Viem, že sa cí­tiš zlo­mená a že naňho ne­vieš za­bud­núť. Stále ti na ňom zá­leží a kaž­dého s ním po­rov­ná­vaš. Máš na to právo, pre­žili ste spolu sku­točne dlhú dobu.

Áno, dl­ho­ročný vzťah je na­ozaj úžasná skú­se­nosť. Na­učí ťa, akoby sa k sebe ľu­dia mali cho­vať. Do­spe­ješ v ňom. Na­učíš sa, že ko­mu­ni­ká­cia je alfa-omega. A že vďaka nej sa bu­duje dô­vera. Je krásne nie­koho tak dlho spoz­ná­vať. Vi­dieť ho vo všet­kých mož­ných si­tu­áciách a sle­do­vať ako sa pre­ja­vuje jeho cha­rak­ter. Vi­dieť ho jed­nať s inými ľuďmi, ako je zá­bavný a ot­vo­rený. Ako ho majú všetci radi a ty vlastne tiež. Možno aj práve vďaka tomu, aký do­káže byť v spo­loč­nosti. A po­tom sám, osa­mote s te­bou je ešte úžas­nejší, stále rov­nako vtipný, do­be­račný, uvoľ­nený a úp­rimný. Celá jeho osob­nosť bola to, čo si mi­lo­vala. A keď opadla za­ľú­be­nosť a za­čala si vi­dieť jeho chyby, tak ti práve na ňom pri­pa­dali tak zvláštne roz­košné, aj keď ťa vždy do­ká­zali pri­viesť do šia­len­stva. Av­šak ne­bolo to navždy. Po tom dl­hom čase láska ne­jako vy­pr­chala. Možno ani nie z tvo­jej strany ako z jeho a ty si bola nú­tená pri­znať si, že iba je­den člo­vek vzťah ne­utiahne a je na­čase to za­ba­liť…

A te­raz ,po­maly rok od roz­chodu, možno práve le­žíš v po­steli ako ja a pre­mýš­ľaš, kde na­stala chyba. V ňom? Vo mne? Bola tam vô­bec ne­jaká? Ako mám te­raz nájsť lepší vzťah, keď práve on mi uká­zal ten naj­lepší? Tak ide­álny, v kto­rom sme si roz­umeli ako naj­lepší ka­ma­ráti, do­be­rali sa ako sú­ro­denci a ľú­bili sa ako spriaz­nené duše. Nedá sa na to za­bud­núť. Spo­mie­nok je pri­veľa. Ťažko sa cez to pre­niesť. Zo­stala som sama. Po ta­kom dl­hom čase je to ne­sku­točný ne­zvyk. Zvláštny po­cit, s kto­rým sa nedá len tak ľahko vy­rov­nať. A mám po­cit, že to prázdne miesto po ňom ne­môže už nik za­pl­niť, že nik už ne­môže a ne­bude ako on. Každý ďalší sa môže len po­kú­šať pre­kro­čiť jeho tieň. Sta­no­vil latku prí­liš vy­soko.

zdroj:varuskha

Je­diné, čo zo­stáva je ná­dej. Že raz príde lepší ako on, ktorý ma do­plní presne tak isto ako on, ale na roz­diel od neho ma ne­pres­tane v po­lo­vici ľú­biť. Po­tiahne to až po hrob. Vy­ža­duje si to len čas. 

Ver tomu aj ty! Mala si tú mož­nosť si skú­siť niečo tak úžasné ako dlhé sú­ži­tie so su­per člo­ve­kom. Na­učil ťa veľa, ale je čas sa po­hnúť ďa­lej. Pre­kroč jeho tieň na tvo­jom srdci a ne­boj sa mi­lo­vať znova a na­plno!

foto: we­he­ar­tit 

Komentáre