Každý sa sťa­žuje na dnešnú dobu, na dnešné vzťahy, na to, ako to dnes fun­guje. Na to, že čistá láska a úp­rim­nosť sú už len ra­ri­tou. Žiaľ, dnešná doba v tom nehrá žiadnu rolu. Tú dobu sme si vy­tvo­rili my.

Nech­cem vzťah, v kto­rom by som mu­sela uplat­ňo­vať hry a tak­tiky, aby som si ťa zís­kala na svoju stranu a udr­žala si ťa. Nech­cem vzťah, v kto­rom sa bu­deme mu­sieť na niečo hrať. Nech­cem vzťah, v kto­rom budú veci, o kto­rých sa rad­šej ne­bude ho­vo­riť, pre­tože by sa to po­ka­zilo, pre­tože vy­jad­re­nie is­tých ci­tov a myš­lie­nok sa rovná pre­ja­vom sla­bosti.

pexels-photo-289701

pe­xels.com

Ako sa píše v jed­nej zná­mej knihe, ak nie­koho máš rada, tak má nad te­bou moc. Keď sa nad tým hl­b­šie za­mys­lím, niečo na tom bude. Tým, že ti na tom člo­veku zá­leží, mu dá­vaš po­vo­le­nie na to, aby si bola vďaka tomu, čo máte, šťastná, ale zá­ro­veň má moc ťa skla­mať, zra­niť, ub­lí­žiť. Lenže ten, kto ťa na­ozaj mi­luje ti ne­ub­líži. Nech­cem s te­bou sú­ťa­žiť o moc vo vzťahu, nech­cem s te­bou sú­pe­riť o to, kto „ľúbi me­nej“, len aby tým pre is­totu chrá­nil sa­mého seba a svoje srdce, nech­cem sú­ťa­žiť o to, ktoré ego ostane ne­po­ru­šené, nech­cem s te­bou hrať hru, v kto­rej bu­deme hrať o miesto ví­ťaza a po­ra­ze­ného….

pexels-photo-248016

pe­xels.com

Stále ži­jem v na­iv­nej pred­stave, že úp­rimné silné vzťahy exis­tujú. Verím, že exis­tujú vzťahy, v kto­rých sa nehrá di­vadlo, ale žije ozaj­stný ži­vot, len s tým roz­die­lom, že prí­tom­nos­ťou mi­lo­va­nej osoby je ešte kraj­ším. Ve­rím, že sú vzťahy , v kto­rých sa prob­lémy rie­šia v snahe vzťah za­chrá­niť, nie po­to­piť ho.  Ne­bu­dem ťa mi­lo­vať len vtedy, keď bu­deš ro­biť to, čo chcem ja, bu­dem ťa mi­lo­vať, keď bu­deš sám se­bou. O tom je láska.. tá ne­se­becká , čistá, úp­rimná..a práve tá ne­mizne z dňa na deň. Lebo je ozaj­stná. Keď dvaja mi­lujú rov­nako a na­ozaj.

Komentáre