Nie len ženy sú tie ra­nené v láske. Ak si sa práve TY po­pá­lil vo vzťahu, tento člá­nok je ve­no­vaný tebe. Väč­šina týchto člán­kov sú práve pre zlo­mené diev­čatá, ženy, kto­rým bolo akýmsi spô­so­bom ub­lí­žené. ALE ja ve­rím, že nie len ženy roz­chod pre­ží­vajú ťažko.

nathan-walker-39137

Foto: unsp­lash.com

Viem, že láska býva najk­raj­šia zo za­čiatku. Máš na­sa­dené ru­žové oku­liare a všetko je nád­herné. Po pár me­sia­coch, ba do­konca týžd­ňoch už pri­chá­dza ťaž­šie ob­do­bie a v mno­hých prí­pa­doch aj pre­lo­mové, v kto­rom sa roz­ho­duje o vás a o tom, či váš vzťah bude pros­pe­ru­júci aj v bu­dúc­nosti.

Ľú­bil si. Veľmi si ľú­bil presne to dievča, ktoré ti sľú­bilo, že ťa bude ľú­biť be­z­hra­nične, ak aj ty ju.
Dá­val si jej všetko, čo si jej na očiach vi­del. Stále to ne­bolo dosť? Bolo! Diev­čina si asi ne­uve­do­mo­vala, čo mala alebo skôr, aká vý­ni­močná osoba tu pre ňu stále bola.

Ve­no­val si jej svoju po­zor­nosť, vše­tok svoj voľný čas, ale ona to aj tak ne­oce­nila. Toto dievča ešte nie je pri­pra­vené na vzťah. Na nor­málny vzťah, kto­rých je v dneš­nom svete stále me­nej a me­nej.

lee-key-119856

Foto: unsp­lash.com

Ak sa ti niečo také stalo, v tomto prí­pade buď rád, že už nie si s tou, ktorá ťa ne­chala, ktorá ne­vi­dela, aký vý­ni­močný si. A buď vďačný, že ťa môže spoz­nať tá, ktorá uvidí tvoje dobré srdce, ktorá ocení tvoju snahu a opä­tuje ti lásku, kto­rou vieš ľú­biť.

Ne­vzdá­vaj sa. Po­čkaj na tú pravú, pre­tože tá žena, ktorá ťa ne­chala ísť si ťa ne­za­slú­žila. Čaká ťa niečo nové, niečo nád­herné, niečo zmys­lu­plné a úžasné.

Zo za­čiatku to možno bude ťažké a budú ťa spre­vá­dzať spo­mienky, zá­žitky a spo­ločné chvíle, ale ak vy­tr­váš, príde od­mena. Buď vy­trvalý a roz­ví­jaj svoje vnútro. Roz­ví­jaj svoje dary a ta­lenty. A modli sa. Modli sa za to dievča, ktoré sa možno práve te­raz modlí za teba a čaká, kým bu­deš mať prísť do jej cesty. Vtedy do seba všetko za­padne. Po­cho­píš, prečo sa to všetko malo stať. Po­cho­píš, že ľu­dia v na­šich ži­vo­toch majú ur­čitú rolu, niečo nás na­učia, ale ďa­lej už mu­síme krá­čať bez nich. Všetko do seba za­padne ako puzzle. Mu­síš si len chvíľku po­čkať. Veď na dobré sa musí ča­kať. 🙂


 

A preto, môj milý pria­teľ, zlo­mený a una­vený z lásky, ktorá ne­vyšla. Ne­ve­šaj hlavu, ne­vzdá­vaj sa. Nie­kde tam vo svete je dievča, ktoré ti po­núkne toho toľko, o čom ani ne­sní­vaš. Len vy­drž!

❤ #ci­tat #na­dnes #laska #od­zadu

A post sha­red by Od­zadu.SK (@od­zadu) on

 

Komentáre