Brit­skí vedci de­fi­ni­tívne po­tvr­dili to, čo sme aj tak dávno ve­deli.

Áno, radi o tom me­dzi se­bou vtip­ku­jeme, no te­raz nás pod­po­ruje aj veda: Muží sú idi­oti.

Ako­koľ­vek znie štú­dia Bri­tish Me­di­cal Jour­nal vtipne, tento in­šti­tút je do­sta­točne re­špek­to­vaný a dô­ve­ry­hodný na to, aby si ne­mo­hol do­vo­liť vy­pus­tiť do éteru ho­ci­jakú hlú­posť. A podľa ich „male idiot the­ory“ muži oveľa čas­tej­šie kon­čia v ne­moc­nici z to­tálne hlú­pych dô­vo­dov.

Vý­skum pre­be­hol na zá­klade skú­ma­nia ví­ťa­zov Dar­wi­no­vej ceny, ktorá sa ude­ľuje za najh­lú­pej­šiu smrť. Až 90% ví­ťa­zov sú muži.

Po­zri, muži sa­moz­rejme v sku­toč­nosti nie sú hlú­pejší ako my. Máme veľmi po­rov­na­teľné IQ. No muži sú oveľa ná­chyl­nejší ro­biť to­tálne hlúpe a ne­zmy­selné činy, ktoré často kon­čia zra­ne­niami.

Ak bude teda tvoj muž na­bu­dúce pí­liť ko­nár, na kto­rom sám sedí, rad­šej ho za­vo­laj dole na pivo. To by malo sta­čiť.

zdroj: your­tango.com, ti­tulná foto: your­tango

Komentáre