Dnes je krásny sl­nečný deň, ktorý ti dáva „dú­fam“ po­zi­tívnu ener­giu.  Preto som sa roz­hodla na­pí­sať člá­nok o cvi­čení, ktoré ti dodá ener­giu zasa v tých na­ju­pr­ša­nej­ších  dňoch.

Jum­ping, je cvi­če­nie,  na ktoré po­tre­bu­ješ len tram­po­línku. Na nej je upev­nená tyč s ru­ko­vä­ťami,  aby  si sa mala čoho dr­žať keď sa do toho po­riadne oprieš.

pinterest.com

pin­te­rest.com

Je to druh dy­na­mic­kého cvi­če­nia veľmi po­dobný  ská­ka­niu na švi­hadle,  aku­rát ťa chráni pred tvr­dým do­pa­dom na pod­lahu alebo be­tón,  pre­tože do­pad­neš na mäkkú tram­po­línu,  ktorá ťa opäť od­razí späť.

Pri Jum­pingu sa mô­žeš sku­točne od­re­a­go­vať a vy­bláz­niť.  Je to skvelý spô­sob ako sa vy­ská­kať z únavy, hnevu a stresu, spolu s dy­na­mic­kou hud­bou,  ktorú pri tom po­čú­vaš.

pinterest.com

pin­te­rest.com

Na Slo­ven­sku sa toto cvi­če­nie stáva stále zná­mej­ším a zná­mej­ším, len v Bra­ti­slave je nie­koľko fit­ness­cen­tier,  kde sa mô­žeš ísť po­riadne vy­ská­kať.

Preto, ak rada ská­češ tak ako ja,  po­tre­bu­ješ sa nie­kde zba­viť zlej ener­gie,  schud­núť pár kíl, od­ísť s úsme­vom na tvári po cvi­čení a s veľ­kou ener­giu v sebe tak choď do Jum­pingu dievča 🙂

uzkybanner

Komentáre