Som žena. Vo väč­šine  ne­viem čo chcem, ale idem sa zbláz­niť, kým to ne­mám.

No v prí­pade nás dvoch bu­dem vždy ve­dieť, čo chcem. Buď to bude všetko alebo rad­šej nič.

Chcem, aby si tu bol, keď sa mi bude da­riť, ale aj vtedy, keď moje slnko za­padne.

Chcem sa s te­bou smiať, ale aj pla­kať.

Chcem s te­bou za­spá­vať, ale aj sa  zo­bú­dzať.

Chcem s te­bou pre­ces­to­vať svet.

Chcem, aby si ve­del ako mi­lu­jem le­žať a sle­do­vať se­riály.  Ale aj ako zbož­ňu­jem byť chvíľu vonku.

Chcem, aby  si ve­del aká som, keď som smutná, aká viem byť na­hne­vaná, ale hlavne, aký blá­zon sa vo mne ukrýva.

large (7)

we­he­ar­tit.com

Chcem, aby si stál v pr­vej rade, keď sa moje sny stanú re­a­li­tou.

Chcem, aby sme si boli opo­rou, aby sme sa pod­po­ro­vali.

Aby si ve­del ako mi­lu­jem svoju ro­dinu, ka­ma­rá­tov. Ako bu­dem mi­lo­vať teba.

Ako zbož­ňu­jem psov.

Chcem, ťa spoz­nať ta­kého akým si.

Chcem, aby si mi dô­ve­ro­val, ale chcem, aby  som mohla  aj ja ve­riť tebe.

Ne­ho­vo­rím, že náš vzťah bude len sama roz­právka, nie som prin­cezná a ty ne­bu­deš princ.  Bu­deme len my dvaja a náš vzťah.

Ani ti ne­ho­vo­rím, že to bu­deme mať jed­no­du­ché, ale sľu­bu­jem, že spolu to všetko zvlád­neme.

large

we­he­ar­tit.com

Viem, že prejde ne­jaký čas, kým ťa stret­nem, že sa bu­dem mu­sieť ešte po­pá­liť, ale som ochotná to pod­stú­piť, lebo viem, že to za to bude stáť. My bu­deme  za to stáť.

Len ma pro­sím ne­ťa­haj za nos, ne­sľu­buj veci, ktoré ne­skôr ne­spl­níš. Ne­zmizni pri pr­vom prob­léme.

Te­ším sa na ten deň, kedy sa spo­známe.

Vtedy sa to všetko za­čne alebo to nič skončí.

 

Chcem všetko alebo nič, mám o teba vážny zá­u­jem,
nech je to navždy chcem, o tom ne­roz­ho­du­jem.

– Dara Ro­lins

Komentáre