Mám niečo na srdci. Ale te­raz vážne. Ty máš na­ozaj pred­sudky o že­nách, ktoré po­si­lujú? Ktoré so se­bou niečo ro­bia? Ktoré zdví­hajú ťažké váhy vo fitku a chcú byť silné? 

Skôr ako si od­po­vieš na otázku, po­zri sa na seba, pro­sím … a ne­skú­šaj sú­diť dru­hých, po­kiaľ o nich nič ne­vieš.

Moja vlastná mama mi dnes pri obede po­ve­dala, že vy­ze­rám mo­hutne. A že sa jej ne­páči to, čo ro­bím. Moja pria­teľka mi po­ve­dala, že mám moc sval­naté stehná a za­dok. Od­po­ru­čila mi, aby som pre­stala cho­diť do fitka, Ach jaj, keby som chcela byť trošku viac úp­rimná, po­ve­dala by som jej, že mo­jich 50kg oproti jej 70 pri rov­na­kej výške je do­cela ou­kej.

Mama sa ma ešte pý­tala, že či chcem mať vô­bec deti. Mys­lela to asi v tom zmysle, že si vô­bec ne­náj­dem chlapa, pre­tože sa ním po­maly stá­vam. Ne­viem, ne­pý­tala som sa jej. Po tomto jej pre­ho­vore som sa (do­spelo) oto­čila na päte a od­išla.

Uf. Ne­vlá­dzem. 

Som skrátka v údive, že stále (aj v tomto po­merne dosť mo­derno-roz­vi­nu­tom svete) vládnu ta­kéto ne­zmys­lené pred­stavy o tom, že ak dievča alebo žena bude cho­diť do fitka a zdví­hať ťažké váhy bude ako chlap. 

Ani ja kaž­dému ne­ke­cám do toho, že v pia­tok cho­dia piť a faj­čiť do ba­rov. Každý má inú pred­stavu o tom, ako si voľný čas vy­plní.

A verte mi, ak by bolo na­ozaj také ľahké mať svaly, cvi­čil a po­si­lo­val by každý. 

Keď mi tieto veci mama ho­vo­rila, ne­bolo mi ale veľmi do smie­chu. Bola to jedna z pr­vých vecí, ktoré mi po­ve­dala, čo sme sa vi­deli po dl­h­šej dobe.

Som už una­vená z toho, že ženu stále (nie­ktorí) ľu­dia vi­dia ako krehkú osob­nosť a ženu, ktorá patrí do ku­chyne. Žena tým, že bude po­si­lo­vať,  tú svoju žen­skosť ne­stratí. A ne­bude ani mo­hutná. To skôr po veľ­kom množ­stve jedla bude mo­hutná.

Ne­maj pred­sudky. 

Pý­taj sa a za­mýš­ľaj sa. 

Komentáre