jedno, čo sa stalo vo svete ce­leb­rít. Ne­zau­jíma ich, prečo sa vaša ko­le­gyňa roz­viedla. Vášho par­tnera zau­jí­mate vy. Chce po­čuť o va­šich snoch a va­šom ži­vote. Len v zried­ka­vom prí­pade bude ho­vo­riť on o svo­jich ka­ma­rá­toch, vi­deo­h­rách, au­tách, športe a ak to ne­môžte vy­r­džať ako žena, zrejme takto sa ne­jako cíti muž, keď mu ho­vo­ríte všetky kle­bety. Ta­kéto kon­ver­zá­cie mu­žov do­slova nu­dia.

Ženy sú všade možne

Ak je žena pre­ťa­žená, jej myš­lien­kové po­chody cho­dia od jed­nej veci k dru­hej. Muž môže se­dieť a sna­žiť sa po­cho­piť o čom vlastne roz­prá­vate, no ako sa snaží, tak sa snaží, spo­je­nie jed­no­du­cho ne­môže nájsť a stratí sa vo va­šich myš­lien­kach. Muži dá­vajú pred­nosť roz­prá­va­niu o jed­nej veci a nie o pia­tich na­raz, kto­rých spo­je­nie do­káže po­cho­piť iba žena. Preto mu­síte ísť na mu­žov po­mal­šie a nie tak zhurta.

Muži rov­nako ako ženy vy­ža­dujú po­zor­nosť. Keď ho­vo­ríte so svo­jim mu­žom, po­u­ží­vajte slová chvály, cho­vajte sa k nemu ako by ste chceli, aby sa on cho­val ku vám. Kon­ver­zá­cia je to­tižto oboj­stranná a vy­ža­duje preto plnú účasť oboch strán.

102

Komentáre