Ča­sto­krát máme po­cit, že nám niečo chýba, že sme tak veľmi ne­do­ko­nalé. Áno my, ženy. Málo pekné, málo vý­razné, málo všet­kého. Hr­nieme sa do ob­cho­dov a sku­pu­jeme ti­sícky ko­rek­to­rov, šmi­niek, fa­rieb na vlasy, tie­ňov. Všetko preto, že sa cí­time ne­dos­ta­točne krásne.

Za­krý­vame zna­mienka, ktoré máme pri pra­vom oku, pre­tože ni­kto iný to tak ne­nosí. Blon­ďaté vlasy pre­kry­jeme čier­nou alebo čer­ve­nou, aby sme boli tip-top, pre­tože čierne má každá a ja ne­smiem byť vý­nimka. Aj keď oku­liare opäť pri­chá­dzajú do módy, ni­kto z mo­jich pria­te­ľov ich ne­nosí, tak si rad­šej kú­pim šo­šovky, aby som ne­bola iná. Za­han­bené na seba ky­dáme make-up, pre­tože na nás za­ú­to­čilo akné a my si ne­smieme do­vo­liť uká­zať, že to pos­tihlo aj nás. Otázne je PREČO.

Nina-Zivkovic-life-dating-800x400

eli­te­daily.com

Tú­žila som byť ob­di­vo­vaná všet­kými, ale sku­točne blíz­kych som po­čas pre­tva­ro­va­nia a sna­že­nia sa za­pad­núť, ne­stretla. Per­fek­ci­oniz­mus sa pre mňa stal  spô­so­bom, ako mas­ko­vať  všetky tie moje me­nej per­fektné alebo prí­liš od­lišné stránky môjho ja. V škole som zú­falo dú­fala, že za­pad­nem a bu­dem pri­jatá, ale na­priek môjmu úsi­liu, som sa  často cí­tila, akoby som bola na von­kaj­šej strane. Ne­ve­dela som po­cho­piť, čo ma od­li­šuje. Tú­žila som ukryť všetky svoje roz­dielne vlast­nosti a po­stoje tak hl­boko, aby som pre­sved­čila aj samú seba, že všetky od­liš­nosti zmizli… no všetky boli stále vo mne.

Prečo sa teda vy­kaš­ľať na do­ko­na­losť a pri­jať svoje od­liš­nosti?

Tvoja po­sad­nu­tosť per­fek­ci­oniz­mom pre­vezme väč­šinu tvojho času, za­prace ti celú my­seľ, a za­ne­chá po­city úz­kosti, dep­re­sie, bez­cen­nosti, hanby, viny, a stále ne­bu­deš spo­kojná s tým, kým si. Ni­kdy ne­bu­deš vo svo­jich očiach dosť. Čím viac sa bu­deš sna­žiť do­siah­nuť do­ko­na­losť, tým viac bu­deš cí­tiť, že si ne­ús­pešná a bo­lesť vo vnútri bude len rásť.

Pacific-Coast-Highway-travel-800x400

eli­te­daily.com

Ne­han­bime sa za to, kým sme. Každý sme ne­jaký. Ne­bojme sa uká­zať svetu svoje pravé ja. Ne­skrý­vajme svoje ko­níčky a zá­ľuby iba kvôli tomu, aby nás ľu­dia pri­jali. Tí ľu­dia, pri kto­rých sa bu­deme cí­tiť dobre, nás príjmu aj s na­šimi ne­do­stat­ka­mi, na­šimi ko­níč­kami. Naše JA im bude tak ne­smierne blízke.

Na­ko­niec zis­tíš, že byť od­lišný sa na­ozaj vy­platí. Zrazu pri tebe budú iba ľu­dia, s kto­rými si roz­umieš a mô­žeš byť sami se­bou. Mô­žeš vy­ze­rať tak, ako chceš a ako sa cí­tiš dobre. Hlavné je pri­jať seba a všetky od­liš­nosti, ktoré si sa sna­žila skrý­vať. Pre­tože v ži­vote nejde o to, byť pri­jatý väč­ši­nou, ale byť pri­jatý najmä se­bou a ľuďmi, na kto­rých zá­leží.

Komentáre