„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtáky krídla.“ John Rus­kin

Každá z nás máme ob­do­bia, kedy rad­šej po­ze­ráme filmy, veľa pra­cu­jeme alebo skrátka sme moc za­nep­ráz­dnené, zau­jaté nie­čím iným, ako čí­ta­ním kníh. I mne sa stali knihy na istý čas cu­dzími. Av­šak po­sledný rok som opäť po­cho­pila čaro kníh a čí­tam kde­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek.

Pri­ná­šame ti zo­pár dô­vo­dov, prečo by si mala opäť za­čať čí­tať:

Svet fan­tá­zie

Oh, ako ja len mi­lu­jem to čaro kníh. Od­razu máme v hlave oveľa viac ná­pa­dov, myš­lie­nok, prí­be­hov, pred­sta­vu­jeme si nové veci, ľudí, naše sny sa nám zdajú oveľa re­ál­nej­šie a vní­mame naše oko­lie oveľa kraj­šie.

large-9

pin­te­rest.com

Tak chyť knihu a vy­tvor si prí­beh okolo seba =)

 Bu­deš múd­rej­šia

Či už tomu ve­ríš alebo nie, av­šak ja ako dl­ho­ročná či­ta­teľka ďa­ku­jem kni­hám, že ma i v sko­rom veku na­učili vý­razy, ktoré vtedy prie­merný te­e­ne­ger ne­ve­del. Tak­tiež sa mi vy­cib­rila pa­mäť, lep­šie viem ko­mu­ni­ko­vať a mám lep­šiu slovnú zá­sobu.

large-11

pin­te­rest.com

Me­nej vy­stre­so­vaná 

Ži­vot nie je vždy jed­no­du­chý, a tak sa v ťaž­kých dňoch za­ba­líš do svo­jej ob­ľú­be­nej deky, po­pí­jaš ča­jík a čí­taš si svoju ob­ľú­benú knihu. Si te­raz upro­stred upr­ša­ného Lon­dýna so svo­jím mi­lým či sa pla­víš na lodi okolo sveta? Však je ten ži­vot prí­jem­nejší, ak máš knihy ako spo­loč­níčky? =)

A čo je naj­dô­le­ži­tej­šie: Ženy, ktoré čí­tajú sú ne­bez­pečné! 

Je tomu tak. Žen­ské, ktoré čí­tajú sú omnoho roz­hľa­de­nej­šie, ve­dia sa viac orien­to­vať vo svete, lep­šie roz­mýš­ľať svoj­sky, ve­dia lep­šie ko­mu­ni­ko­vať, majú skvelé ná­pady a hlavne sú ne­bez­pečne slo­bodné. V kni­hách boli už v Pa­ríži, za­žili letnú ro­man­tiku na Bali alebo bo­jo­vali proti zlo­žinu v San Fran­ciscu. Čo už také ženy môže prek­va­piť či zni­čiť? =)

Moje tipy na re­lax s kni­hami: 

Môj smutne slávny prí­beh – Kate Man­ning

Nič nás ne­roz­delí – Ve­ro­nika Va­ja­y­ová

Most ko­lib­rí­kov – Enja Rúč­ková

Tiene Bie­leho or­go­vánu – Zu­zana Ši­roká

Man­želka, ktorá utiekla preč – Tess Stim­son

Komentáre