Mys­lím, že čím ďa­lej, tým viac stre­tá­vam dva typy ľudí, ktorí sa sta­vajú do is­tej po­zí­cie vo vzťahu. Prví sú tí, ktorí ne­činne zo­stá­vajú vo vzťahu, ktorý ab­so­lútne ne­fun­guje, ne­robí ich šťast­ným a vlastne ich v ňom len drží sila zvyku. Druhí sú od­hod­laní a pri­pra­vení. Ak ve­dia, že ich vzťah je ne­funkčný a nič dobré im ne­môže pri­niesť, od­chá­dzajú, za­cho­vajú sa správne a zdvo­rilo. Smutné však je, že väč­šiu sku­pinu ľudí tvo­ria práve tí prví.

Tí, ktorí sú ne­šťastní, ale vlastne im vy­ho­vuje istý ste­re­otyp. Ne­ve­dia si pred­sta­viť, že by mali viac času na seba sa­mých. Všetko, všet­kých a celý svoj ži­vot dali do tohto vzťahu a keby sa ná­ho­dou s nie­kým roz­išli, roz­išli by sa vlastne aj sami so se­bou. Veľa ľudí au­to­ma­ticky stráca svoju iden­titu a osob­nosť, ako­náhle vstú­pia do vzťahu. Po roz­chode sú len blú­diace bábky, ktoré ne­ve­dia, čo ďa­lej.

unsp­lash.com

Áno, vzťahy ve­dia ra­niť, ve­dia byť kruté, no za všet­kým hľa­daj člo­veka. Áno, toho, s kým si. S kým si bol. Veď vieš, ako si sa cí­tila. Veď vieš sama ohod­no­tiť, či tvoj vzťah bol funkčný. Ak nie, nie­kde je sku­točne prob­lém.

Ne­buď s nie­kým len preto, lebo si ne­vieš pred­sta­viť, že by si mala byť sama so se­bou.

Ne­buď s nie­kým len preto, lebo nech­ceš byť sama a vlastne len ča­káš na nie­koho lep­šieho.

Ne­buď s nie­kým len preto, lebo ne­máš na vý­ber.

Ne­buď s nie­kým len preto, lebo by si skla­mala os­tat­ných.

wall­pa­per­swide.com

Si slo­bodný člo­vek a preto sa vždy roz­ho­duj sama za seba! Nie si ot­rok a ak s nie­kým nech­ceš byť, treba sa roz­prá­vať o tom a na­ozaj po­ve­dať pravdu. Ak ťa niečo ničí, oberá o ener­giu a vieš, že toho člo­veka ne­mi­lu­ješ, niet prečo zo­stá­vať vo vzťahu. Ak vieš, že ťa pod­vá­dza, ub­li­žuje a nie si pri ňom šťastná, odíď. Mu­síš ve­dieť, kedy je čas ísť a kedy zo­stať. Mu­síš ve­dieť, či chceš trá­viť s ním čas alebo tú­žiš po zmene. Len pro­sím, ne­buď smutná. Sta­raj sa o svoje po­treby, po­čú­vaj svoje vnútro a bo­juj za svoje šťas­tie. Veď o tom to celé v ži­vote je. Dr­žím ti palce.

Komentáre