1. Ne­vzdá sa tak ľahko. Žena, ktorá sa snaží po­môcť ľu­ďom sa ne­pres­tane sna­žiť a ne­vzdá sa ťa, po­kiaľ ťa sku­točne ľúbi. Ne­vzdáva sa ľudí, ktorí nie­kedy po­chy­bili a ty tiež nie si vý­nim­kou.
  2. Snaží sa v tebe vždy nájsť to naj­lep­šie. Za­búda na po­vr­ch­nosť, vždy v tebe hľadá hĺbku a zmy­sel. Vždy chce v tebe nájsť to naj­lep­šie a ob­ja­viť tvoj pravý po­ten­ciál, aj keď ho možno ani sám ne­vi­díš.
  3. Vždy sa bude sna­žiť na­pra­viť aj sama seba. Nie­lenže sa snaží po­môcť dru­hým, ale je si aj ve­domá, že sama sa stále vy­víja. Vždy sa bude sna­žiť byť lep­šou oso­bou, akou bola včera a pred tým, ako za­čne po­má­hať os­tat­ným, snaží sa vy­rie­šiť naj­skôr svoje prob­lémy.
  4. Ne­stráca ná­dej. Je jedno, koľko ľudí jej po­vie, že iným ne­vie po­môcť a že po­môcť si môže každý len sám. Vie, že každý ob­čas po­tre­buje po­moc, aj keď si to ne­prizná. Ni­kto ju ne­od­radí od snahy po­môcť ľu­ďom, ktorí sú na dne.
  5. Vy­lieči tvoje rany na duši. Vie, aké to je byť na dne. Práve preto sa ti snaží po­môcť a spraví všetko pre to, aby na­pra­vila tvoje prob­lémy.
  6. Ne­bojí sa tvo­jich tem­ných strá­nok. Toto je presne jej te­ri­tó­rium, tu sa cíti naj­lep­šie. Temné a zvrá­tené stránky plné bo­lesti, ktoré chceš ne­chať ukryté pred sve­tom. Má rada tvoje temné stránky – vidí v nich svetlo.
  7. Má rada tvoje ne­do­ko­na­losti. Bude ťa za ne ešte viac mi­lo­vať. Po­vie ti, ako ťa ro­bia krás­nym a sil­nej­ším. Tvoje ne­do­ko­na­losti budú pre ňu do­ko­nalé.
  8. Od­púšťa. Od­pus­te­nie po­va­žuje za sy­no­ny­mum sily. Roz­hodla sa sú­diť ľudí podľa ich srdca a nie na zá­klade ich či­nov. Od­pustí ti za­kaž­dým aj činy, ktoré možno te­raz ne­ľu­tu­ješ.
  9. Ne­po­va­žuje ťa za vý­zvu. Ne­be­rie ťa ako ďalší prí­pad, čo musí vy­rie­šiť. Chce ti po­môcť, lebo ťa na­toľko ľúbi. A mi­luje ťa až tak, že ti do­volí po­môcť jej sa­mej.
  10. Chce po­môcť svetu. Žena, ktorá rada po­máha ľu­ďom, chce is­tým spô­so­bom po­môcť ce­lému svetu. Jej roz­hľad sa ne­ob­me­dzuje iba na pár je­din­cov, chce po­môcť čo naj­viac ľu­ďom. Nie je ob­me­dzená iba na váš vzťah a jej šted­rosť a od­hod­la­nie ťa bude in­špi­ro­vať.

foto: eli­te­daily.com

zdroj: thought­ca­ta­log

Komentáre