Zdravá strava je vraj pre­dra­žená. Či už je to fakt alebo ali­biz­mus, s ani jed­ným sa ne­sto­tož­ním. Keby bola zdravá strava drahá, rad­šej obe­tu­jem nie­ktoré zo svo­jich hlú­pych vý­dav­kov, len aby som do­dala svojmu telu pa­livo, ktoré na­ozaj po­tre­buje. 

Som ale pre­sved­čená, že za vý­živné a hod­notné po­tra­viny na­ozaj ne­mu­síš vy­so­liť ba­lík. Na­bila som fo­ťák, spra­vila zo­znam a vy­brala sa do su­per­mar­ketu do­ká­zať ti to.

Mám 55 ki­lo­gra­mov, pás 65 cen­ti­met­rov a ne­sna­žím sa ani na­be­rať, ani chud­núť. Jed­no­du­cho sa sna­žím jesť zdravo a denne cvi­čiť. Pre môj cieľ by som teda mala pri­jať pri­bližne 100g biel­ko­vín, 150g tu­kov a 100g sa­cha­ri­dov. Od­rá­žala som sa od týchto čí­siel, ktoré sú sa­moz­rejme in­di­vi­du­álne, no v zá­sade veľmi po­dobné pre každú z nás. Pre chud­nu­tie sa na­prí­klad od­po­rúča na moju po­stavu pri­jať 130g biel­ko­vín, 70g tu­kov a 80g sa­cha­ri­dov.

img_0012

Sna­žila som sa teda na­mie­šať svoj ná­kupný ko­šík tak, aby som ne­ut­ra­tila prí­liš veľa pe­ňazí, aby mi zá­ro­veň ne­preplo z jed­not­vár­nej a nud­nej stravy, a aby môj je­dál­ni­ček ob­sa­ho­val všetko, čo moje telo po­tre­buje. Vy­brala som sa pre svoj po­kus na­po­kon do Billy, pre­tože tam to mám rada a ok­rem iného to mám aj za do­mom.

Za­čala som tým, že som si zo­sta­vila, ako by mal vy­ze­rať môj ide­álny je­dál­ni­ček, podľa da­ných čí­sel. Prišla som na toto.

Ra­ňajky:

Ja­blko, 1/2 grepu, 50g ov­se­ných vlo­čiek/müsli, 150 gra­mov gréc­keho jo­gurtu.

Grécky jo­gurt je chut­ným a zdra­vým zdro­jom biel­ko­vín. Úp­rimne, sa­motný ma ale vždy rýchlo omr­zel, preto ho každé ráno “oko­re­ním” ja­bĺč­kom, ktoré ob­sa­huje veľa vlák­niny, gre­pom s hro­ma­dou vi­ta­mínu C a ov­se­nými vloč­kami, ktoré mám rada a do­pl­nia stravu o nie tak známy man­gán, že­lezo, meď a vi­ta­mín B1. Zá­ro­veň som v tomto jedle pri­jala väč­šinu sa­cha­ri­dov, tie už si pre zvy­šok dňa od­pus­tím :).

img_0024

 

Obed:

120g ku­ra­cích pŕs, 50g špe­nátu, po­lo­vica avo­káda

Možno zvláštna, no ne­sku­točne hod­notná kom­bi­ná­cia. Mi­lu­jem zmie­šať kúsky ku­ra­cieho mäska s čerstvým špe­ná­tom a mi­lo­vané avo­kádo si do­pra­jem ako “prí­lohu”. O vý­hode ku­ra­cích pŕs sa asi ba­viť ne­mu­síme, všetci vieme, aké pro­te­ínovo hod­notné jedlo to je. Špe­nát ok­rem chutí dodá aj vi­ta­mín K, ktorý je spolu s “Déč­kom” podľa môjho ná­zoru naj­dô­le­ži­tejší vi­ta­mín. A avo­kádo? Hro­mada zdra­vých tu­kov!

Ve­čera:

4 vaj­cia na ko­ko­so­vom oleji s ci­buľ­kou

Ak to má v názve ko­kos, je to su­per zdravé! Mi­lu­jem všetko ko­ko­sové, je to nie­len chutné, ale vážne zdravé. A va­jíčka na ko­ko­so­vom oleji? Iné už ne­dá­vam! Jedlo teda kon­čím zá­so­bou biel­ko­vín a zdra­vých tu­kov, ktoré ma ulo­žia k prí­jem­nému spánku.

img_0009

A vý­sle­dok? 100g biel­ko­vín, 120g tu­kov a 100g sa­cha­ri­dov. V je­dál­ničku nám ne­chýba žiadny vý­znamný vi­ta­mín alebo mi­ne­rál, až na vi­ta­mín D, ktorý však zís­kaš z po­bytu na sl­niečku alebo sup­le­men­tá­ciou. Prí­padne veľa, veľa…vážne veľa rýb.

A čo ma teda po­dobný je­dál­ni­ček na je­den deň stojí v Bille?

– Ja­bĺčka som kú­pila v me­ga­ak­cii, 50 cen­tov za ki­lo­gram, to je pri­bližne 8 cen­tov na deň.

img_0005

– Je­den celý gra­pef­ruit ma stál 2 eurá, na je­den deň z neho však po­tre­bu­jem len po­lo­vicu, preto 1 euro.

– 1 ki­lo­gram gréc­keho jo­gurtu za 4 eurá mi vy­drží celý týž­deň, na deň je to podľa kal­ku­lačky 57 cen­tov.

– Müsli Bo­na­vita, ktoré mi vy­drží ešte viac, stálo 3,19 eur, na deň teda po­čí­tam 32 cen­tov.

– Špe­nát na deň 20 cen­tov.

– Avo­kádo som zo­hnala za šia­lenú cenu 70 cen­tov. Jedno avo­kádo mi vy­drží dva dni, preto po­čí­tam 35 cen­tov.

– 120g ku­ra­cích pŕs vy­šlo v dob­rej cene na pri­bližne 60 cen­tov.

– Rov­nako aj štyri va­jíčka.

– Ko­ko­sový olej je drah­šou po­lož­kou, je však mo­jou sla­bos­ťou. Mô­žeš ho vy­me­niť napr. za oli­vový, ktorý ťa vy­jde cca. 0,15 euro/deň.

Suma su­má­rum, 3,87 eur na deň za do­ko­nale vy­vá­ženú stravu. Je to veľa? Ob­zvlášť, keď viac za­pla­tíme za je­den drink v meste? Alebo za to ne­zdravé Big Mac menu, ktoré si do­pra­ješ, keď ťa na­štvú v škole? Mys­lím, že vý­ho­vorky na­ozaj nie sú na mieste.

Čo sa týka snac­kov, od­po­rú­čam mladý ko­kos (2,59 eur/ks), pro­te­ínové ty­činky Tek­mar (v ak­cii za 1,29 eur) alebo goji (5 eur). Ak máš chuť vy­piť niečo sladké, miesto sla­de­ných ná­po­jov skús skvelé šťavy Zdravo (3,49 eur) alebo Fruxi Fresh (2,49 eur).

img_0045

Hlavne ne­za­bú­daj na pes­trú stravu, ide­álne takú, ktorá na­ozaj chutí. Ne­za­bú­daj, že naj­lep­šia a na­je­fek­tív­nej­šia di­éta je tá, ktorá do­ko­nale za­padá do svojho ži­vot­ného štýlu.

A te­raz ma ospra­vedlň, idem sa na­jesť :).

zdroj fo­to­gra­fií: au­tor

Komentáre