Majme kon­ver­zá­cie – tie, ktoré sú re­álne.

Roz­prá­vajme sa o ve­ciach, kto­rých sa ľu­dia obá­vajú; na­prí­klad bo­lesť, ne­is­tota, zlo­mené srdce. Roz­prá­vajme sa o iných ve­ciach ako je škola, práca alebo po­ča­sie, možno naj­nov­šie vi­deo, ktoré sme vi­deli.

Poďme sa roz­prá­vať o prí­be­hoch. Po­vedz mi o svo­jom ži­vote, o tom, ako si sa stal tým, kým si dnes a o tom, čo všetko si pre­žil, kým si sa do­stal na túto po­zí­ciu svojho ži­vota. Po­vedz mi, prečo si de­líš vlasy na­pravo alebo vľavo a prečo mi­lu­ješ čiernu alebo fia­lovú farbu.

pe­xels.com

Po­vedz mi o nej. Tá, ktorá ťa zme­nila, zlo­mila, ktorá ti chýba, na kto­rej ti zá­le­žalo a pri kto­rej si že­láš, aby ste sa nie­kedy v ži­vote ešte raz stretli. Po­vedz mi o tej, ktorá je už preč. Po­vedz mi všetko.

A ja ti po­viem. Po­viem ti, prečo som taká zvláštna, alebo prečo by som rada ho­vo­rila o emó­ciách a prečo som čí­tala veľa vecí. Po­viem ti, prečo ute­kám od vecí, prečo som taká zmä­tená, prečo som sa stra­tila a znovu na­šla.

Po­viem ti o kaž­dom člo­veku, ktorý sa pre mňa stal mú­zou a na­učil ma, čo láska môže byť a pa­ra­doxne – ne­môže.

Nech­cem pred­stie­rať, že ťa ne­mám rada, alebo ma len zau­jí­majú roz­ho­vory, ktoré ve­dieš s inými.

Už ďa­lej nech­cem dr­žať slová v sebe a ne­skôr ľu­to­vať, že som ti ne­dala mož­nosť, aby si ich po­čul. Nech­cem, aby bolo ne­jaké “možno”. Chcem, aby sme to všetko po­ve­dali, ho­vo­rili ot­vo­rene, ne­chali všetko vy­jsť na po­vrch a ne­ne­chá­vať pries­tor pre otázky – ne­smieš ne­chať pries­tor na po­chyb­nosti.

unsp­lash.com

Nech­cem, aby sme si pí­sali texty a ča­kali nie­koľko ho­dín na to, kým od­po­vieme. Nech­cem, aby sme si kládli ná­hodné otázky alebo po­sie­lali hlúpe vtipy. Nech­cem ťa po­znať cez Fa­ce­book alebo Ins­ta­gram. Chcem ťa po­znať cez tvoje oči, hlas a tvoje srdce. Chcem, aby si ľu­dia vy­mie­ňali ta­jom­stvá na­miesto lží. Aby boli hlúpo ot­vo­rení na­miesto se­bec­kého strá­že­nia.

Ho­vorme o všet­kom a ni­čom. O krás­nych ve­ciach a ška­re­dých ve­ciach. Ho­vorme o smútku a šťastí. Smejme sa a plačme. Buďme tak múdri, ale aj tak hlúpi. Ho­vorme. Ko­mu­ni­kujme.

A za­mi­lujme sa do všet­kého, čo na nás väč­šina ľudí ne­ná­vidí. Straťme sa v roz­ho­vo­roch a ne­sle­dujme čas. Do­voľ mi, aby som ti do­ká­zala, že nie­kto to všetko môže po­čuť a na­ďa­lej zo­stane.

Komentáre