Muži sú več­nými deťmi. O tom ne­treba snáď ni­koho dlho pre­svied­čať. Do­spie­vajú až vo chvíli, keď na­ozaj mu­sia, a to na­prí­klad vtedy, keď sa stá­vajú ot­cami.

Nie­ktorí z nich sa role otca okam­žite zhos­tia bra­vúrne a iní sa do nej do­stá­vajú až po­stupne. No ale vďaka tomu, že do­spie­vajú spolu so svo­jimi deťmi, majú s nimi o to krajší a bližší vzťah, na ktorý môže ne­jedná ma­mička žiar­liť.

No a o tom, že si ve­dia v kaž­dej si­tu­ácii do­ko­nale po­ra­diť a zla­diť prí­jemné s uži­toč­ným, sa už pre­svedčte sami. 

Komentáre