Byť ro­di­čom nie je nič jed­no­du­ché. A rie­šiť prob­lémy s úsme­vom a bez ner­vov už vô­bec nie. Na­vyše keď máš doma ne­po­sed­ného čer­tíka, ktorý sto­ná­sobne po­tvr­dzuje pra­vidlo: malé deti = malé prob­lémy a veľké deti = veľké prob­lémy. 

My ti te­raz pri­ná­šame nie­koľko vtip­ných fo­to­gra­fií, ktoré uka­zujú ako sa dajú den­no­denné strasti s deťmi rie­šiť aj po­ho­dovo a s chlad­nou hla­vou.

#1 Škoda, že sa tam ne­zmes­tia obaja. 

zdroj: pin­te­rest.com

#2 Každú „ne­hodu“ treba brať so zmys­lom pre hu­mor a „ume­nie“. 

zdroj: bo­red­panda.com

#3 Každý ro­dič musí nie­kedy pre kú­sok ti­cha a po­koja obe­to­vať svoje po­hod­lie a zvlá­dať aj ná­ročné pod­mienky.  

zdroj: pin­te­rest.com

#4 Spô­sob, ktorý za­ru­čuje, že všetky hračky ostanú as­poň chvíľu na svo­jom mieste. 

zdroj: pin­te­rest.com

#5 Keď ne­cháš svoje je­diné dieťa u sta­rých ro­di­čov…

zdroj: pin­te­rest.com

#6 Ako ro­dič nie si ni­kdy sám… Čo môže mať nie­kedy aj vý­hody. 

zdroj: pin­te­rest.com

#7 Exis­tuje aj iný spô­sob ako do­stať svoje dieťa pod kon­trolu?! 

zdroj: pin­te­rest.com

#8 Každý prob­lém má svoje rie­še­nie. 

zdroj: pin­te­rest.com

#9

Mama: Ideme do Dis­ne­y­Landu.

Diev­čatko: A ja o tom ne­mám ani po­ňa­tia, lebo ne­viem čí­tať 😀

zdroj: pin­te­rest.com

#10 Vy­ho­díš ich ok­nom, vrá­tia sa dve­rami. Vy­ho­díš ich dve­rami, no a vrá­tia sa ot­vo­rom pre psa. 

zdroj: pin­te­rest.com

#11 No a keď tvoje malé diev­čatko za­čne rásť a do­spie­vať, tak jej kú­piš ta­kéto per­fektné tričko. 

zdroj: pin­te­rest.com

#12 Keď tvoje deti vy­ras­tali v úplne iných ro­koch, no ty aj na­priek tomu vieš, čím ich za­mest­nať. 

zdroj: pin­te­rest.com

#13 Tri hlavné dô­vody, prečo moje dieťa plače: 

zdroj: pin­te­rest.com

#14 Aký otec, také dieťa. 

zdroj: pin­te­rest.com

#15 …a hoci ťa hne­vajú, zlos­tia a ne­po­čú­vajú, ty aj tak vieš, že tvoje deti sú tým je­di­ným, čo ti v ži­vote vždy chý­balo. 

zdroj: pin­te­rest.com

 

Komentáre