Zvykli nám ho­vo­riť, aby sme sa za­me­rali hlavne na seba. Svoju bu­dúc­nosť, svoje šťas­tie, svoje zá­ujmy,…popri tom sme za­budli, že ne­ži­jeme sami. Pre­stá­vame vi­dieť ľudí okolo seba. Za­me­ria­vame sa hlavne na svoj od­raz v zrkadle. Vi­dím ľudí, ale nie ľud­skosť. Tá sa po­ma­ličky vy­tráca.

elitedaily_paff_findingyourselffoto: eli­te­daily.com

Dnes je oveľa dô­le­ži­tej­šie EQ ako IQ. Čiže náš emo­ci­onálny kvo­cient. Schop­nosť vcí­tiť sa do toho dru­hého. Po­ro­zu­mieť jeho sprá­va­niu a emo­ci­onál­nym pre­ja­vom. Sú­diť si­tu­áciu, v kto­rej sme sami ni­kdy ne­boli, je ob­čas veľmi ná­ročné. Alebo skôr ne­možné. Ale čím vyš­šie EQ máš, tým sa do­ká­žeš viac ku člo­veku pri­blí­žiť. Naj­lep­šie do­ká­žeme po­cho­piť tých dru­hých, ak si sami prej­deme tým, čím si mu­seli prejsť oni. Až keď bu­deš krá­čať v to­pán­kach nie­koho iného, vtedy mô­žeš po­ve­dať, že ho na­ozaj po­znáš.

college-experience-personality-typefoto: eli­te­daily.com

Ľu­dia väč­ši­nou ve­dia lep­šie, ako by si mal žiť a ako by si sa mal za­cho­vať v rôz­nych si­tu­áciách, ale ni­kto sa ťa ne­pýta, aké si mal mož­nosti. Keď sa v nich nie­kedy sami ocitnú, zrazu sú bez­radní alebo sa za­cho­vajú mimo svo­jich vzor­cov a ná­zo­rov. Vždy je ľah­šie všetko po­sú­diť a ohod­no­tiť, ak sa ťa to ne­týka. Na cu­dzie prob­lémy máme vždy rie­še­nia, ale na svoje vlastné tak­mer ni­kdy.

Processed with VSCO with j6 preset

foto: thought­ca­ta­log.com

Mali by sme byť vďační za chvíle, ktoré nás učia byť stále ľuďmi. Chvíle, ktoré ot­vá­rajú naše oči aj srd­cia a nie­kedy pre­vrá­tia náš reb­rí­ček hod­nôt hore no­hami. Na za­čiatku to vždy vy­zerá ako ne­z­vlád­nu­teľná pre­kážka, ale na konci sa stáva z toho pre ži­vot dô­le­žitá lek­cia. Taká, ktorá nás vy­for­muje opäť do ľud­skej po­doby. Nie­ktorí lie­tajú prí­liš vy­soko a mys­lia si, že nad nich niet. Zne­sie ich na zem, aby sa ko­nečne pre­bu­dili. Pre­tože ni­kdy nie si nič viac, ale ani nič me­nej ako kto­koľ­vek iný. Raz sa bu­deme ču­do­vať, keď nás pred­behnú tí, kto­rých sme naj­viac pod­ce­ňo­vali. Pre­tože srdce robí člo­veka člo­ve­kom.

photo-1440508319978-8b67875e39d7foto: thought­ca­ta­log.com

Možno si nie­kedy po­tre­bo­val ob­ja­tie, po­cho­pe­nie alebo si po­tre­bo­val cí­tiť, že si mi­lo­vaný. To po­tre­buje asi každý z nás. Práve v týchto mo­men­toch sa dobre po­zri okolo seba. Vší­maj si ľudí, ktorí to tiež po­tre­bujú. Koľkí pre­chá­dzajú nie­čím po­dob­ným. Nie­ktorí sa cí­tia, že sú na tomto svete úplne sami alebo sa cí­tia byť ne­pot­rební. Skús dá­vať po­cí­tiť os­tat­ným ľu­ďom, že si tu pre nich a že nie sú sami. Po­mô­žeš im a nie­čomu ťa to na­učí. Alebo si možno nie­kedy po­tre­bo­val lásku. Po­tom dá­vaj lásku. Dá­vaj dru­hým po­cí­tiť, že sú mi­lo­vaní a sú po­trební. Možno to bol úsmev. Úsmev, ktorý spra­vil tvoj deň kraj­ším. Usmie­vaj sa viac na ľudí. Denne každý z nás stre­táva samé za­mra­čené tváre. Sama viem, ako mi nie­ktorí ľu­dia svo­jím úsme­vom zlep­šili deň. Boli mo­jím sl­nieč­kom, keď som mala za­mra­čené.

elite-daily-guille-faingold-motherfoto: eli­te­daily.com

Ob­čas je to na­ozaj ťažké. Ale aj keby to bol iba je­den je­diný sku­tok, tiež to veľa zna­mená. Možno nie pre teba, ale pre toho dru­hého áno. Tvoja kvapka v mori tiež tvorí oceán. Ne­za­budni na to.

foto: thought­ca­ta­log.com

Komentáre