Tin­der je ap­li­ká­cia, ktorá stále viac a viac na­berá na svo­jej po­pu­la­rite. Veľa žien i mu­žov hľadá pro­stred­níc­tvom nej práve to, čo im chýba. Nie­kto hľadá lásku, iný hľadá len chvíľ­kové po­te­še­nie. Na svoje si príde asi sku­točne každý. No ne­mysli si, že ju vy­uží­vajú iba bežní smr­teľ­níci. Po tejto ap­li­ká­cií siahli už do­konca aj známe tváre.  Možno, že s hľa­da­ním tej pra­vej, prí­padne toho pra­vého, majú ešte viac sta­rostí, než by sme pred­po­kla­dali.

Vý­nim­kou nie je ani Zac Ef­ron. Tento 28-ročný hol­ly­wo­od­sky he­rec, kto­rého pred pár rokmi pre­slá­vil v tej dobe veľmi ob­ľú­bený High School Mu­si­cal, sa tiež roz­ho­dol vy­užiť mo­dernú formu zo­zna­mo­va­nia. Kto by to bol po­ve­dal, že nie­kto s jeho vzhľa­dom, po­pu­la­ri­tou a ban­ko­vým kon­tom bude od­ká­zaný na zo­znamku? Nuž, daň za slávu sa môže pre­ja­viť aj ta­kýmto spô­so­bom.5533972348_9531b312f5_z

Foto: flickr.com

Zac sa v ne­dáv­nom roz­ho­vore pre The Ti­mes zdô­ve­ril, že s hľa­da­ním svo­jej osu­do­vej lásky má na­ozaj veľké prob­lémy. Po jeho jar­nom roz­chode s mo­del­kou Sami Miro sa od­hod­lal vy­skú­šať spo­mí­nanú ap­li­ká­ciu. Jeho po­čia­točné nad­še­nie však vy­s­trie­dalo tr­pké skla­ma­nie.  Vô­bec to ne­šlo tak ľahko, ako si pred­sta­vo­val.

Všetky diev­čatá a dámy, ktoré boli Za­covi sym­pa­tické, ho jed­no­du­cho od­mietli. Ot­vo­rene si pri­znajme, prav­de­po­dobne by sme re­a­go­vali rov­nako. Ak by nám na Tin­dri vy­sko­čila fotka ne­ja­kého zná­meho fe­šáka, po­kla­dali by sme ta­kýto pro­fil za ukáž­kový fake, nič viac ako trápny po­kus oby­čaj­ného zú­falca. Úbohý Zac!

Čo do­dať…možno si sa na­chá­dzala v rov­na­kom kúte sveta ako on, možno si sa mu pá­čila, od­mietla ho a pre­már­nila tak svoju ce­lo­ži­votnú šancu. Ale ako sa vraví „ni­kdy ne­ho­vor ni­kdy“, možné je tak­mer všetko, práve sme si uká­zali skvelý prí­klad. Ne­os­táva nám teda nič iné, ako dr­žať to­muto mla­dému mu­žovi palce s hľa­da­ním jeho vy­vo­le­nej.

Foto: eli­te­daily.com

Komentáre