Každé zna­me­nie je nie­čím cha­rak­te­ris­tické, teda as­poň podľa astro­ló­gov. A na zá­klade ich vlast­ností a po­va­ho­vých čŕt mô­žeme vy­pic­hnúť isté zna­me­nia, ktoré sú pre opačné po­hla­vie o čosi prí­ťaž­li­vej­šie, ako iné. Možno sa me­dzi nimi nájde aj tvoj ob­jekt zá­ujmu, a tak ti bude jasné, prečo ťa práve on tak veľmi pri­ťa­huje.

Ba­ran

Prí­rod­ným živ­lom Ba­rana je oheň. Presne ten, ktorý vy­ža­ruje z jeho sprá­va­nia. Tento muž je veľmi ener­gický a zá­ro­veň se­ba­ve­domý, čo ne­po­chybne pri­tiahne po­zor­nosť ne­jed­nej ženy. Čo si zau­mieni, to väč­ši­nou do­siahne. Rov­nako to platí aj v prí­pade, kedy si Ba­ran vy­hliadne ženu, do kto­rej in­ves­tuje všetku svoju po­zor­nosť. Vo vzťa­hoch býva do­mi­nantný a jeho pý­cha je ba­da­teľná vo všet­kom, čo robí. Ženy sa vďaka jeho se­bais­tote cí­tia v jeho prí­tom­nosti bez­pečne, čo v nich pod­ne­cuje ešte väčší zá­u­jem o jeho osobu.

Býk

Jeho živ­lom je zem, čo cha­rak­te­ri­zuje aj jeho vlast­nosti. Tento chlap má na svet veľmi re­a­lis­tický po­hľad, pri­čom vždy presne vie, čo a ako má ro­biť. Je za­me­raný na to, aby sa v ži­vote za­bez­pe­čil a rov­nako tak za­bez­pe­čil aj jeho par­tnerku. V láske býva trošku ťaž­ko­pádny, no na svoju po­lo­vičku nedá ni­kdy do­pus­tiť. Je cit­livý, aj keď by sa na prvý po­hľad mohlo zdať, že je ne­kom­pro­misný a ne­prí­stupný. Pre ženu je tento muž at­rak­tívny práve vďaka tomu, že stojí no­hami vždy pevne na zemi a presne vie, čo od ži­vota chce.

zdroj: Image by Ale­xandr Pi­ro­gov from Pi­xa­bay.com

Vod­nár

Muž, ktorý je na­ro­dený v zna­mení Vod­nára má za svoj ži­vel vzduch, ktorý per­fektne cha­rak­te­ri­zuje to, ako sa správa. Tento cha­lan býva v spo­loč­nosti veľmi ob­ľú­bený a ľahko nad­vä­zuje vzťahy. Je zá­bavný a zá­ro­veň zau­jí­mavý. O ženy ni­kdy ne­mal nú­dzu, no jeho sla­bou strán­kou je jeho pre­lie­ta­vosť. Za­mi­lo­vať sa do neho je viac ako jed­no­du­ché, stačí strá­viť pár ho­dín v jeho spo­loč­nosti, a už ich bu­deš chcieť trá­viť iba s ním. Ťaž­šie sa však na neho za­búda. Má­lo­kto vže­nie toľko vetra, do tvo­jich pla­chiet, ako muž v zna­mení Vod­nára.

Ne­treba však za­bú­dať na to, že každý je­den z nás je vý­ni­močný, a tak ne­mô­žeme všet­kých há­dzať do jed­ného vreca. Spo­ločné zna­me­nie zve­ro­kruhu ľudí spája v ur­či­tých vlast­nos­tiach, no ne­de­fi­nuje to, kým v sku­toč­nosti je. 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre