Kaž­dej z nás sa to stane. Po­čas ži­vota tvo­ríme, za­ží­vame, pre­ží­vame, pla­čeme, sme­jeme sa. Zra­nia nás osoby, zraní nás láska, zra­níme sa my. Uro­bíme veľa chýb, chceme viac, chceme me­nej, chceme byť samé, chceme mi­lo­vať. Kto sa v nás má vy­znať?

Ale ty si iná. Pre­šla si mno­hými ži­vot­nými eta­pami. Tvoj ži­vot je ako hor­ská dráha. Ne­ve­ríš už v nič. V lásku, v sny, v osoby, v seba. Ne­ži­ješ. Pre­ží­vaš. Rad­šej spíš, ako by si mala zvlá­dať re­a­litu. Pý­taš sa, načo vô­bec si tu. Tvoj ži­vot ťa ne­baví, tvoj svet je šedý a nič ťa ne­prek­vapí. Si zmie­rená. Si zmie­rená s osu­dom tej žen­skej, ktorá chce len pre­ží­vať. Pre­tože už ne­ve­ríš v nič.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Už ťa ne­prek­vapí, ani ne­na­kopne žia­den ci­tát. Už ne­rie­šiš to, ako vy­ze­ráš, ako pô­so­biš. Ráno do ro­boty, do školy, do­mov, po­vin­nosti, nič, spá­nok. Ko­niec. Tvoj ži­vot v skratke. Každé ráno sa pý­taš sa­mej seba, čo by si chcela zme­niť. Alebo do­konca už iba od­vrk­neš, že je to zby­točné. Vraj je zby­točné žiť. Vraj je zby­točné tvo­riť.

Láska ne­exis­tuje. 

Pria­te­lia sú fa­lošní.

Každý je na­hra­di­teľný.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Pre­mýš­ľala si nie­kedy nad tým, kde sa stala chyba? Pre­mýš­ľala si nie­kedy nad tým, prečo už ne­ve­ríš v ľudí, v tvoje sny a v lásku? Prečo si za­tr­pk­nutá a ne­vieš sa nájsť?

Ne­hľa­daj sa. Tvor sa. Každý deň je prí­le­ži­tosť na zmenu. Každý deň má šancu zme­niť svoj svet, svoj ži­vot, svoje dni. Si pa­ňou sa­mej seba. Ni­komu ne­pat­ríš. Ty ur­ču­ješ, kto bude v tvo­jom ži­vote. Ty ur­ču­ješ, či ťa to zraní alebo po­silní. Ty mô­žeš nájsť zmy­sel tvojho ži­vota, nájsť na­ozaj­stnú lásku. Pouč sa so svo­jich chýb v mi­nu­losti, pouč sa z uda­lostí, po­suň sa ďa­lej. Rob to, čo ťa na­pĺňa, čo na­ozaj vní­maš ako lásku. Odo­vzdá­vaj lásku. Pri­maj lásku. Ne­buď za­tr­pk­nutá. Buď na seba pyšná. Si do­ko­nalé dielo, ktoré si za­slúži re­špekt a po­zor­nosť.

Ver v ži­vot. Ver v seba.

Je­dine ty mô­žeš zme­niť svoj svet. Ty mô­žeš ces­to­vať. Mô­žeš sa ra­do­vať.

Ver na sku­točnú lásku. Stále exis­tuje. 

Ver na tvoje sny a plň si ich. 

Komentáre