Chiara Fer­ragni. Jedna z na­júš­peš­nej­ších mód­nych blo­ge­riek a ikon, ktorú mi­luje celý svet.  Po­chá­dza z Ta­lian­ska, ro­dáčka z Cre­mony, no dnes sa po­hy­buje po ce­lom svete vďaka svo­jej po­pu­la­rite a úspe­chom, ktoré zo­žala za po­merne krátky čas.

Naj­čerstvej­šia in­for­má­cia dneš­ného dňa (20. ma­rec 2018), ktorá sa roz­ší­rila in­ter­ne­tom bles­ko­vou rých­los­ťou je, že dnes 31 ročná Chiara  spolu so svo­jím par­tne­rom,  ta­lian­skym ra­pe­rom, pro­du­cen­tom a in­flu­en­ce­rom Fe­de­zom,  sa stali ro­dičmi.   Tento pár od času, kedy ju Fe­dez v deň pred jej 30. na­ro­de­ni­nami  pred ve­rej­nos­ťou ro­man­ticky po­žia­dal o ruku,  ot­vo­rene zdie­lal celý svoj vzťah na ins­ta­grame.

zdroj: LaS­tampa it

Za miesto, kde sa roz­hodla dať ži­vot svojmu sy­novi so zvlášt­nym me­nom Le­one (lev) si zvo­lila sl­nečnú Ka­li­for­niu, kde často po­býva.  Ka­li­for­nia je to­tižto de­jis­kom sho­wbiz­nisu a stre­dis­kom sú­stre­de­nia hviezd. Jej meno v mi­nu­lých ro­koch ne­bolo v na­šich kon­či­nách veľmi frek­ven­to­vané a známe, no módny svet ju po­zná dl­h­šie.  Dnes je už z Chiari Fer­ragni  módna ikona, ktorá do­stáva nie­len prvé rady, tzv. front row pri pre­hlia­ko­vých mó­lach, ale spo­lu­pra­cuje s rôz­nymi sve­to­vými znač­kami, čo jej vy­náša ne­malé pe­niaze.

Svo­jím úspeš­ným ži­vot­ným štý­lom po­tiahla aj jednu z mlad­ších ses­tier Va­len­tinu, ktorá je dnes už rov­nako vy­hľa­dá­vaná fa­nú­šikmi , fo­to­grafmi a tak­tiež mód­nou iko­nou a in­flu­en­cer­kou.  S Va­len­ti­nou som si uro­bila na toh­to­roč­nom (02/2018 ) feb­ru­áro­vom mi­lán­skom týždni módy pred pre­hliad­kou značky Phi­lo­sophy di Lo­renzo Se­ra­fini aj spo­ločnú fo­to­gra­fiu. Vi­deá s ňou z tohto týždňa módy a iných náj­dete na fa­ce­book stránke blogu my­ami­rell.eu s náz­vom Mya Mi­rell Fas­hi­onista a ta­tiež na ins­ta­grame mya_mi­rell.

V sep­tem­bri 2017 som ju na týždni módy v Mi­láne po­žia­dala,  aby po­zdra­vila Slo­ven­sko – viď vi­deo: https://www.you­tube.com/watch?v=swj7cDhvf84&t=3s

Va­len­tina Fer­ragni so svo­jím sym­pa­tic­kým pria­te­ľom pred pre­hliad­kou značky Er­manno Scerv­nino na toh­to­roč­nom feb­ru­áro­vom Mi­lan Fas­hion We­eku, za­stu­po­vala te­hotnú ses­tru a do­stá­vala prvé rady, tzv. front row na pre­hliad­ko­vých mó­lach. Vi­deá budú na stránke fa­ce­book – Mya Mi­rell Fas­hi­onista, ins­ta­grame mya_mi­rell.

ZA­ČIATKY A RA­KE­TOVÝ ÚSPEŠNÝ ŠTART CHIARI

Chiara Fer­ragni za­čala svoju čin­nosť v roku 2009 so svo­jím blo­gom TheB­lon­de­Sa­lad.com,  no treba po­ve­dať, že táto ši­kovná ak­tívna Ta­lianka  pred­behla dobu. Za­čala v čase, kedy ešte ne­bola na vý­slní éra blo­gov, ins­ta­gramu a množ­stva in­špi­rá­cií, ktoré  jemná, spo­čiatku ne­vý­razná diev­čina s po­ten­ciá­lom vy­štu­do­vať právo na ta­lian­skej uni­ver­zite Boc­coni, ktorú ne­do­kon­čila, za­čala svetu po­nú­kať. Krátko na to jej pí­sa­nie, oso­bitý štýl a  náv­štev­nosť blogu zau­jalo  módny ma­ga­zín Elle a v roku 2015 sa jej po­da­rilo ako pr­vej mód­nej blo­gerke ob­ja­viť sa aj na ti­tulke ma­ga­zínu Vo­gue.  Ok­rem toho   firma Ma­tel ve­no­vala Chiare svoju po­zor­nosť v po­dobe vy­tvo­re­nia bá­biky Bar­bie, ktorá ne­sie jej po­do­bi­zeň. V sú­čas­noti ju radi uve­rej­ňujú rôzne sve­tové ma­ga­zíny a por­tály.

Chiara Fer­ragni alias bar­bie od Ma­tela, zdroj: yahoo.com

Jej úspech je stále na vzo­stupe a Chiara sa teší no­vým a no­vým fa­nú­ši­kom. Do­ka­zuje to aj šia­len­stvo, ktoré vládne po­čas mi­lán­skeho týždňa módy pri prí­chode Chiarri na rôzne módne pre­hliadky. Množ­stvo nad­šen­cov, čí­ha­jú­cich fo­to­gra­fov a ra­dostné po­kriky sú vždy pri jej prí­chode naj­mar­kat­nej­šie, taký úspech nemá ani ďal­šia  slávna ta­lian­ska módna ikona Anna Dello Russo (Vo­gue Ita­lia). Fo­to­gra­fie z Mi­lan Fas­hion We­eku, ktoré som na­fo­tila to len do­ku­men­tujú.

Chiara Fer­ragni a jej prí­chod a od­chod z mód­nej show Ver­sace, Mi­lan Fas­hion Week – sep­tem­ber 2017, jar/leto 2018

Vi­deá, ktoré som na­to­čila po­čas Mi­lan Fas­hion We­eku pri prí­chode Chiarri na módne show,  si mô­žete po­zrieť na mo­jom you­tube ka­náli mya mi­rell, ins­ta­grame mya_mi­rell, kde pra­vi­delne pri­dá­vam no­vinky z Mi­lan Fas­hion We­e­kov,  alebo náj­dete aj na fa­ce­book stránke s náz­vom Mya Mi­rell Fas­hi­onista.  Jedno z vi­deí – Chiara Fer­ragni prí­chod na pre­hliadku značky Ver­sace – Mi­lan Fas­hion Week, jar/leto 2018, sep­tem­ber 2017,  si mô­žete po­zrieť tu: https://www.you­tube.com/watch?v=iB­FUki_0U6Y&t=1s

Chiara je  street style hviez­dou, mód­nou iko­nou, ob­ja­vuje sa vždy na pop­red­ných por­tá­loch a mód­nych strán­kach po­jed­ná­va­jú­cich o naj­lep­ších out­fi­toch z ulíc po­čas týžd­nov módy, kto­rých sa zú­čast­ňuje nie­len v Mi­láne. Je po­zý­vaná do rôz­nych show, stala sa žia­da­nou a uzná­va­nou ce­leb­ri­tou a je vy­hľa­dá­vaná mód­nymi ma­ga­zínmi. Fo­to­gra­fie  jej zau­jí­ma­vých out­fi­tov z týždňa módy v Mi­láne, ktoré som za­chy­tila náj­dete aj na fa­ce­book stránke blogu my­ami­rell.eu s náz­vom Mya Mi­rell Fas­hi­onista.

Chiara Fer­ragni a nad­še­nie fa­nú­ši­kov a fo­to­gra­fov – pre­hliadka značky Prada, v out­fite Prada – Mi­lan Fas­hion Week, sep­tem­ber 2017, vtedy v tre­ťom me­siaci te­ho­ten­stva. Vi­deo ce­lej si­tu­ácie si mô­žete po­zrieť tu: https://www.you­tube.com/watch?v=Hj_lTMh9V8M&t=16s

DOLCE VITA – ROZ­PRÁVKA SKU­TOČ­NOS­ŤOU

V sú­čas­nosti je Chiara Fer­ragni tvá­rou rôz­nych mód­nych zna­čiek, ne­us­tále ces­tuje, do­konca podľa jej vlast­ného mo­ni­to­ro­va­nia ži­vota, ktorý  hrdo uka­zuje svetu na ins­ta­grame sa dá po­ve­dať, že viac ako sve­tové mo­delky.  V roku 2010 bola po­zvaná ako hosť do re­lá­cie Mtv Trl Awards, aby pred­viedla svoju prvú lí­niu to­pá­nok.  V de­cem­bri 2011 bola ozna­čená ma­ga­zí­nom Vo­gue ako blog­ger of the mo­ment. Má vlastnú ko­lek­ciu to­pá­nok s náz­vom Chiara Fer­ragni shoe col­lec­tion, ktorú uviedla na trh v roku 2012 a na ne­dáv­nom sep­tem­bro­vom Mi­lan Fas­hion We­eku (09/2017),  som bola účastná ot­vá­ra­niu ob­chodu a uve­de­niu jej no­vej ko­lek­cie to­pá­nok a ruk­sa­kov na trh.

