Za­budni na nudné chvíle na pláži a skús niečo nové. Je tu do­vo­lenka, akú si ešte ne­za­žila a ktorá ti do­po­môže k tvojmu lep­šiemu a kraj­šiemu ja!

Ur­čite si spo­mí­naš na do­vo­lenky, kto­rých hlav­nou ná­pl­ňou bolo vy­ly­ho­va­nie na pláži a vy­je­da­nie zmrz­liny a ve­čer­ného bu­fetu. Po ta­komto týždni bo­hém­stva si sa do­mov vrá­tila síce krásne opá­lená, no o ne­jaké to kilo ťaž­šia.

ar­chív Oc­tago

Prečo však ne­vys­kú­šať takú do­vo­lenku, ktorá ťa na­kopne ener­giou? Na­miesto pa­si­vity tvoje dni na­plní špor­to­vou ak­ti­vi­tou a ty sa možno vrá­tiš ťaž­šia, no prí­ras­tkom budú svaly, nie tuk. Dneš­ným tren­dom to­tiž nie je le­nivý od­dych, ale ak­tívny ži­votný štýl! 🙂

O čom to vlastne ho­vo­rím? O let­nom OC­TAGO Campe, ktorý po­súva do­vo­len­kovú kla­siku na nový le­vel a mení ju na týž­deň na­bitý cvi­če­ním a zá­ba­vou. Po­čas sied­mich dní od 26. au­gusta do 2. sep­tem­bra sa ne­bu­deš nu­diť ani se­kundu. Spoz­náš no­vých ka­mo­šov a možno aj náj­deš letnú lásku. Mi­ni­málne tú k cvi­če­niu. 🙂

ar­chív Oc­tago

Čaká na teba to naj­lep­šie z leta. More, slnko a dobré jedlo na krás­nom chor­vát­skom os­trove Ugl­jan v ho­teli s pol­pen­ziou. Pra­vi­delné wor­kouty nie­koľ­ko­krát do dňa vrá­tane ran­ného kar­dia a tré­ningu s vlast­nou vá­hou tela, ktoré je jed­ným z na­jú­čin­nej­ších fo­riem cvi­če­nia. To všetko pod ve­de­ním skú­se­ných mla­dých tré­ne­rov.

ar­chív Oc­tago

Ne­boj sa, ne­mu­síš byť skú­sená fit­nesska, aby si sa mohla pri­hlá­siť. 🙂 Po­byt je aj pre tých, ktorí s cvi­če­ním ne­majú veľké skú­se­nosti. Stačí mať od­vahu a chuť spra­viť niečo pre svoje zdrav­šie a lep­šie ja. A v spo­loč­nosti ak­tív­nych mla­dých ľudí to predsa vždy ide lep­šie.

Ne­zna­mená to však, že to bude vo­jen­ský vý­cvik, na kto­rom vy­pľu­ješ dušu. Ide pre­dov­šet­kým o zá­bavu a skvelý po­cit zo sa­mej seba . Od­dy­cho­vať, plá­vať a opa­ľo­vať sa mô­žeš koľko len chceš, no spes­tria ti to spo­ločné ak­ti­vity, sú­ťaže a vý­lety. To všetko len za 347 eur.

ar­chív Oc­tago

Tak čo, ideš do toho? 🙂 Zo­ber ka­mošku či fra­jera alebo poď po­kojne sama, pre­tože tú naj­lep­šiu par­tiu náj­deš na OC­TAGO campe. Au­gust sa možno ešte zdá byť ďa­leko, no pri­hla­so­va­nie je v pl­nom prúde, preto ne­vá­haj a uchmatni si svoje miesto tu už te­raz.

Komentáre