“ Moja rada pre teba znie: ni­kdy ne­strať vá­šeň pre sní­va­nie svo­jich snov.„

“ Ne­rada de­fi­nu­jem samú seba. Proste len som.„

“ Pre mňa je úspech stav mysle. Mám po­cit, že úspech nie je o do­bý­janí nie­čoho; je o tom, byť spo­kojný s tým, kto ste.„

zooradio.gr

zo­ora­dio.gr

“ Mali by ste na­pre­do­vať s lás­kou a vziať na seba ri­ziko zra­ne­nia, pre­tože láska je úžasný po­cit.„

“ Nie je ta­jom­stvom, že som hanb­livý člo­vek.„

“ Každý ve­čer, čí­tam knihu, tým moja my­seľ pre­stane mys­lieť na veci, z kto­rých mám stres.„

“ Je v po­riadku, vy­jad­riť sám seba.„

“ Ob­lie­kam sa tak ako chcem. Nech­cem sa hrať na nie­koho, kým nie som.„

pinterest.com

pin­te­rest.com

“ Mys­lím, že s kým­koľ­vek, komu sa dobre darí pred očami ve­rej­nosti, to bude ako na hoj­dačke, pre­tože ľu­dia ne­radi vi­dia nie­koho po celý čas šťast­ného. Budú sa sna­žiť zo­stre­liť vaše šťas­tie. Ne­do­volte im to.“

“ Ne­umož­ňu­jem ni­komu zme­niť ma. Na­ďa­lej vy­chá­dzam zo svojho domu na pre­chádzky ne­up­ra­vená. Je mi jedno, čo si ľu­dia mys­lia.„

Komentáre