Ko­lek­cia Chiara Fer­ragni, zdroj: es­ti­lo­esac­ti­tud cl

V roku 2013 vy­dala e-book s náz­vom The Blon­de­Sa­lad.  Je am­ba­sá­dor­kou spo­loč­nosti Pan­tene,  pred­vá­dzala aj pre značku Gu­ess, spo­lu­po­die­lala sa pri ná­vrhoch pro­jek­tov pre značky Chris­tian Dior, Louis Vu­it­ton, Max Mara, Cha­nel, Tommy Hil­fi­ger a iných.  V reb­ríčku ča­so­pisu For­bes sa v roku 2015 ob­ja­vilo v trid­siatke aj jej meno, do­stala tak­tiež ti­tul na­uz­ná­va­nejší módny in­flu­en­cer a pred­ná­šala aj na Har­warde. Stala sa mo­de­lom na Har­ward Bu­si­ness School, na kto­rom sa pre­uka­zo­val úspech a práca in­flu­en­cera, kto­rého živí móda, pí­sa­nie a fo­to­gra­fo­va­nie.  V tom roku vraj do­sia­hol jej zá­ro­bok viac ako 10 mi­li­ó­nov do­lá­rov.  V sú­čas­nosti má 12 mi­li­ó­nov sle­do­va­te­ľov na ins­ta­grame a  jej po­pu­la­rita stále ras­tie najmä vďaka spo­loč­ným fo­to­gra­fiám a vi­deám s par­tne­rom, kde páru dnešný dňom pri­bu­dol aj spo­ločný plod lásky, syn Le­one. S par­tne­rom Fe­de­zom za­čala Chiara na so­ciál­nych sie­ťach aj dosť pri­tvr­dzo­vať a uve­rej­ňo­vať čo­raz od­váž­nej­šie fo­to­gra­fie, ktoré boli ná­sledne zdie­lané aj mód­nymi ma­ga­zínmi. Či to je ale ešte v me­dziach únos­nosti mo­rálky a kam môže táto in­flu­en­cerka do­viesť týmto mlá­dež, čo ju nad­šene sle­duje,  je otázne.

Pre tých, ktorí sa o nej do­zve­deli len ne­dávno, po­nú­kam fo­to­ga­lé­riu, kde je vidno, akou  zme­nou táto útla ale vy­soká Ta­lianka pre­šla.  Zmena sa tý­kala ce­lej jej vi­záže od farby vla­sov, vy­pl­ne­nia vý­razne po­chud­nu­tých pre­pad­nu­tých líc na gu­ľaté ja­bĺčka, dnes do­ko­nalú milú tvá­ričku, vhodný pri­ro­dzený make-up a husté vždy pekne upra­vené vlasy. Na tomto vi­deu je asi naj­viac vidno pre­menu vi­záže sláv­nej blo­gerky k lep­šiemu: https://www.you­tube.com/watch?v=KXi­ky­mxj744

Niet sa čo ču­do­vať, Chiara má dnes okolo seba vždy ši­kovné ru­čičky od­bor­ní­kov na vzhľad a na po­stave si od­kedy  schuda po­tr­pela. Do­konca si vy­slú­žila vlnu kri­tiky za jej ul­tra štíhlu po­stavu, ktorú si za­cho­vá­vala aj po­čas te­ho­ten­stva.  Rov­na­kou zme­nou pre­šla aj jej ses­tra, ktorá po­sledný rok vý­razne schudla a te­raz ju diev­čatá na ins­ta­grame za­hl­cujú otáz­kami na tento re­cept. Obe ce­leb­ritné ses­try a módne ikony sú prí­kla­dom,  ako sa zo sna a roz­právky stane sku­točný sladký ži­vot – la dolce vita.

Chiara Fer­ragni pre­šla od svo­jích za­čiat­kov ob­rov­skou zme­nou vi­záže, aj ex­trémne schudla a lí­niu si ne­us­tále drží.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (25)
zdroj: PA­RIS, FRANCE - JA­NU­ARY 22: Chiara Fer­ragni, Va­len­tina Fer­ragni seen we­a­ring a Dior dress du­ring the Haute Cou­ture Spring/Sum­mer 2018 in the stre­ets of Pa­ris on Ja­nu­ary 22, 2018 in Pa­ris, France. (Photo by Ti­mur Emek/Getty Ima­ges)

Rov­nako ses­tra Va­len­tina pre­šla znač­nou pre­me­nou krásy, ses­try spolu dnes, zdroj: Get­ty­i­ma­ges

Komentáre