Vraj pri­veľa sní­vam. Sní­vam aj s ot­vo­re­nými očami a za bie­leho dňa. Ne­chá­vam pri­veľký pries­tor mo­jej fan­tá­zií a tá si od­bieha kam chce a kedy chce. Vraj ne­be­riem veci dosť vážne. Na­zý­vajú ma več­ným roj­kom, za­sní­va­nou dušu.

Oni ma zato od­su­dzujú, po­u­čujú, oho­vá­rajú. Ale čo ak sa to mne páči práve takto. Je na­ozaj taký lu­xus ne­chať sa v dneš­nej dobe uniesť do sveta fan­tá­zie? Je po­trebné sa stále za­ťa­žo­vať prob­lé­mami bež­ného ži­vota?

8a9d1bb5f6a0aadff85f4db4df79cbdd

foto: pin­te­rest.com

Toľ­ko­krát som sa sna­žila za­pad­núť. Ne­pre­mýš­ľať toľko nad ve­cami, ktoré sa ne­môžu stať. No moja my­seľ si vždy od­behla na malý vý­let do ne­známa. Do sveta, ktorý nie je re­álny. Do bu­dúc­nosti, ktorá sa môže odo­hrať len vo fil­moch. No svet je proti. Podľa nich si ni­kto z nás ne­môže do­vo­liť tento druh pre­py­chu. Ho­vo­ria o nás, že nie sme zod­po­vední, nie sme hodní „ti­tulu do­spelí“. Je vraj po­trebné ostať du­chom prí­tomní s chlad­nou hla­vou a vždy pri­pra­vení ko­nať. Stručne po­ve­dané, podľa nich je po­trebné ne­žiť, len pre­ží­vať.

pexels-photo-57851

foto: pe­xels.com

Mňa však ich svet ne­baví. Ne­baví ma svet okolo taký, aký si ho ľu­dia vy­tvá­rajú. Plný ne­zmy­sel­ných prob­lé­mov, popri kto­rých nie je možné mys­lieť na nič iné. Ja mi­lu­jem ten čas, keď moja my­seľ za­behne do iného ča­sop­ries­toru a ja za­bud­nem na svet okolo. Od­razu sa vnesú aj do tohto čierno-bie­leho sveta farby. Z nud­ných a za­mra­če­ných tvárí sú šťastní a po­kojní ľu­dia. Fádny svet okolo je zrazu plný ne­re­ál­nych, ale zato zau­jí­ma­vých vecí. V týchto sve­toch nie je po­trebné dbať na mienku iných, tu ne­pla­tia ani zá­kony fy­ziky. Tu je to presne také, aké si to vy­sní­vame.

Nech si ľu­dia ho­vo­ria čo chcú. Mô­žem byť pre nich ne­zod­po­ved­ným roj­kom, ne­po­zor­nou či du­chom ne­prí­tom­nou, no ich mienka nič ne­zmení. Ne­ne­chám sa vtiah­nuť do tohto nud­ného sveta a oni ni­kdy ne­prejdú za hradby toho môjho. Som nú­tená žiť v tomto svete, no ten v mo­jej hlave je roz­hodne zau­jí­ma­vejší.

Komentáre