unsplash.com

Zostať single je lepšie, ako byť v nefunkčnom vzťahu. Zostať single aj napriek tomu, že by si reálne s niekým mohla byť značí to, že si vyspelá a rozhodnutá posunúť sa ďalej, ale sama. Nie každý vie byť sám a toto je tvoja silná stránka, ktorá ťa nikdy nesklame. 

Zostať single je lepšie, ako byť vo vzťahu, ktorý ťa len ničí a ty sa s ňom nevieš dostatočne rozvíjať. Zostať single je lepšie ako byť vo vzťahu, kde sa necítiš sama sebou a si v ňom len preto, lebo nechceš byť sama.

Vzťahy sú na to, aby sme sa v nich cítili príjemne a mali pocit, že sa môžeme dostatočne rozvíjať a nie sme nejako obmedzovaní. Ak sa necítiš ešte na vzťah, je to v poriadku, všetko má svoj čas. Ak chceš rásť, tak rob všetko pre to, aby si rásť naozaj mohla.

“Mi­lo­vať a byť mi­lo­vaný pre mňa zna­mená veľa. Z týchto vecí si vždy tak tro­chu ro­bíme žarty. Ale nie je v sku­toč­nosti všetko, čo v ži­vote ro­bíme iba sna­hou byť o tro­chu viac mi­lo­vaný?” – z filmu Pred úsvi­tom

zdroj: unsplash.com

Stáva sa, že sme vo vzťahu len preto, že sa nechceme cítiť sami, a tak sme radi za akúkoľvek spoločnosť, aj keď s ňou nerátame do budúcna. Treba si však uvedomiť, že zostávať v nefunkčnom vzťahu, v ktorom sa nevidíme do budúcna, je maximálne zbytočné a prichádzame tým o samých seba.

“Vždy, keď si za­čnem zú­fať nad sta­vom tohto sveta, spo­me­niem si na prí­le­tovú halu le­tiska He­ath­row. Väč­ši­nou si vra­víme, že ži­jeme vo svete ne­ná­visti a cham­ti­vosti, ale mne to tak ne­pri­padá. Mne sa zdá, že láska je všade okolo nás. Často nie je ni­jak zvlášť zrejmá alebo vý­znamná, ale vždy je tu s nami. Ot­co­via a sy­no­via, matky a dcéry, man­že­lia a man­želky, mi­lenci a mi­lenky, starí pria­te­lia. Keď sa roz­hliad­nete okolo, zis­títe, že láska je v sku­toč­nosti všade okolo nás.” – z filmu Láska Ne­beská

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieDating